Th� c�a ch� t�ch ph�ng th��ng m�i v� c�ng nghi�p Vi�t Nam

L�i n�i ��u

T�i r�t h�n h�nh g�i l�i ch�o t�i b�n ��c cu�n s�ch "Kinh doanh v�i Italia". Cu�n s�ch n�y l� m�t m�c ti�u quan tr�ng ��i v�i ��i s� qu�n, c� quan tr�c ti�p ch�u tr�ch nhi�m ��i v�i vi�c so�n th�o nh�ng h��ng d�n chi ti�t b�ng ti�ng Vi�t. T�i tin ch�c r�ng cu�n s�ch n�y c� th� t�o ra m�t c�ng c� l�m vi�c h�u �ch cho c�c doanh nh�n Vi�t Nam.

H�p t�c kinh t� v� th��ng m�i gi�a Italia v� Vi�t Nam ch�c ch�n c�n nhi�u kh� n�ng �� th�c ��y h�n n�a. Tuy khung quan h� ch�nh tr� �� ���c ho�n thi�n song trong �� v�n c�n nhi�u �i�u c�n l�m �� t�o �i�u ki�n cho vi�c trao ��i gi�a c�c nh� doanh nghi�p. H� th�ng kinh t� c�a hai n��c s� b� sung cho nhau v� mang trong n� c�c ti�m n�ng �� c�ng nhau ph�t tri�n m�t c�ch h�i h�a. N�u nh� n�m 2000 �� ��nh d�u m�t m�a b�i thu v� c�c m�i quan h� h�p t�c gi�a Italia v� Vi�t Nam, t�i hy v�ng n�m 2001, �i�u n�y c� th� l�p l�i v�i vi�c b�t ��u m�t m�i quan h� ch�t ch� h�n mang t�nh kinh t� gi�a hai n��c m� tr��c h�t l� th��ng m�i song ph��ng v� ��u t� c�a Italia t�i Vi�t Nam.

T�i ch�n th�nh c�m �n Ph�ng Th��ng m�i v� C�ng nghi�p Vi�t Nam �� ��ng g�p m�t c�ch t�ch c�c cho vi�c xu�t b�n cu�n s�ch n�y v� t�i r�t h�i l�ng v� c��ng �� v� hi�u qu� c�a s� h�p t�c gi�a Ph�ng v� ��i s� qu�n Italia �� ���c thi�t l�p.

Vi�c xu�t b�n cu�n h��ng d�n n�y m�i ch� l� �i�m kh�i ��u. T�i ch�c r�ng n� s� c� th� ���c ho�n thi�n h�n trong t��ng lai v�i � ki�n ��ng g�p c�a b�n ��c nh�m cung c�p cho c�c nh� Doanh nghi�p Vi�t Nam m�t c�ng c� ng�y c�ng ��p �ng h�n c�c ��i h�i c�a h�.

Cu�n h��ng d�n n�y c� th� ���c tra c�u tr�n m�ng c�a ��i s� qu�n Italia, theo ��a ch�: embitalyvietnam.org

 

chukyDS.jpg (4815 bytes)