Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Hµ Néi

Thêi kho¸ biÓu kho¸ häc tiÕng Italia

N¨m 1999-2000

Tr×nh ®é vµ c¸c kho¸ häc

Cã 3 kho¸ häc, tæ chøc lµm 3 tr×nh ®é:

1-      B¾t ®Çu (beginner), tæ chøc vµo buæi s¸ng, tuÇn 3 lÇn, thø t­ vµ thø b¶y tõ 8.05 ®Õn 11.20, thø s¸u tõ 9.40 ®Õn 11.20;

2-      TiÒn trung gian (Pre-intermediate), tæ chøc vµo buæi chiÒu, tuÇn 2 buæi, tõ 17.10 ®Õn 18.45 vµo thø ba vµ thø n¨m;

3-      Trung gian (intermediate), tæ chøc vµo buæi chiÒu, tuÇn 2 buæi, tõ 18.55 ®Õn 20.30 thø 3 vµ thø n¨m.

Tæng sè giê d¹y trong tuÇn: 18 tiÕng.

 

Ngµy b¾t ®Çu cña häc kú I: (19 tuÇn) 

29/09/99 cho kho¸ häc b¾t ®Çu (beginner)

21/09/99 cho kho¸ häc pre-intermediate 

vµ kho¸ häc trung gian (intermediate)

 

Ngµy kÕt thóc cña häc kú I: 

20/01/2000 cho kho¸ b¾t ®Çu (beginner)

15/02/2000 cho kho¸ pre-intermediate 

vµ kho¸ trung gian (intermediate).

Ngµy b¾t ®Çu cho häc kú II: (16 tuÇn) 

15/02/2000 cho kho¸ trung gian (intermediate);

16/02/2000 cho kho¸ b¾t ®Çu (beginner)

15/02/2000 cho kho¸ häc pre-intermediate.

Ngµy kÕt thóc häc kú II:  

03/06/2000 cho tÊt c¶ c¸c kho¸ häc.

Kú nghØ: tõ 31.1.2000 ®Õn 12.2.2000 nh©n dÞp TÕt Nguyªn ®¸n.

Theo häc vµ c¸c kú thi kiÓm tra:

Thêi gian theo häc ph¶i ®¶m b¶o Ýt nhÊt 80% tæng sè giê häc, ®Ó ®¶m b¶o sù thµnh c«ng cho kho¸ häc còng nh­ ch­¬ng tr×nh häc, häc viªn ph¶i tham gia vµo ho¹t ®éng cña líp vµ ph¶i cã ch÷ ký cña tõng buæi häc.

Mçi häc kú c¸c sinh viªn ph¶i v­ît qua kú thi cuèi häc kú ®Ó cã thÓ tham gia vµo kho¸ häc cao h¬n.

Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y:

C«ng t¸c gi¶ng d¹y tËp trung vµo “ ho¹t ®éng trao ®æi” ®Ó cã thÓ diÔn ®¹t c¸c mèi quan hÖ c¸ nh©n vµ x· héi. Trao ®æi trùc tiÕp cïng víi c¸c tæng kÕt, ®äc vµ kiÓm tra miÖng sÏ gióp t¨ng vèn tõ vµ kh¶ n¨ng giao tiÕp.

VÒ viÖc gi¶ng d¹y ng÷ ph¸p sÏ ®­îc ¸p dông trôc tiÕp vµo kü n¨ng trao ®æi nh­ ®äc c¸c ®o¹n héi tho¹i, c©u hái vµ tr¶ lêi, hái th«ng tin, vv. §Æc biÖt tËp trung vµo lµm giÇu vèn tõ c¸ nh©n víi c¸c thµnh ng÷ tiÕng Italia vµ ng«n ng÷ t¹i n¬i lµm viÖc.

C¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸

C¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ lµ mét phÇn quan träng trong viÖc gi¶ng d¹y, lµ cho sinh viªn tham gia vµo c¸c sù kiÖn v¨n ho¸ cña ý, nh­ nhµ h¸t, c¸c buæi hoµ nh¹c, triÓn l·m vµ c¸c buæi biÓu diÔn ®­îc §¹i sø qu¸n Italia tæ chøc vµ Trung t©m V¨n ho¸ ý tæ chøc.

Mét sè sinh viªn phï hîp sÏ ®­îc chän ®Ó ®µo t¹o thªm t¹i Italia. Hä sÏ ®­îc gióp ®ì ®Ó cã thÓ nhËn ®­îc häc bæng tõ c¸c Häc viÖn cña Italia.

Chi phÝ cho kho¸ häc:

TÊt c¶ c¸c kho¸ häc ®Òu miÔn phÝ.

ViÖc ®¨ng ký häc cña c¸c sinh viªn Kinh tÕ xin liªn hÖ víi th­ ký cña Trung t©m Ngo¹i ng÷ tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n phô tr¸ch