cacthuatnguthuongdung.jpg (3720 bytes)

TiÕng italia

TiÕng anh

TiÕng viÖt

accordo Agreement, arrangement

Tháa thuËn, dµn xÕp

-accordo di consorzio - pool agreement

-Tháa thuËn tËp thÓ

-accordo verbale - gentlemen's agreement

-Tháa thuËn qu©n tö

acquisto Purchase

Mua

-acquisto a rate -hire purchase

-Thuª mua

addebitare To debit

Ghi nî

affari Business

Kinh doanh

agente Agent

§¹i lý

amministratore Manager

Gi¸m ®èc

-amministratore delegato -managing director

-Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh

-amministratore fiduciario -trustee

-Ng­êi ®­îc ñy th¸c

assegno Cheque (uk), check (usa)

SÐc

-assegno bancario - draft cheque

- Hèi phiÕu

-assegno circolare - bank draft

- Hèi phiÕu ng©n hµng

-assegno all'ordine - order cheque

- SÐc theo lÖnh/ lÖnh phiÕu

-assegno al portatore - bearer cheque

- SÐc tr¶ cho ng­êi cÇm

-assegno sbarrato - crossed cheque

- SÐc g¹ch chÐo

-sbarratura dell'assegno - crossing

- G¹ch chÐo

assicurare To insure

B¶o hiÓm

asta Auction

§Êu gi¸

attivita' Assets

Tµi s¶n

-attivita' all'estero - overseas assets

- Tµi s¶n h¶i ngo¹i

-attvita' corrente, investimenti - current assets

- Tµi s¶n v·ng lai

-attivita' non patrimoniali - floating assets

- Tµi s¶n l­u ®éng

-attivita' non produttiva - dead assets

- Tµi s¶n chÕt

Avviso di pagamento Remittance advice

GiÊy b¸o chuyÓn tiÒn

azione Share

Cæ phÇn, cæ phiÕu

-azione differita - deferred share

- Cæ phiÕu tr¶ chËm

-azione ordinaria - ordinary share

- Cæ phiÕu th­êng

-azione privilegiata - preference share

- Cæ phiÕu ­u ®·i

-azionista - shareholder

- Cæ ®«ng

azione legale Legal proceedings

Thñ tôc ph¸p lý

banca Bank

Ng©n hµng

-banca commerciale - trading bank

- Ng©n hµng th­¬ng m¹i

-banca di emissione - bank of issue

- Ng©n hµng ph¸t hµnh

-banca di prestiti - loans bank

- Ng©n hµng cho vay

-banca di sconto - discount bank

- Ng©n hµng chiÕt khÊu

bilancio Balance

Sè d­

-bilancio consuntivo - final balance

- Sè d­ cuèi

-bilancio di chiusura - closing balance

- Sè d­ ®ãng sæ

-bilancio preventivo - budget

- Ng©n s¸ch

campione - pattern, sample, specimen

- MÉu

capitale Capital

Vèn

-capitale azionario - share capital

- Vèn cæ phÇn

-capitale emesso - issued capital

- Vèn ®· ph¸t hµnh

-capitale immobilizzato - fixed assets

- Tµi s¶n cè ®Þnh

-capitale pagato - paid up capital

- Vèn ®· gãp

-capitale richiesto - called up capital

- Vèn gäi

-capitale sottoscritto - nominal capital

- Vèn danh nghÜa

certificato Certificate

Chøng nhËn

-certificato di origine - certificate of origin

- Chøng nhËn xuÊt xø

-certificato sanitario - health certificate

- Chøng nhËn y tÕ

consegna Delivery

Sù giao hµng

-a consegna futura - forward delivery

- Sù giao hµng kú h¹n

-consegna a termine - on term

- §óng h¹n

-consegna in pochi giorni - prompt delivery

- Sù giao ngay

-effettuare la consegna - to give delivery

- Giao hµng

-prendere in consegna - to take delivery

- NhËn hµng

-pronta consegna - ready delivery

- S½n sµng giao hµng

-rispettare la consegna - to meet the delivery

- §¸p øng giao hµng

contanti, in contanti For cash, in cash

B»ng tiÒn mÆt

-in contanti all'ordine - cash with order (cwo)

- Tr¶ tiÒn khi ®Æt hµng

-in contanti entro pochi giorni - prompt cash

- Tr¶ tiÒn ngay

-in contanti sul posto - spot cash

- Tr¶ tiÒn ngay

conto Account

Tµi kho¶n

-conto corrente - drawing account, current account

- Tµi kho¶n v·ng lai

-conto corrente postale - postal checking account

- Tµi kho¶n thanh to¸n b­u ®iÖn

-conto di cassa - cash account

- Tµi kho¶n tiÒn mÆt

-conto di vendita - account sale

- B¸o c¸o b¸n hµng

-conto finanziario - financial account

- Tµi kho¶n tµi chÝnh

-conto in sofferenza - uncollectible account

- Tµi kho¶n khã thu håi

-conto provvigioni - commission account

- Tµi kho¶n hoa hång

-conto scaduto - overdue account

- Tµi kho¶n nî qu¸ h¹n

-conto valutario - foreign currency account

- Tµi kho¶n ngo¹i tÖ

-conto valutario di giro - foreign exchange giro account

- Tµi kho¶n giro ngo¹i hèi

-estratto conto - statement of account

- B¸o c¸o tµi kho¶n

-giro conto - transfer account

- Tµi kho¶n chuyÓn nh­îng

-saldare un conto - to clear an account

- QuyÕt to¸n mét tµi kho¶n

contratto Agreement, contract

Tháa thuËn, hîp ®ång

-contratto di assicurazione - contract of insurance

- Hîp ®ång b¶o hiÓm

-contratto di esclusiva - contract for exclusiveness

- Hîp ®ång ®éc quyÒn

-contratto di noleggio - charter party

- Hîp ®ång thuª chë

-contratto di nolo - charter

- §iÒu lÖ

-contratto di societa' - partnership - agreement

- Tho¶ thuËn hïn vèn

-contratto di trasporto - contract of carriage

- Hîp ®ång chuyªn chë

-contratto di vendita - contract of sale

- Hîp ®ång b¸n hµng

-soggetto del contratto - matter, subject-matter

- VÊn ®Ò, vÊn ®Ò chÝnh

credito Credit

Bªn cã, ghi cã

danno Damage

H­ h¹i

dazio doganale Custom duty

ThuÕ h¶i quan

dilazione di pagamento delay in payment

Gia h¹n thanh to¸n, ho·n tr¶

emettere to issue

Ph¸t hµnh

esportatore exporter

Nhµ xuÊt khÈu

fattura invoice

Hãa ®¬n

-fattura commerciale - commercial invoice

- Hãa ®¬n th­¬ng m¹i

-fattura preventiva - pro forma invoice

- Hãa ®¬n chiÕu lÖ/ hãa ®¬n h×nh thøc

-fattura su piazza - bill of parcel

- Hãa ®¬n hµng

-caricare su una fattura - to charge on an invoice

- Thu phÝ trªn mét hãa ®¬n

-fatturare - to invoice

- LËp hãa ®¬n

garanzia security, guarantee, bond

B¶o ®¶m, b¶o l·nh, b¶o chøng

importatore importer

Nhµ nhËp khÈu

interesse interest

L·i

-interesse maturato - accrued interest

- L·i dån tÝch

inventario inventory

(hµng) tån kho

-fare un inventario - to make an inventory

- KiÓm kª hµng

ipoteca mortgage

CÇm cè

lettera di credito commerciale irrevocable commercial letter of credit

Th­ tÝn dông th­¬ng m¹i kh«ng hñy ngang

L/C irrevocabile irrevocable letter of credit

Th­ tÝn dông kh«ng hñy ngang

L/C/ revocabile revocable letter of credit

Th­ tÝn dông hñy ngang

L/C rinnovabile, rotativa revolving L/C

Th­ tÝn dông quay vßng

licenza Licence (UK), license (USA)

GiÊy phÐp

-licenza di esportazione - export license

- GiÊy phÐp xuÊt khÈu

-licenza di fabbricazione - manufacturing licence

- GiÊy phÐp s¶n xuÊt

magazzino warehouse, stock

Kho hµng

marca brand, trade mark

Tªn, nh·n hiÖu

merci commodities

Hµng hãa

nolo freight

C­íc phÝ

offerta bidding, tender

§Êu thÇu, dù thÇu

-fare un'offerta - to make an offer

- Chµo hµng

-offerta ferma Firm offer

- Chµo hµng cè ®Þnh

pagamento - honouring payment

- Thùc hiÖn thanh to¸n

-accelerare il pagamento

- to expedite the payment

- Thùc hiÖn thanh to¸n

-effettuare il pagamento to make payment

Thanh to¸n

-pagamento a vista - payment at sight

- Thanh to¸n ngay

-pagamento contro accettazione - D/A terms (documents against acceptance)

- ChÊp nhËn ®æi chøng tõ

-pagamento contro documenti - D/P terms (documents against payment)

- Tr¶ tiÒn trao chøng tõ

-pagamento diretto - direct payment

- Thanh to¸n trùc tiÕp

-pagamento parziale - part payment

- Thanh to¸n tõng phÇn

-pagamento su presentazione - payment on presentation

- Thanh to¸n khi xuÊt tr×nh chøng tõ

-pagamento su richiesta - payment on demand

- Thanh to¸n khi cã yªu cÇu

-somme pagate in eccesso - overpayments

- Chi tr¶ qu¸ møc

Passivo Liabilities

Tµi s¶n nî

patrimonio Assets

Tµi s¶n cã

perdita Loss

Tæn thÊt, lç

premio assicurativo Premium

Møc chªnh phÝ

prestito Loan

Kho¶n cho vay

-fare un prestito - to make a loan

- Cho vay

-prestito attivo - lending

- Cho vay

-prestito passivo - borrowing

- Vay m­în

prezzo Price

Gi¸ c¶

-prezzo di apertura - upset price

- Gi¸ khëi ®iÓm

-prezzo medio - average price

- Gi¸ b×nh qu©n

-prezzo medio di vendita - average selling price

- Gi¸ b¸n b×nh qu©n

-quotare i prezzi - to quote prices

- B¸o gi¸

-ribassare i prezzi - to cut, to reduce prices

- Gi¶m gi¸

-riduzione dei prezzi

Price cutting

Gi¶m gi¸

pubblicita' advertising

Qu¶ng c¸o

quantitativo stock

Khèi l­îng hµng

questionario questionaire

PhiÕu ®iÒu tra

rata installment

Tr¶ gãp/ tr¶ dÇn

-a rate mensili - by monthly installment

- Tr¶ gãp hµng th¸ng

ricavo netto net proceeds

Thu rßng

Ricerca di mercato market research

Nghiªn cøu thÞ tr­êng

Saldo balance, settlement

Sè d­, thanh to¸n

Scadenza maturity, expiration

KÕt thóc, kú h¹n

-alla scadenza - on maturity, at maturity

- §óng kú h¹n

sconto allowance

Phô cÊp

-fare uno sconto - to make an allowance

- Thùc hiÖn phô cÊp

-sconto commerciale trade discount

ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i

-sconto per contanti cash discount

ChiÕt khÊu tiÒn mÆt

-sconto sulle vendite sales allowance

Phô cÊp b¸n hµng

scoperto outstanding

D­ nî

sdoganamento custom clearance Thanh to¸n bï trõ
societa' company HiÖp héi, ®¬n vÞ, c«ng ty
-societa' cooperativa co-operative society

- HiÖp héi hîp t¸c x·

-societa' di persone partnership

- C«ng ty hïn vèn h÷u h¹n

-societa' finanziaria holding company

- C«ng ty cæ phÇn

-societa' in accomandita (S.A) limited partnership

- C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n

-societa' in nome collettivo (S.N.C.) general partnership

- C«ng ty hïn vèn tæng hîp

-societa' per azioni (S.P.A.) joint stock company - C«ng ty cæ phÇn liªn doanh
-societa' pubblica public co-operation - C«ng ty cæ phÇn c«ng céng
-statuto della societa' partnership agreement - Tháa thuËn hïn vèn
socio Partner §èi t¸c
spese Expenses, costs, charges Chi phÝ, phÝ
tasso Rate

Tû suÊt

-tasso di interesse rate of interest, lending rates

L·i suÊt, l·i suÊt cho vay

valuta Currency

§ång tiÒn

vendita sale

B¸n hµng

-vendita al dettaglio - sale by retail

- B¸n lÎ

-vendita per contanti - sale for cash

- B¸n lÊy tiÒn mÆt, tr¶ ngay