V¡N PHßNG LI£N L¹C T¹I VIÖT NAM

V¡N PHßNG LI£N L¹C UNIDO IPO ITALIA

V¨n phßng Hç trî Ph¸t triÓn C«ng nghiÖp (IPO) ®­îc thµnh lËp trong n¨m 1985 theo hiÖp ®Þnh gi÷a Tæ chøc Ph¸t triÓn C«ng nghiÖp Liªn hîp quèc (UNIDO) vµ chÝnh phñ Italia.

V¨n phßng nµy lµ mét phÇn cña m¹ng l­íi v¨n phßng hç trî ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cña UNIDO ®· thµnh lËp t¹i c¸c n­íc c«ng nghiÖp ho¸ cã nhiÖm vô hç trî cho sù c«ng nghiÖp ho¸ cña c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn qua ®Çu t­, chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ kh¶ n¨ng qu¨n lý.

V¨n phßng liªn l¹c t¹i ViÖt Nam ®­îc thµnh trong n¨m 1998 do Bé Ngo¹i giao ý tµi trî; hiÖn t¹i ®­îc ®Æt ë §¹i sø qu¸n ý t¹i Hµ Néi.

V¨n phßng cã nhiÖm vô hç trî c«ng nghiÖp ho¸ cña ViÖt Nam qua ®Çu t­ vµ c«ng nghÖ cña ý; ®µo t¹o c¸n bé vµ nhµ doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng vµ hç trî c¸c c¬ quan vµ tæ chøc cã tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c chÝnh s¸ch c«ng nghiÖp.

C¸C DÞCH Vô CñA V¡N PHßNG

V¨n phßng UNIDO IPO s½n sµng hîp t¸c víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ ý cã mong muèn hîp t¸c trong thêi gian dµi theo hîp ®ång ®Çu t­ hoÆc hîp t¸c vÒ kinh doanh. V¨n phßng kh«ng cã nhiÖm vô hç trî c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i vµ xuÊt nhËp khÈu.

C¸c dÞch vô cña v¨n phßng nh­ sau:

  •         DÞch vô cÊp th«ng tin vÒ c¬ héi ®Çu t­ hîp t¸c t¹i ViÖt Nam vµ ý; cung cÊp sè liÖu vÒ t×nh h×nh kinh tÕ nãi chung vµ t×nh h×nh c¸c lÜnh vôc kinh tÕ cô thÓ cña hai n­íc. Cung cÊp th«ng tin vÒ ph¸p luËt ®Çu t­ vµ c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­.

  •         Gióp ®ì vÒ viÖc tuyÓn chän ®èi t¸c t¹i hai n­íc vµ liªn hÖ víi c¸c chÝnh quyÒn vµ tæ chøc ®Þa ph­¬ng.

  •         Hç trî viÖc th­¬ng l­îng gi÷a hai bªn vµ viÖc tæ chøc c¸c ®oµn ®i c«ng t¸c.

  •         §¸nh gia kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c dù ¸n; dù th¶o kÕ ho¹ch kinh doanh vµ b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi hîp lý ®Ó xin c¸c tæ chøc quèc tÕ tµi trî.

  •         Hç trî xin tµi trî cña nhµ n­íc ý vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ.

  •         X©y dùng n¨ng lùc, ®µo t¹o vµ tæ chøc th¨m quan nghiªn cøu cho nhµ doanh nghiÖp ViÖt Nam thuéc c¸c ch­¬ng tr×nh hîp t¸c víi c¸c tæ chøc ®Þa ph­¬ng.

V¡N PHßNG CÊP MIÔN PHÝ C¸C DÞCH Vô TR£N CHO C¸C DOANH NGHIÖP VIÖT NAM

§ÞA CHØ LI£N L¹C

UNIDO IPO ITALIA

largo Dom odossola 1

20145 Milano

Tel: 02/4815522, Fax: 4985925

[email protected]

UNIDO IPO ITALIA

Via della Bererara 123

40131 Bologna

Tel: 051/6343031, Fax: 6341186

[email protected]

UNIDO IPO Hanoi

9 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam

Tel: 0084/4/9343432, Fax: 9343432

[email protected]