+ Th«ng tin chung
+ M«i tr­êng kinh doanh
+ Quy chÕ th­¬ng m¹i
+ C¸c ®iÒu luËt liªn quan tíi ®Çu t­ vµ th­¬ng m¹i gi÷a VIET NAM va ITALIA
+ Th«ng lÖ kinh doanh
+ C¸c ®Þa chØ liªn hÖ h÷u Ých ë ITALIA vµ VIET NAM
+ C¸c thuËt ng÷ th­êng dïng