Mt s hip đnh song phương gia Chính ph Vit Nam và Italia

(Các văn bn dưi đây có th có mt s lỗi sai sót. Đ tham kho khi cn thiết quý v vui lòng liên h theo địa ch dư đây: Ministero degli Affari Esteri - Servizio del Contenzioso e dei Trattati - Ufficio I)

www.esteri.it

(1) Hiệp định và hợp tác Kinh tế, Khoa học Kỹ thuật được ký kết và có hiệu lực năm 1989

Phiên bản tiếng Italia

Phiên bản tiếng Việt

(2) Hiệp định về khuyến khích đầu tư được ký kết vào năm 1990 và có hiệu lực năm 1996   

Phiên bản tiếng Pháp

(3) Hiệp định về việc tránh đánh thuế 2 lần được ký kết vào năm 1996 và có hiệu lực năm 1999

Phiên bản tiếng Italia

Phiên bản tiếng Việt

(4) Hiệp định song phương về Văn hoá được ký kết vào năm 1990 và có hiệu lực năm 1996

Phiên bản tiếng Anh

(5) Nghị định về việc hợp tác  Khoa học Kỹ thuật được ký kết vào năm 1992 và có hiệu lực năm 1998

Phiên bản tiếng Anh

(6) Hiệp định về hợp tác Kinh tế, Khoa học Kỹ thuật được ký kết vào năm 1989

Phiên bản tiêng Italia

Phiên bản tiếng Việt

(7) Biên bản ghi nhớ về việc Viện trợ  được ký kết và có hiệu lực năm 1997

Phiên bản tiếng Anh