QUAN HÖ KINH TÕ Gi÷a  VIÖT NAM Vµ ITALIA

Trong vßng m­êi n¨m qua, sau khi ChÝnh phñ ViÖt Nam thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi, quan hÖ kinh tÕ gi÷a ViÖt Nam vµ Italia ®· ph¸t triÓn æn ®Þnh. KÓ tõ ®Çu nh÷ng n¨m 1990, c¸c doanh nghiÖp Italia ®· b¾t ®Çu tËn dông cã hiÖu qu¶ c¸c c¬ héi kinh doanh cã ®­îc nhê chÝnh s¸ch "®æi míi " nãi trªn. Cho ®Õn n¨m 1997, xuÊt khÈu cña Italia sang ViÖt Nam vµ nhËp khÈu tõ ViÖt Nam hÇu nh­ ngang b»ng. Nh­ng ngay sau ®ã cã sù bÊt æn trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña Italia, t¹o ra thÆng d­  th­¬ng m¹i ®¸ng kÓ nghiªng vÒ phÝa ViÖt Nam. Còng nh­ ®èi víi nhiÒu n­íc ®èi t¸c ch©u ¢u kh¸c, t×nh h×nh trªn chÞu ¶nh h­ëng cña nhiÒu yÕu tè. Tr­íc hÕt lµ cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ ch©u ¸ 1997-1998 ®· lµm ®×nh trÖ sù ph¸t triÓn  cña ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam. Thªm vµo ®ã, chÝnh s¸ch h¹n chÕ nhËp khÈu cña ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· c¶n trë sù l­u th«ng c¸c mÆt hµng tiªu dïng chÊt l­îng cao vµo trong n­íc.

Tuy nhiªn, trong 2 n¨m gÇn ®©y, song song víi chÝnh s¸ch c¶i tæ kiªn quyÕt theo h­íng tù do hãa cña ChÝnh phñ ViÖt Nam, xu h­íng trªn ®· thay ®æi, më réng c¸nh
cöa cho mét b­íc ph¸t triÓn h¬n n÷a vÒ th­¬ng m¹i gi÷a Italia vµ ViÖt Nam. §Æc biÖt trong thêi kú 1998-2001, trao ®æi th­¬ng m¹i gi÷a hai n­íc t¨ng gÇn nh­ gÊp
®«i. N¨m 2001, trao ®æi th­¬ng m¹i ­íc tÝnh ®¹t 652 triÖu euro, t¨ng gÇn 25% so víi n¨m 2000 (tæng gi¸ trÞ trao ®æi th­¬ng m¹i n¨m 2000 t¨ng ngo¹n môc 40% so víi n¨m tr­íc ®ã).


HiÖn trong Liªn minh Ch©u ¢u, Italia lµ n­íc xuÊt khÈu lín thø 3 vµ lµ kh¸ch hµng lín thø 6 cña ViÖt Nam.


Trao ®æi th­¬ng m¹i Italia -ViÖt Nam

N¨m

TriÖu euro

1998

1999

2000

2001*

XuÊt khÈu(Italia)

99.4

(-5,9%)

106.6

(+7,3%)

181.8

(+70,8%)

242

NhËp khÈu(Italia)

246.6

(+18,7%)

258.2

(+4,7%)

337.8

(+30,8%)

410

T¨ng/Gi¶m

-147.2

-151.6

-156

-168

Tæng trao ®æi th­¬ng m¹i.

346

(-3,88%)

364.8

(+5,41%)

519.55

(+42,4%)

652


Nguån: ViÖn Thèng kª Italia (Istat)

* C¸c sè liÖu n¨m 2001 cña Istat ®­îc lÊy tõ 9 th¸ng ®Çu n¨m.

C¸c lÜnh vùc chñ chèt cña quan hÖ th­¬ng m¹i gi÷a hai n­íc ®­îc x¸c ®Þnh theo t×nh h×nh xuÊt-nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp. VÒ nhËp khÈu, næi bËt lªn lµ hai ngµnh giµy dÐp vµ ®å da: N¨m 2001, h¬n nöa gi¸ trÞ nhËp khÈu cña Italia tõ ViÖt Nam thuéc h¹ng môc nµy.

NhËp khÈu cña Italia tõ ViÖt Nam (2001):

Ngµnh

Tû lÖ (%)

   

Da vµ c¸c s¶n phÈm tõ da (gåm c¶ giÇy dÐp)

51.98

Hµng may mÆc vµ ®å l«ng thó

11.45

N«ng- l©m - h¶i s¶n

10.15

 

Cßn vÒ xuÊt khÈu cña Italia sang ViÖt Nam, lÜnh vùc chñ yÕu lµ m¸y mãc vµ c¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ. N¨m 2001, lÜnh vùc nµy chiÕm h¬n 50% tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña Italia.

XuÊt khÈu cña Italia sang ViÖt Nam (2001): Ngµnh

Tû lÖ (%)

   

M¸y mãc vµ thiÕt bÞ c¬ khÝ

52.43

Ho¸ chÊt vµ sîi tæng hîp nh©n t¹o

10.21

M¸y ®iÖn vµ ®å ®iÖn gia dông

10.12

Quan hÖ th­¬ng m¹i 2 chiÒu ViÖt Nam-Italia tËp trung chñ yÕu vµo mét sè lÜnh vùc. Xu h­íng cña sù trao ®æi th­¬ng m¹i nµy nh×n chung lµ thèng nhÊt vµ cã ®Þnh h­íng râ rµng (ë bÊt kú lÜnh vùc nµo còng cã sù v­ît tréi cña nhËp khÈu so víi xuÊt khÈu, trong khi ®ã trao ®æi liªn ngµnh cßn kh¸ khiªm tèn). §iÒu nµy vèn th­êng x¶y ra trong quan  hÖ th­¬ng m¹i gi÷a nh÷ng n­íc cã tr×nh ®é ph¸t triÓn kh¸c biÖt. Sù chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ xuÊt vµ nhËp khÈu cña n¨m nµy so víi n¨m tr­íc thÓ hiÖn møc ®é phô thuéc cña c¸c gi¸ trÞ trao ®æi vµo ho¹t ®éng ®¬n lÎ cña tõng doanh nghiÖp, xÐt trong mét nhãm c¸c doanh  nghiÖp tham gia.

ViÖc thµnh lËp chÝnh thøc cña HiÖp héi Doanh nghiÖp Italia (gåm gÇn 30 doanh nh©n Italia) t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh vµo th¸ng 5 n¨m 2000 lµ mét minh chøng cho thÊy sù quan t©m trë l¹i cña giíi doanh nghiÖp Italia ®èi víi ViÖt Nam. HiÖp héi nµy sau ®ã ®· gia nhËp Phßng Th­¬ng m¹i Ch©u ¢u ë ViÖt Nam vµ hiÖn ®ang céng  t¸c tÝch cùc víi Phßng ®Ó thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ v¨n hãa, bªn c¹nh viÖc hç trî c¸c doanh nghiÖp Italia vµ ViÖt Nam, nh÷ng ng­êi mong muèn thiÕt lËp quan hÖ kinh doanh.  HiÖn ®ang ho¹t ®éng t­¬ng tù nh­ vËy ë Torino, Italia, lµ Phßng Th­¬ng m¹i Italia-ViÖt Nam vµ c¸c n­íc AFTA. §©y lµ mét tæ chøc thµnh viªn cña Liªn hiÖp c¸c Phßng Th­¬ng m¹i n­íc ngoµi t¹i Italia.
Mét nh©n tè n÷a kh«ng kÐm phÇn tÝch cùc lµ sù t¨ng c­êng hîp t¸c song ph­¬ng vÒ vÊn ®Ò doanh nghiÖp võa vµ nhá (SMEs). §iÒu nµy ®­îc cô thÓ ho¸ qua 3 cuéc häp (ë Bologna th¸ng 6-2000, ë Hµ Néi th¸ng 2 vµ th¸ng 6 n¨m 2001) cña Tæ c«ng t¸c SMEs Italia-ViÖt Nam vµ qua viÖc ra m¾t cña Ban Th­ ký cña Tæ C«ng t¸c t¹i  Bé C«ng nghiÖp ViÖt Nam.

MÆc dï cã tiÒm n¨ng v« cïng to lín nh­ng ®Çu t­ cña Italia vµo ViÖt Nam vÉn cßn qu¸ Ýt ái. KÓ tõ n¨m 1991 ®Õn nay, tæng vèn ®¨ng ký chØ ®¹t gÇn 22 triÖu USD víi 9 dù ¸n ®Çu t­ ®­îc phª duyÖt. N¨m 2001, dßng vèn ®Çu t­ míi cña Italia vµo ViÖt Nam dõng ë møc 1 triÖu USD. Con sè qu¸ thÊp nµy ®· ®Æt Italia ë vÞ trÝ cuèi b¶ng trong sè c¸c nhµ ®Çu t­ vµo ViÖt Nam.