News
Events
 

Ho¹t ®éng hîp t¸c ph¸t triÓn cña Italia t¹i ViÖt Nam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tæ chøc vµ c¬ së ph¸p lý

C¸c ho¹t ®éng hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) cña ChÝnh phñ Italia  ®­îc qui ®inh  bëi bé luËt sè 49 ngµy 26 th¸ng 2 n¨m 1987 vµ bëi c¸c quy chÕ ho¹t ®éng ®­îc x¸c ®Þnh râ trong nghÞ ®Þnh cña Tæng thèng sè 177 ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 1988 vµ c¸c nghÞ ®Þnh sau ®ã.

C¸c ho¹t ®éng hîp t¸c ph¸t triÓn, nh»m môc ®Ých cñng cè t×nh h÷u nghÞ gi÷a mäi ng­êi d©n vµ b¶o vÖ nh©n quyÒn, lµ mét phÇn lång ghÐp cña chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña Italia vµ ®­îc tµi trî th«ng qua c¸c h×nh thøc viÖn trî kh«ng hoµn l¹i vµ vèn vay ­u ®·i.

Trong Bé Ngo¹i giao Italia, Tæng vô hîp t¸c ph¸t triÓn (DGCS) lµ c¬ quan trung t©m cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ODA cña Italia. V¨n phßng Kü thuËt trung t©m - mét bé phËn cña DGCS tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kü thuËt liªn quan trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ODA víi sù hç trî cña  c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i ®Þa ph­¬ng (UTL- V¨n phßng Kü thuËt ®Þa ph­¬ng)

C¸c hiÖp ®Þnh hîp t¸c ph¸t triÓn

Hai hiÖp ®inh kü n¨m 1990 vµ 1992 gi÷a ChÝnh phñ n­íc céng hoµ Italia vµ ChÝnh phñ n­íc Céng hoµ x· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam ®· gãp phÇn ®¹t ®­îc hai môc tiªu chÝnh cña Hç trî song ph­¬ng cña Italia, cô thÓ lµ gãp phÇn vµo c¸c nç lùc xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ hç trî ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp theo ®Þnh h­íng xuÊt khÈu.

N¨m 1997, mét B¶n Ghi nhí vÒ viÖc thùc hiÖn Ch­¬ng tr×nh Hîp t¸c  Italia  ®· ®­îc ký t¹i Rome.  B¶n Ghi nhí x¸c ®Þnh kho¶n vay ­u ®·i trÞ gi¸ 100 tû lia (t­¬ng ®­¬ng 55 triÖu USD) víi c¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖu  rÊt ­u ®·i (tõ th¸ng 1 n¨m 1999, ®iÒu kho¶n  vµ ®iÒu kiÖn ¸p dông lµ: thêi h¹n tr¶ 40 n¨m, 27 n¨m ©n h¹n, vµ l·i xuÊt lµ 0.25% /n¨m).

Ph¹m vi ho¹t ®éng hîp t¸c cña Italia t¹i ViÖt Nam

C¸c ho¹t ®éng tiÕn hµnh trong khu«n khæ HiÖp ®Þnh song ph­¬ng x¸c ®Þnh nhiÖm vô chÝnh cña Hîp t¸c ph¸t triÓn cña Italia t¹i ViÖt Nam. Ngoµi tµi trî Ch­¬ng tr×nh hîp t¸c song ph­¬ng, Hîp t¸c Ph¸t triÓn Italia cßn tµi trî c¸c dù ¸n vµ ch­¬ng tr×nh th«ng qua c¸c tæ chøc ®a ph­¬ng, c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ vµ tµi trî c¸c suÊt häc bæng.

 

Ch­¬ng tr×nh hîp t¸c ph¸t triÓn cña Italia t¹i ViÖt Nam, thùc tr¹ng

Ch­¬ng tr×nh hîp t¸c ph¸t triÓn cña Italia theo ba tiªu chÝ chÝnh sau:

  •     VÞ trÝ ®Þa lý

  •    TËp trung vµo mét sè ngµnh cô thÓ

  •    Tham gia ®ång tµi trî hoÆc tµi trî cho c¸c dù ¸n cña c¸c tæ chøc quèc tÕ

HiÖn t¹i, B¶n ghi nhí ®ang trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn víi viÖc x¸c ®Þnh tµi trî vèn vay ­u ®·i cho c¸c dù ¸n trong c¸c lÜnh vùc sau:

  •    C¬ së h¹ tÇng

  •    Y tÕ

  •    Phßng chèng thiªn tai

  •    Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

  •    C«ng nghiÖp

Ph­¬ng thøc tµi trî quy ®Þnh bëi B¶n ghi nhí lµ h×nh thøc viÖn trî chÆt chÏ. Kho¶n vèn vay ­u ®·i chØ ®­îc cÊp cho c¸c dù ¸n sÏ mua hµng ho¸, dÞch vô ë Italia  th«ng qua ®Êu thÇu c¹nh tranh cho c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô cã nguån gèc tõ Italia vµ ®Êu thÇu nµy chØ giíi h¹n cho c¸c c«ng ty cña Italia. C¸c thñ thôc ®Êu thÇu sÏ ®­îc tiÕn hµnh theo luËt cña ViÖt Nam.

Ngoµi  vèn vay ­u ®·i, trong khu«n khæ c¸c ho¹t ®éng song ph­¬ng, cßn cã mét sè viÖn trî kh«ng hoµn l¹i  dµnh cho c¸c dù ¸n do c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ thùc hiÖn, dµnh cho cøu trî khÈn cÊp vµ c¸c suÊt häc bæng.

C¸c ho¹t ®éng ®ang tiÕn hµnh

A)      C¸c Ch­¬ng tr×nh song ph­¬ng

1. C¸c dù ¸n ®­îc tµi trî th«ng qua viÖn trî kh«ng hoµn l¹i 100%  

 

 

Tªn dù ¸n

Dù ¸n viÖn trî kh«ng hoµn l¹i

 

1

 

 

·         Dù ¸n B¶o vÖ søc khoÎ bµ mÑ vµ trÎ em më réng do tæ chøc phi chÝnh phñ GVC thùc hiÖn (1,43 tû lia)

2. Dù ¸n ®ång tµi trî th«ng qua viÖn trî kh«ng hoµn l¹i 50%

 

 

Tªn sù ¸n

Dù ¸n ®ång tµi trî

2

·         Thµnh lËp vµ Ph¸t triÓn Trung t©m d¹y nghÒ cho thanh niªn t¹i Hµ Néi (3,15 tû lia, Bé Ngo¹i Giao ®ãng gãp: 1,5 tû). Dù ¸n do tæ chøc phi chÝnh phñ ELIS ®ång tµi trî;

·         Dù ¸n hç trî tÝn dông nhá nh»m t¨ng c­êng kü n¨ng vÒ dinh d­ìng vµ c¸c h¹ot ®éng t¹o thu nhËp cho phô n÷. .Dù ¸n do tæ chøc phi chÝnh phñ GVC ®ång (1,15 tû lia, Bé Ngo¹i Giao ®ãng gãp  835 triÖu lia).

 

3. C¸c dù ¸n cøu tr¬ khÈn cÊp th«ng qua viÖn trî kh«ng hoµn l¹i

 

 

 

Tªn dù ¸n

C¸c dù ¸n trùc tiÕp qu¶n lý

 

2

 

 

·         Dù ¸n trang thiÕt bÞi  y tÕ  Italia (IMEO) do phßng Hîp t¸c Ph¸t triÓn cña Italia trùc tiÕp qu¶n lý  (270,000 USD);

·         Ch­¬ng tr×nh ViÖn trî l­¬ng thùc 1998 vµ viÖc sö dông c¸c quü liªn quan cho c¸c dù ¸n nhá (1 tû lia);

·         Ch­¬ng tr×nh ViÖn trî l­¬ng thùc 1999, viÖn trî l­¬ng thùc khÈn cÊp cho c¸c n¹n nh©n cña trËn lôt vµo th¸ng 11 n¨m 1999 cña hai tØnh Thõa Thiªn HuÕ vµ Qu¶ng TrÞ  (1 tû lia).

4. C¸c dù ¸n tµi trî th«ng qua vèn vay ­u ®·i

HiÖp ®Þnh ký kÕt vµo th¸ng 5 n¨m 1997 dù kiÕn ph©n bæ 100 tû lia th«ng qua vèn vay ­u ®·i. 28 tû lia ®· ®­îc cam kÕt ph©n bæ cho 4 dù ¸n ®ùoc phª duyÖt trong n¨m 1999 vµ 72 tû cßn l¹i sÏ ®­îc ph©n bæ cho c¸c dù ¸n ®Ò nghÞ tµi trî ®ang trong  c¸c giai ®o¹n ®¸nh gi¸ kh¸c nhau. 

a)       C«ng nghiÖp: C«ng- n«ng nghiÖp vµ dÖt may

C¸c dù ¸n c«ng nghiÖp do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ cña ViÖt Nam ®Ò nghÞ tµi trî

 

Tªn dù ¸n

C¸c dù ¸n ®Ò nghÞ tµi trî

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

LÜnh vùc c«ng-n«ng nghiÖp

·          D©y chuyÒn s¶n xuÊt bao b×, Hµ Néi

·         D©y chuyÒn s¶n xuÊt èng nhùa, H¶i Phßng

·         Nhµ m¸y chÕ biÕn n«ng s¶n, B¸c Giang

 

LÜnh vùc dÖt may

·         §Çu t­ trang thiÕt bÞ nhµ m¸y kÐo sîi c«ng ty dÖt Gia §Þnh

·         §Çu t­ chiÒu s©u thiÕt bÞ t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt cho c«ng ty DÖt lôa Nam §Þnh

·         X©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt complet xuÊt khÈu cña C«ng ty may 10

 b) Y tÕ

 

 

Tªn dù ¸n

C¸c dù ¸n ®· ®­îc phª duyÖt

(Ban ChØ ®¹o, th¸ng 11 n¨m 1999)

 

1

·         Dù ¸n Y tÕ cho c¸c bÖnh viÖn ®a khoa cña tØnh Ninh B×nh, Phó Thä, §µ N½ng vµ CÇn Th¬, mµ ®­îc gép l¹i thµnh dù ¸n “dï” víi tªn “§Çu t­ trang thiÕt bÞ y tÕ cho 4 bÖnh viÖn tØnh cña Phó Thä, Ninh B×nh, §µ N½ng vµ CÇn Th¬” (12 tû lia).

Dù ¸n ®Ò nghÞ tµi trî

1

·         ViÖn Tim Hµ Néi  (11 tû lia).

c) Phßng chèng thiªn tai

 

 

Tªn dù ¸n

Dù ¸n ®· ®­îc phª duyÖt

(Ban ChØ ®¹o, th¸ng 11 n¨m 1999)

1

·         T¨ng c­êng hÖ thèng dù b¸o vµ c¶nh b¸o lò lôt, giai ®o¹n I (5 tû lia)

  d) Qu¶n lý cung cÊp n­íc

 

 

Tªn dù ¸n

Dù ¸n ®· ®­îc phª duyÖt

 

(Ban ChØ ®¹o, th¸ng  7 n¨m 1999)

 

 

(Ban ChØ ®¹o, th¸ng 11 n¨m 1999)

 

 

2

 

 

·         N©ng cÊp vµ më réng hÖ thèng cÊp n­íc cña tØnh Qu¶ng Ng·i (4,5 tû  lia)

 

·         N©ng cÊp vµ më réng hÖ thèng cÊp n­íc cña tØnh Cµ Mau  (6,.5 tû  lia)

Dù ¸n ®Ò nghÞ tµi trî

1

·         N©ng cÊp vµ më réng hÖ thèng cÊp n­íc Mª Linh cña tØnh Vinhc Phóc

 

e) Gi¸o dôc

 

 

Tªn dù ¸n

Dù ¸n ®Ò nghÞ tµi trî

2

·         §Çu t­ trang thiÕt bÞ cho mét sè phßng thÝ nghiÖm t¹i Tr­êng §¹i häc B¸ch khoa Hµ Néi

 

·         §Çu t­ trang thiÕt bÞ phßng thÝ nghiÖm n«ng ho¸ thæ nh­ìng t¹i tr­êng §¹i häc Th¸i Nguyªn

 

 

B) C¸c dù ¸n ®a ph­¬ng ®­îc tµi trî th«ng qua viÖn trî kh«ng hoµn l¹i  

 

 

Tªn dù ¸n

Do FAO ®iÒu hµnh

1

T¨ng c­êng hÖ thèng th«ng tin an toµn l­¬ng thùc quèc gia  (1,5 triÖu  USD).

 

Home | | Contact Us