News
Events
 

Häc Bæng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Bé Ngo¹i giao Italia cÊp nh÷ng häc bæng sau:

    Häc bæng cho c¸c kho¸ häc tiÕng Italia (trªn c¬ së HiÖp ®Þnh song ph­¬ng vÒ v¨n ho¸)

§¬n xin häc bæng ph¶i ®­îc ®iÒn ®Çy ®ñ vµ g­Ø tíi Phßng Häc bæng - §¹i sø qu¸n Italia t¹i Hµ Néi tr­íc quý mét mçi n¨m häc.

    Häc bæng cho c¸c kho¸ häc §¹i häc vµ sau §¹i häc (quü do Tæng vô Hîp t¸c Ph¸t triÓn Italia cung cÊp hµng n¨m).

C¸c kho¸ häc nµy sÏ sö dông tiÕng Italia. §¬n xin häc bæng ph¶i ®­îc ®iÒn ®Çy ®ñ vµ g­Ø tíi Phßng Häc bæng - §¹i sø qu¸n Italia t¹i Hµ Néi tr­íc quý mét (th¸ng 3) mçi n¨m häc.

    Master chuyªn ngµnh du lÞch

C¸c kho¸ häc nµy sÏ sö dông tiÕng Italia. C¸c kho¸ häc nµy dµnh cho c¸c c¸n bé cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc, c¸c nhµ qu¶n lý cña c¸c c«ng ty du lÞch vµ c¸c gi¶ng viªn thuéc lÜnh vùc du lÞch. §¬n xin häc bæng ph¶i ®­îc g­Ø tíi Phßng Häc bæng - §¹i sø qu¸n Italia t¹i Hµ Néi tr­íc ngµy 15.02

     Master chuyªn ngµnh kh¸ch s¹n

C¸c kho¸ häc nµy sÏ sö dông tiÕng Italia. C¸c kho¸ häc nµy dµnh cho c¸c thÝ sinh cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc kh¸ch s¹n vµ cã b»ng tèt nghiÖp PTTH. §¬n xin häc bæng ph¶i ®­îc g­Ø tíi Phßng Häc bæng - §¹i sø qu¸n Italia t¹i Hµ Néi tr­íc ngµy 15.02

      Kho¸ ®µo t¹o Quèc tÕ

C¸c kho¸ häc nµy sÏ sö dông tiÕng Italia. C¸c kho¸ häc nµy dµnh cho c¸c c¸n bé cã kinh nghiÖm lµm viÖc trong lÜnh vùc qu¶n lý tµi chÝnh. §¬n xin häc bæng ph¶i ®­îc g­Ø tíi Phßng Häc bæng - §¹i sø qu¸n Italia t¹i Hµ Néi tr­íc ngµy 15.02

B) C¸c häc bæng do c¸c Tæ chøc Quèc tÕ cÊp gåm:

      C¸c ho¹t ®éng khoa häc cñaTrung t©m Quèc tÕ VËt lý Lý thuyÕt Abdus Salam-Trieste

C¸c kho¸ häc nµy sÏ sö dông tiÕng Italia.

C¸c kho¸ häc nµy dµnh cho c¸c nhµ khoa häc ®­îc cö tham gia c¸c ho¹t ®éng khoa häc vµ c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o. Nh÷ng ng­êi ®­îc mêi tham gia sÏ ®­îc tr¶ c¸c chi phÝ ®i l¹i vµ ¨n ë trong thêi gian ë Italia.

C¸c ®¬n xin tham gia ph¶i ®­îc göi trùc tiÕp tíi Trung t©m I.C.T.P., Strada Costiera n. 11 – 34014 Trieste – tel: 00390402240111 

fax: 0039040224163; Website: www.icpt.trieste.it

       Khãa häc t¹i Häc viÖn Hµng h¶i Quèc tÕ (I.M.A.) Trieste qua Tæ chøc Hµng h¶i Quèc tÕ Lu©n §«n.

C¸c kho¸ häc nµy sÏ sö dông tiÕng Anh. Mét sè kho¸ häc nµy dµnh cho viÖc ®µo t¹o c¸c chuyªn viªn trong ngµnh hµng h¶i vÒ vai trß quan träng vµ an toµn tµu bÌ vµ c¶ng.

VÐ m¸y bay khø håi, chi phÝ ¨n, ë, b¶o hiÓm y tÕ vµ kho¸ häc dù bÞ tiÕng Italia sÏ do phÝa ®µo t¹o chi tr¶ (IMO/IMA).

C¸c kho¸ häc t¹i I.M.A Trieste gåm:

- Harbour and Coastal Management (tõ th¸ng 5  ®Õn th¸ng 9)

- Marine Accident Investigation Procedures (tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 7)

- Hydrographic Data Management(tõ th¸ng 9 ®Õn th¸ng 12)

- Flag State Implementation (tõ th¸ng 10 ®Õn th¸ng 12)

§¬n tham dù sÏ ph¶i göi trùc tiÕp tíi IMO/IMA Trieste mét th¸ng r­ìi tr­íc khi khãa häc b¾t ®Çu theo ®Þa chØ sau:

Via Weiss n. 15 - 34127 Trieste - Italy; Tel: 00-39-040-350829; Fax: 00-39-040-350322; Email:

C) C¸c häc bæng cña c¸c Tæ chøc t­ nh©n gåm:

        Tr­êng Scuola Superiore Enrico Mattei-San Donato Milanese (MI)

C¸c kho¸ häc nµy sÏ sö dông tiÕng Italia. C¸c kho¸ häc nµy dµnh cho nh÷ng ng­êi cã b»ng ®¹i häc, ®µo t¹o vÒ qu¶n lý, kinh tÕ n¨ng l­îng vµ m«i tr­êng.

Møc häc bæng hµng th¸ng, lÖ phÝ ghi tªn häc Master, tiÒn ¨n vµ phô cÊp cho thêi gian häc tèi ®a lµ 207,00 EURO, do tr­êng E. Mattei tr¶. §¬n xin häc ph¶i göi trùc tiÕp tíi V¨n phßng tr­êng E. Mattei.

§Þa chØ: Piazza S. Barbara, n. 7 – 20097 San Donato Milanese (MI) 

Tel: 00390252058960

Fax: 00390252058939; Email:

Mét sè ®Þa chØ cÇn thiÕt cña c¸c tr­êng §¹i häc Italia cã cÊp häc bæng cho c¸c sinh viªn n­íc ngoµi nh­  sau: www.polito.it, www.lasapienza.it,www.unito.it, www.uni-bocconi.it.

Home | | Contact Us