(b¶n dÞch kh«ng chÝnh thøc)

Th«ng c¸o b¸o chÝ

 Hµ Néi, ngµy 7 th¸ng 8 n¨m 2001

 Ngµy 8 th¸ng 8, s©n bay Néi Bµi, Hµ Néi sÏ lµ ®iÓm dõng cña hµnh tr×nh bay Rome - Tokyo, b¾t ®Çu t¹i Italia ngµy 23 th¸ng 7 vµ kÕt thóc t¹i Thñ ®« cña n­íc NhËt vµo trung tuÇn th¸ng 8.

Hµnh tr×nh bay nµy ®­îc tæ chøc ®Ó t­ëng nhí víi chuyÕn bay m¹o hiÓm huyÒn tho¹i cña 2 phi c«ng ng­êi Italia, Masiero  vµ Ferrarini, nh÷ng ng­êi ®· cÊt c¸ch tõ Rome vµo ngµy 14 th¸ng 2 n¨m 1920  vµ ®Õn Tokyo sau ®ã 106 ngµy bay víi qu·ng ®­êng 18,000 km, chia lµm 42 chÆng. §©y thùc sù lµ mét sù kiÖn quan träng vµ nã ®· gãp phÇn cñng cè mèi quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ vµ v¨n ho¸ gi÷a Italia vµ c¸c n­íc ViÔn ®«ng.

          Víi tinh thÇn trªn vµ víi niÒm ®am mª bay, hai ®éi bay cña Italia cïng hai m¸y bay thÓ thao nhá SIAI 250 trong nh÷ng ngµy nµy ®ang tiÕn hµnh hµnh tr×nh bay dµi ngµy qua chÆng ®­êng 7.972 dÆm, t­¬ng ®­¬ng 15.000 km tõ Rome tíi Tokyo trong kho¶ng 20 ngµy. Hµ Néi sÏ lµ ®iÓm ®Õn cña chÆng thø 12, kho¶ng 460 km tõ Chiang Mai, Th¸i Lan, vµ tõ Hµ Néi ®éi bay cña Italia sÏ tiÕp tôc chÆng 13 tíi Ma Cao sau qu·ng ®­êng 527 km.

 §éi bay: m¸y bay 1 (SIAI 250 20/R I - SJAB): Antonello Filippone,  Riccardo Romano, Paolo Zecchini; m¸y bay 2 (SIAI 250 20/R I - VRST) Riccardo Filippi, Franco Maggiulli, Adelmo Franco Pecorari.

           §¹i diÖn cña §¹i sø qu¸n Italia sÏ ra ®ãn chµo ®éi bay trong thêi gian m¸y bay h¹ c¸nh t¹i s©n bay Néi Bµi.