LUẬT NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2002, SỐ 459 VỀ VIỆC THỰC HIỆN
QUYỀN BẦU CỬ CỦA CÁC CÔNG DÂN ITALIA
CƯ TRÚ TẠI NƯỚC NGOÀI

 
1. Bầu gì?
 
Các công dân Italia cư trú tại nước ngoài đều có quyền bầu cử Hạ Nghị viện và Thượng Nghị viện nước Cộng hoà cũng như cho các cuộc trưng cầu dân ý bãi bỏ hoặc khẳng định.
Nhân dịp các cuộc bầu cử chính trị, các công dân đó sẽ bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu nước ngoài để bầu 12 Hạ nghị sỹ và 6 Thượng nghị sỹ.
 
Khu vực bỏ phiếu nước ngoài được chia thành 4 khu vực theo vị trí địa lý: a) Châu Âu; b) Bắc Mỹ; c)Nam và Trung Mỹ; d) Châu Phi, Châu á, Châu Đại Dương và Antartide.
 
Các cử tri bỏ phiếu cho những danh sách được giới thiệu trong các khu vực tương ứng với nơi mình ở. Tại mỗi khu vực sẽ được bầu một Hạ nghị sỹ và một Thượng nghị sỹ còn các ghế còn lại sẽ được phân bổ theo tỷ lệ số lượng các công dân cư trú.
 
2. Ai có quyền bỏ phiếu?
 
Tất cả các công dân Italia cư trú tại nước ngoài và từ 18 tuổi trở lên (bầu cử Hạ viện) và từ 25 tuổi trở lên (bầu cử Thượng viện), được ghi tên trong danh sách cử tri trên cơ sở danh sách các công dân cư trú tại nước ngoài đã cập nhật, tổng hợp từ danh sách AIRE của Thành phố và của các Lãnh sự quán, đều có quyền bỏ phiếu.
 
Để tạo điều kiện cho việc cập nhật các số liệu, Luật 459 quy định các cử tri bắt buộc phải gửi lại cho Phòng Lãnh sự trong phong bì thư đã dán tem, trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được Mẫu đăng ký đã được điền đầy đủ các số liệu cập nhật về bản thân. Mẫu này đã được Phòng Lãnh sự điền trước, sau khi cập nhật cử tri sẽ phải gửi trả lại Phòng Lãnh sự kể cả khi không có sửa đổi gì.
 
3. Bầu ai?
 
Các ứng cử viên ghi trong các danh sách bầu cử được giới thiệu trong từng khu vực bỏ phiếu phải cư trú và được bầu tại khu vực đó.
 
4. Bỏ phiếu như thế nào?
 
Phiếu của các công dân Italia cư trú tại nước ngoài được gửi qua đường thư tín. 18 ngày trước ngày bầu cử, Phòng lãnh sự gửi cho tất cả các cử tri một phong bì trong đó có giấy chứng nhận bầu cử; 1 hoặc nhiều thẻ cử tri với một phong bì nhỏ cho các thẻ và một phong bì lớn đã dán tem và ghi địa chỉ của Phòng Lãnh sự đó; các danh sách của ứng cử viên, một giấy hướng dẫn cách bỏ phiếu; nội dung Luật 459/2001. Cử tri phải gửi thẻ cử tri cho Phòng Lãnh sự 10 ngày trước ngày bầu cử. Phòng Lãnh sự sẽ gửi thẻ cử tri này về Italia sớm nhất để việc kiểm phiếu có thể được tiến hành cùng với các phiếu được bỏ trong lãnh thổ quốc gia.
 
Nếu 14 ngày trước ngày bầu cử mà các cử tri không nhận được phong bì bầu cử có thể trực tiếp đến Phòng Lãnh sự để xin nhận.
 
5. Các cuộc bầu cử diễn ra như thế nào?
 
Các Cơ quan Đại diện Ngoại giao phải thoả thuận với Chính phủ các nước có các công dân Italia cư trú để đảm bảo rằng việc thực hiện quyền bầu cử bằng đường thư tín của các công dân Italia cư trú tại nước ngoài được thực hiện trong điều kiện bình đẳng, tự do và bí mật và không một thành kiến nào được phát sinh đối với vị trí công việc và đối với các quyền cá nhân của cử tri. Các công dân Italia cư trú tại nước mà không thể thống nhất được điều trên sẽ có thể trở về Italia bỏ phiếu.
 
Kể cả việc tiến hành các chiến dịch bầu cử cũng được quy định bằng các hình thức hợp tác với Chính phủ các nước có công dân Italia cư trú. Ngoài ra, nếu không thực hiện được sự thoả thuận nêu trên thì sẽ không thể tiến hành việc bỏ phiếu qua đường thư tín.
 
6. Lựa chọn việc bỏ phiếu tại Italia
 
Các công dân Italia cư trú tại nước ngoài không bắt buộc bỏ phiếu qua đường thư tín. Luật 459 quy định rằng cử tri có thể lựa chọn thực hiện quyền bỏ phiếu tại Italia, trở về lãnh thổ quốc gia và bỏ phiếu cho các ứng cử viên được giới thiệu trong khu vực bầu cử liên quan tới khu vực bầu cử quốc gia đã được đăng ký tên.
 
Cử tri có ý định trở về Italia để bỏ phiếu sẽ phải thông báo bằng thư cho Lãnh sự quán trước ngày 31 tháng 12 của năm trước khi hết hạn khoá nhiệm kỳ hoặc, trong trường hợp Hạ Nghị viện và Thượng Nghị viện tan rã trước thời hạn, thì 10 ngày trước khi thông báo ngày bầu cử. Mỗi lựa chọn chỉ có giá trị đối với một cuộc bầu cử hoặc một cuộc trưng cầu dân ý.
 
Ngoài ra, cử tri còn sẽ nhận được cùng với thông báo này một mẫu qua đó trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận được, có thể thông báo với Phòng Lãnh sự về ý định lựa chọn bỏ phiếu tại Italia. Lựa chọn này chỉ có giá trị ngay đối với việc bỏ phiếu sắp diễn ra. Hơn nữa, việc nhận thông báo này và việc gửi mẫu để đăng ký việc lựa chọn nơi bỏ phiếu không tạo nên, với bất cứ cách nào, yếu tố nhận ra quyền bầu cử hay quyền ứng cử, mà yếu tố này bên nhận có được sẽ được cơ quan Quản lý của Italia sau đó xác định.
 
Không có quyền hoàn lại các chi phí đi lại cho cử tri lựa chọn việc bỏ phiếu tại Italia.
 
Việc bỏ phiếu ở Italia là cách bắt buộc đối với các công dân Italia cư trú tại các nước mà Chính phủ nước này không thoả thuận được các vấn đề nêu tại mục 5 trên, cũng như đối với những công dân cư trú tại các nước mà tình hình chính trị-xã hội không đảm bảo, kể cả chỉ là tạm thời so với các điều kiện nêu ở mục trên. Trong trường hợp đó và ngoài ra đối với các công dân cư trú tại các nước không có các Cơ quan Đại diện Ngoại giao, có quyền được nhận 75% chi phí đi lại để trở về Italia bầu cử. Để nhận được số tiền này, cử tri sẽ phải có mặt tại Phòng Lãnh sự kiêm nhiệm nước đó cùng giấy chứng nhận bầu cử và vé máy bay.
 
 
Mẫu lựa chọn
(Cần gửi trả Phòng Lãnh sự trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận được thông báo này)
 
Tôi tên là………………………………………………………………………….
Sinh tại……………………………….Ngày……………………………………..
Cư trú tại……………………………………
Đăng ký trong Danh sách A.I.R.E. của Thành phố………………………………
hoặc đã cư trú tại Thành phố……………………………………………………..
Thông báo muốn lựa chọn việc bầu cử tại Italia nhân dịp cuộc tham khảo bầu cử hoặc cuộc trưng cầu dân ý sắp tới.
 
-------------------------------
(địa điểm và ngày)


--------------------------------------
(chữ ký của cử tri)