th­ cña chñ tÞch 

phßng th­¬ng m¹i  vµ c«ng nghiÖp viÖt nam

 

C¸c b¹n ®éc gi¶ th©n mÕn,

T×m kiÕm b¹n hµng vµ më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh vµ ®Çu t­ lu«n lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, ®Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay khi chóng ta ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi.

Liªn minh Ch©u ¢u - víi ­u thÕ vÒ vèn vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i lµ mét trong nh÷ng b¹n hµng th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ quan träng cña ViÖt Nam. Tuy nhiªn, giíi doanh nghiÖp ViÖt Nam cßn thiÕu nhiÒu th«ng tin vÒ thÞ tr­êng to lín vµ ®Çy tiÒm n¨ng nµy.

§Ó gióp c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong viÖc th©m nhËp vµ më réng thÞ tr­êng Italia, Phßng Th­¬ng M¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam cïng víi §¹i sø qu¸n Italia xin tr©n träng giíi thiÖu víi c¸c doanh nghiÖp vµ ®éc gi¶ cuèn s¸ch "Kinh doanh víi thÞ tr­êng Italia". Víi néi dung tæng hîp c¸c th«ng tin chung vÒ ®Êt n­íc, con ng­êi, tËp qu¸n th­¬ng m¹i còng nh­ nh÷ng quy ®Þnh vÒ thñ tôc xuÊt nhËp khÈu hµng hãa vµo thÞ tr­êng Italia, cuèn s¸ch sÏ lµ mét c«ng cô h÷u Ých gióp c¸c Doanh nghiÖp ViÖt Nam mong muèn xuÊt khÈu s¶n phÈm sang Italia - mét n­íc thuéc Liªn minh Ch©u ¢u vµ lµ mét trong t¸m n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn nhÊt thÕ giíi hiÖn nay.

T«i tin t­ëng cuèn s¸ch nµy sÏ gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc t¨ng c­êng hîp t¸c kinh tÕ, th­¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam vµ Italia nãi riªng vµ thóc ®Èy qu¸ tr×nh héi nhËp cña ViÖt Nam vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi nãi chung.

 

chukyptm.jpg (4080 bytes)