1. §¹i sø qu¸n Italia t¹i Hµ Néi

2. §¹i sø qu¸n ViÖt nam t¹i R«m

3. C¸c tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i

ViÖn ngo¹i th­¬ng italia - ICE

(Istituto Italiano del Commercio Estero - ICE)

Trô së chÝnh : Via Liszt, 21 – 00144 Rome , Italy

Tel.: ++39 06. 59921

Fax: ++39 06. 59929277 – 54218247

Email: [email protected]

[email protected]

Website: www.italtrade. com

V¨n phßng t¹i ViÖt Nam:

Phßng Th­¬ng m¹i Italia

Tßa nhµ Central Plaza, Phßng sè 903-904,

sè 17 §¹i lé Lª DuÈn, QuËn 1, TP. Hå ChÝ Minh, ViÖt Nam

Tel.: ++84 8. 8298721 – 8298722 – 8298726 – 8292513

Fax: ++84 8. 8298723

Email: (1) [email protected]

(2) [email protected]

Website: www.ice.it/estero/hochiminh/defaultuff.htm

ViÖn Ngo¹i th­¬ng Italia (ICE - viÕt t¾t b»ng tiÕng Italia) lµ c¬ quan chÝnh phñ cã m¹ng l­íi v¨n phßng trªn kh¾p thÕ giíi. ICE cã nhiÖm vô xóc tiÕn, hîp t¸c th­¬ng m¹i, c«ng nghiÖp, kü thuËt víi c¸c n­íc vµ phæ biÕn c¸c th«ng tin kinh tÕ vÒ Italia. §ång thêi, ICE cßn thu thËp th«ng tin vÒ kinh tÕ vµ thÞ tr­êng trªn kh¾p thÕ giíi ®Ó th«ng b¸o cho c¸c c«ng ty Italia. Trô së chÝnh cña ICE ®ãng t¹i R«m.

V¨n phßng xóc tiÕn c«ng nghiÖp unido cña Italia (Unido ipo italia )

Ufficio Per La Promozione Industriale Unido Italia

* §Þa chØ: Largo Domodossola, 1 – 20145 milano, Italy

Tel.: ++39 02. 4815522

Fax: ++39 02. 4985925

Email:

* §Þa chØ: Via Della Beverara, 123 Exfornace Galotti

– 40131 Bologna, Italy

Tel.: ++39 051. 6343031

Fax: ++39 051. 6341186

Email:

V¨n phßng Xóc tiÕn C«ng nghiÖp cña Italia ®­îc thµnh lËp n¨m 1985 theo tháa thuËn gi÷a UNIDO vµ ChÝnh phñ Italia. §ã lµ mét phÇn cña hÖ thèng c¸c v¨n phßng ®Æt t¹i c¸c n­íc c«ng nghiÖp cã nhiÖm vô thóc ®Èy qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa cña c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn th«ng qua ®Çu t­ trùc tiÕp còng nh­ chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ nguån lùc qu¶n lý.

V¨n phßng liªn l¹c cña UNIDO IPO ITALIA t¹i ViÖt Nam

§Þa chØ: §¹i sø qu¸n Italia t¹i Hµ néi

9 Lª Phông HiÓu, Hµ néi

Tel.: ++84 4. 9343432

Fax: ++84 4. 9343432

Email:

Website: embitalyvietnam.org

V¨n phßng liªn l¹c t¹i ViÖt Nam, thµnh lËp n¨m 1998, ®­îc tµi trî hoµn toµn bëi Bé Ngo¹i giao Italia; ®ãng t¹i Hµ néi trong trô së cña §¹i sø qu¸n Italia. V¨n phßng cã nhiÖm vô thóc ®Èy c«ng nghiÖp hãa cña ViÖt Nam th«ng qua ®Çu t­ vµ c«ng nghÖ cña Italia, th«ng qua viÖc ®µo t¹o c¸c doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng còng nh­ th«ng qua trî gióp c¸c c¬ quan ®Þa ph­¬ng chuyªn tr¸ch vÒ chÝnh s¸ch c«ng nghiÖp.

C¸c dÞch vô cung cÊp cho doanh nghiÖp Italia vµ ViÖt Nam:

DÞch vô ®­îc cung cÊp cho c¸c c«ng ty muèn ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam th«ng qua ®Çu t­ trùc tiÕp hoÆc tháa thuËn hîp t¸c trung - dµi h¹n. V¨n phßng kh«ng cã ho¹t ®éng th­¬ng m¹i.

C¸c dÞch vô s½n cã:

* Th«ng tin vÒ c¸c c¬ héi kinh doanh cô thÓ ë ViÖt Nam vµ Italia; cung cÊp c¸c d÷ liÖu liªn quan ®Õn t×nh h×nh kinh tÕ cña hai n­íc ë møc ®é tæng thÓ vµ theo khu vùc; th«ng tin vÒ luËt ph¸p liªn quan ®Õn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch.

* Hç trî trong viÖc t×m kiÕm ®èi t¸c ë c¶ hai n­íc vµ liªn hÖ víi c¸c c¬ quan vµ nhµ chøc tr¸ch ®Þa ph­¬ng dùa trªn sù héi nhËp dµi h¹n vµo thùc tr¹ng kinh tÕ ®Þa ph­¬ng vµ trªn sù hîp t¸c liªn tôc víi c¸c c¬ quan vµ c«ng ty.

* Hç trî trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n vµ tæ chøc c¸c ®oµn lµm viÖc.

* §¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n; dù th¶o kÕ ho¹ch kinh doanh víi sù trî gióp cña c¸c chuyªn gia trong v¨n phßng; so¹n th¶o dù ¸n kh¶ thi hoµn chØnh theo th«ng lÖ quèc tÕ, cÇn ®Ó xin giÊy phÐp vµ xin tµi trî.

* Hç trî trong viÖc tiÕp cËn víi c¸c nguån tµi trî cña ChÝnh phñ Italia vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ.

* T¨ng c­êng n¨ng lùc, tiÕn hµnh ®µo t¹o vµ kh¶o s¸t cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong khu«n khæ nh÷ng ch­¬ng tr×nh hîp t¸c víi c¸c c¬ quan vµ nhµ chøc tr¸ch ®i¹ ph­¬ng.

* TÊt c¶ nh÷ng dÞch vô trªn ®Òu miÔn phÝ, ngo¹i trõ viÖc so¹n th¶o dù ¸n kh¶ thi, trong ®ã v¨n phßng chÞu 50% toµn bé chi phÝ kÓ c¶ phÝ t­ vÊn.

Tæ chøc tµi chÝnh Italia hç trî ph¸t triÓn vµ xóc tiÕn mËu dÞch italia ë n­íc ngoµi - simest

(Societa’ Italiana Per Le Imprese All’Estero)

* §Þa chØ: Corso Vittorio Emanuele II , 323 – 00186 Rome, Italy

Tel.: ++39 06. 686351

Fax: ++39 06. 68635220

* §Þa chØ: Corso Magenta, 59 – 20123 Milano, Italy

Tel.: ++39 02. 48012930

Fax: ++39 02. 48518127

Email:

Website: www.simest.it

SIMEST ®­îc thµnh lËp n¨m 1991 d­íi d¹ng mét c«ng ty cæ phÇn do Bé Ngo¹i th­¬ng kiÓm so¸t. C¸c cæ ®«ng bao gåm ng©n hµng, c¸c c«ng ty vµ c¸c hiÖp héi kinh doanh vµ khu vùc. SIMEST cã nhiÖm vô hç trî c¸c doanh nghiÖp trong tÊt c¶ c¸c mÆt cña quèc tÕ hãa kinh doanh víi môc tiªu phô lµ mua cæ phÇn thiÓu sè trong c¸c liªn doanh do c¸c c«ng ty Italia thµnh lËp ë n­íc ngoµi (ngoµi Liªn minh Ch©u ¢u).

Theo luËt míi 143/98 th¸ng 3/1998, ph¹m vi ho¹t ®éng cña SIMEST ®­îc më réng t¹o thªm nh÷ng c«ng cô míi biÕn Tæ chøc nµy thµnh n¬i tham kh¶o vÒ tµi chÝnh cña c¸c c«ng ty Italia ho¹t ®éng ë thÞ tr­êng n­íc ngoµi vµ hç trî ®Çu t­ cña Italia t¹i c¸c n­íc ngoµi EU

B¾t ®Çu tõ n¨m 1999, SIMEST qu¶n lý c¸c quü trªn danh nghÜa Nhµ n­íc ph©n bæ cho c¸c doanh nghiÖp Italia nh»m hç trî:

* xuÊt khÈu;

* ®Çu t­ n­íc ngoµi;

* x©m nhËp thÞ tr­êng n­íc ngoµi;

* tham gia vµo c¸c cuéc ®Êu thÇu quèc tÕ.

SIMEST lµ thµnh viªn cña C¸c Tæ chøc Tµi chÝnh Ph¸t triÓn Ch©u ¢u (EDFI). SIMEST cã m¹ng l­íi th«ng tin vµ mèi liªn hÖ réng kh¾p Italia vµ trªn thÕ giíi ®Ó cung cÊp cho c¸c doanh nghiÖp Italia cã ý ®Þnh ho¹t ®éng ë n­íc ngoµi.

C¬ quan b¶o hiÓm tÝn dông xuÊt khÈu Italia - SACE

(Istituto Per I Servizi Assicurativi Del Commercio Estero)

§Þa chØ: Piazza Poli, 37/42 – 00187 Rome, Italy

Tel.: ++39 800. 269.264

Fax: ++39 06. 6787972

Email:

Website: www.isace.it

Ng©n hµng Mediocredito centrale

§Þa chØ: Via Piemonte, 51 - 00187 Rome, ITALY

Tel.: ++39 06. 47911

Fax: ++39 06. 4791550

Email:

Website: www.mcc.it

§©y lµ Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn cã môc tiªu chiÕn l­îc lµ cÊp vèn bæ sung cho c¸c doanh nghiÖp, quèc tÕ hãa, tµi trî dù ¸n cho c¬ së h¹ tÇng vµ hç trî c¸c c¬ quan ®Þa ph­¬ng. Nã kÕt hîp c¶ hiÖu qu¶ ®iÓn h×nh cña c¸c ng©n hµng ®Çu t­ quèc tÕ víi sù trî gióp ph¸t triÓn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Italia ë Italia vµ n­íc ngoµi.

Mediocredito Centrale (MC) cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p tµi chÝnh míi trong sù hîp t¸c víi hÖ thèng ng©n hµng quèc tÕ. MC gióp c«ng nghiÖp Italia x©m nhËp vµo c¸c thÞ tr­êng ®ang næi lªn. Lµ mét trong nh÷ng ng©n hµng dµn xÕp vay vèn hµng ®Çu trªn thÕ giíi, MC ®· cã ®­îc sù chuyªn m«n hãa ®¸ng kÓ trong lÜnh vùc tµi trî dù ¸n nhê vµo tr×nh ®é nghiÖp vô quý gi¸ cña m×nh.

MC ho¹t ®éng trªn tÊt c¶ c¸c thÞ tr­êng quèc tÕ.

Ng©n hµng Banca di roma

* §Þa chØ: Via Minghetti, 17 – 00187 Rome, ITALY

Tel.: ++39 06. 67071

Email:

Website: www.bancadiroma.it

* §Þa chØ: 9, Raffles Place, Unit 20-20/21 – Republic Plaza ii

singapore 048619

Tel.: ++65 4387509

Fax: ++65 5352267

Email:

Ng©n hµng Banca monte dei paschi di siena

* §Þa chØ: Palazzo Salimbeni, 3 – 53100 Siena, ITALY

Tel.: ++39 0577. 294111

Fax: ++39 0577. 296757 - 294075

Email:

Website: www.mps.it

* §Þa chØ: 10, Collyer Quay 13-01 Ocean Building, Singapore 0104

Tel.: ++65 5352533/4

Fax: ++65 5327996

Email:

Ng©n hµng Banca nazionale del lavoro (b.n.l.)

§Þa chØ: Via Vittorio Veneto, 119 – 00100 Rome, ITALY

Tel.: ++39 06. 47021

Fax: ++39 06. 47028445

Website: www.bnl.it

Ng©n hµng Banca intesa

* §Þa chØ: Piazza Paolo Ferrari, 10 – 20121 Milano, ITALY

Tel.: ++39 02. 88441

Fax: ++39 02. 884421138

Website: www.bancaintesa.it

* §Þa chØ: 9, raffles place 49-02 – republic plaza, Singapore 048619

Tel.: ++65 5360880

Fax: ++65 5360770

M· giao dÞch: INTS

Trang Reuters: INTS

Email: Banca Commerciale Italiana Singapore

* §Þa chØ: 52 floor, Central Plaza, 18 Harbour road

Wanchai, hong kong, s.a.r.

Tel.: ++852 2826688

Fax: ++852 28023822

M· giao dÞch: INTH

Trang Reuters: INTESAHK, INTESASAHL

Email: Banca Commerciale Italiana

Ng©n hµng Banca di napoli

* §Þa chØ: Via Toledo, 177/178 – 80132 Napoli, ITALY

Tel.: ++39 081. 791111188441

Fax: ++39 081. 5801343

Website: www.bancodinapoli.it

* §Þa chØ: 13, fl. Two Exchange Square 8 Connaught Place, hong kong

Tel.: ++8 522. 8479800

Fax: ++8522. 8452576

Ng©n hµng Istituto bancario san paolo di torino imi

§Þa chØ: Piazza San Carlo, 156 - 10121 torino, ITALY

Tel.: ++39 011. 5551

Fax: ++39 011. 5556650

Email:

Website: www.bnl.it

C¸c tæ chøc vµ c¬ quan h÷u quan

CONFINDUSTRIA - Tæng liªn ®oµn lao ®éng Italia

(CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA)

§Þa chØ: VIALE DELL'ASTRONOMIA, 30 - 00144 ROME, ITALY

Tel.: +39 06 59031

Fax: +39 06 5919615

Email:

Website: www.confindustria.it

CONFAPI - Liªn ®oµn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá Italia

(CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA)

§Þa chØ: VIA DELLA COLONNA ANTONINA, 52 - 00186 ROME, ITALY

Tel.: +39 06 6991530

Fax: +39 06 6791488

Email:

Website: www.confapi.org

CONFARTIGIANATO - Liªn ®oµn thñ c«ng mü nghÖ Italia

(CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DELL'ARTIGIANATO)

§Þa chØ: VIA S. GIOVANNI IN LATERANO, 152 - 00184 ROME, ITALY

Tel.: +39 06 703741

Fax: +39 06 70452188

Email:

Website: www.confartigianato.it

CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

Tæng liªn ®oµn n«ng nghiÖp Italia

§Þa chØ: CORSO VITTORIO EMANUELE II, 101 - 00186 ROME, ITALY

Tel.: +39 06 68521

Email:

Website: www.confagricoltura.it

CONFCOMMERCIO - Tæng liªn ®oµn Th­¬ng m¹i

vµ Du lÞch Italia

(CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO E DEL TURISMO)

§Þa chØ: PIAZZA G.G. BELLI, 2 - 00153 ROME, ITALY

Tel.: +39 06 58661

Fax: +39 06 5809425

Email:

Website: www.confcommercio.it

UNIONCAMERE - HiÖp héi c¸c phßng Th­¬ng m¹i, C«nG

nghiÖp, Thñ c«ng vµ N«ng nghiÖp Italia

(UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA)

§Þa chØ: PIAZZA SALLUSTIO, 21 - 00187 ROME, ITALY

Tel.: +39 06 47041

Fax: +39 06 4704342

Email:

Website: www.unioncamere.it

ASSOCAMERESTERO - HiÖp héi v¨n phßng Th­¬ng m¹i

ItaliA ë n­íc ngoµi

(ASSOCIAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO)

§Þa chØ: VIA FLAMINIA, 21- 00196 ROMA, ITALY

Tel.: +39 06 3215660

Fax: +39 06 3210253

Email:

Website: www.italchambers.net

C¸c hiÖp héi ph©n theo ngµnh

1- x©y dùng

ANCE - HiÖp héi c¸c nhµ thÇu x©y dùng Quèc gia

(ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI)

§Þa chØ: VIA GUATTANI, 16 - 00161 ROMA, ITALY

Tel.: +39 06 84567

Fax: + 39 06 44232832

Email:

Website: www.ance.it

2- C«ng nghiÖp thùc phÈm

ASSICA - HiÖp héi c¸c doanh nghiÖp chÕ biÕn thÞt

(ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLE CARNI)

* §Þa chØ ë Milan: STRADA 4 - PALAZZO Q8 - MILANOFIORI

- 20089 ROZZANO (MI)

Tel.: +39 02 57510257

Fax: + 39 02 57510607

* §Þa chØ ë Roma: VIA XXIV MAGGIO, 46 - 00187 ROMA

Tel.: +39 06 6795262-6795149

Fax: +39 06 6790652

Email:

Website: www.assica.it

FEDERPESCA - HiÖp héi c¸c doanh nghiÖp C¸ Quèc gia

(FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DI PESCA)

§Þa chØ: CORSO D'ITALIA, 92 - 00198 ROMA

Tel.: +39 06 8541125

Fax: +39 06 85352929

Email:

Website: www.federpesca.it

ASSALZOO - HiÖp héi c¸c nhµ s¶n xuÊt

thøc ¨n cho ®éng vËt

(ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODOTTORI DI ALIMENTI ZOOTECNICI)

§Þa chØ: VIA LOVANIO, 6 - 00198 ROMA

Tel.: +39 06 8541641

Fax: +39 06 8541641

Email:

Website: www.assalzoo.it

3- C«ng nghiÖp hãa chÊt

FEDERCHIMICA - Liªn ®oµn C«ng nghiÖp Hãa chÊt Quèc gia

(FEDERAZIONE NAZIONALE DELL’INDUSTRIA CHIMICA)

§Þa chØ: VIA ACCADEMIA, 33 - 20131 MILANO

Tel: +39 02 268101

Fax: +39 02 26810310

Email:

Website: www.federchimica.it

4- c«ng nghiÖp chÕ t¹o c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i

ANCMA - HiÖp héi Quèc gia vÒ Xe ®¹p, Xe m¸y vµ Phô tïng

(ASSOCIAZIONE NAZIONALE CICLO MOTOCICLO ACCESSORI)

§Þa chØ: VIA MAURO MACCHI, 32 - 20124 MILANO

Tel.: +39 02 66981818

Fax: +39 02 66982072

Email:

Website: www.ancma.it

UNACOMA - Liªn ®oµn c¸c nhµ s¶n xuÊt

m¸y n«ng nghiÖp quèc gia

(UNIONE NAZIONALE COSTRUTTORI MACCHINE AGRICOLE)

§Þa chØ: VIA SPALLANZANI, 22/A - 00161 ROMA

Tel: +39 06 442981

Fax: +39 06 4402722

Email:

Website: www.unacoma.com

5- C«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng

ASSOVETRO - HiÖp héi c¸c nhµ s¶n xuÊt kÝnh quèc gia

(ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DEL VETRO)

§Þa chØ: VIA LEONIDA BISSOLATI, 76 - 00187 ROMA

Tel.: +39 06 4880947- 4871130

Fax: +39 06 4885683- 42011162

Email:

ASSOPIASTRELLE - HiÖp héi c¸c nhµ s¶n xuÊt g¹ch men kÝnh vµ c¸c vËt liÖu chÞu löa

(ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PRODOTTI DI PIASTRELLE DI CERAMICA E DI MATERIALI REFRATTARI)

§Þa chØ: PALAZZINA DUCALE D/CASIGLIA - VIALE MONTE SANTO,

40 - 41049 SASSUOLO (MO)

Tel.: +39 0536 805900

Fax: + 39 0536 807935

Email:

6- C«ng nghiÖp cao su

ASSOGOMMA - HiÖp héi c«ng nghiÖp cao su vµ

c¸p ®iÖn quèc gia

(ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE INDUSTRIE DELLA GOMMA, CAVI ELETTRICI ED AFFINI)

§Þa chØ: VIA S.VITTORE, 36 - 20123 MILANO

Tel: +39 02 4855801

Fax: +39 02 435432

Email:

7- C«ng nghiÖp gç vµ giÊy

ASSOCARTA - HiÖp héi c¸c nhµ s¶n xuÊt giÊy,

b×a vµ bét giÊy

(ASSOCIAZIONE ITALIANA FRA GLI INDUSTRIALI DELLA CARTA, CARTONI E PASTE PER CARTA)

* §Þa chØ ë Milan: VIA GIOVANNI DA PROCIDA, 3 - 20149 MILANO

Tel: + 39 02 342008

Fax: +39 02 33611521

* §Þa chØ ë Roma: VIA DI S.TERESA, 23 – 00198 ROMA

Tel.: +39 06 8417038

Fax: +39 06 8840867

Email:

Website: www.assocarta.it

FEDERLEGNO-ARREDO - Liªn ®oµn c«ng nghiÖp gç,

li-e vµ ®å néi thÊt Italia

(FEDERAZIONE ITALIANA DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO, DEL SUGHERO, DEL MOBILE E DELL’ARREDAMENTO)

§Þa chØ: VIA TOSCANA, 10 - 00187

Tel.: +39 06 806041

Fax: + 39 06 80604392

Email:

Website: www.federlegno.it

8- C«ng nghiÖp da thuéc vµ da ch­a thuéc

ANCI - HiÖp héi c¸c nhµ s¶n xuÊt giµy Italia

(ASSOCIAZIONE NAZIONALE CALZATURIFICI ITALIANI)

* §Þa chØ ë Milan: VIA MONTE ROSA0, 21 - 20149 MILANO

Tel.: +39 02 438291

Fax: +39 02 48005833

* §Þa chØ ë Roma: VIA CARDUCCI, 2 - 00187 ROMA

Tel.: +39 06 4819294

Fax: +39 06 4744055

Email:

Website: www.micam-modacalzatura.com

AIMPES - HiÖp héi c¸c nhµ s¶n xuÊt da thuéc,

da ch­a thuéc vµ c¸c phô liÖu Italia

(ASSOCIAZIONE ITALIANA MANUFATTURIERI PELLI, CUOIO E SUCCEDANEI)

§Þa chØ: VIALE BEATRICE D"ESTE, 43 - 20122 MILANO

Tel.: +39 02 584511

Fax: + 39 02 58451320

Email:

Website: www.mipel.com

UNIC - HiÖp héi thuéc da quèc gia

(UNIONE NAZIONALE INDUSTRIA CONCIARIA)

§Þa chØ: VIA BRISA, 3 - 20123 MILANO

Tel: +39 02 8807711

Fax: +39 02 860032 / 72000072

Email:

Website: www.unic.it

9- C«ng nghiÖp ®­êng vµ ®å uèng

ASSOZUCCHERO - HiÖp héi quèc gia vÒ c«ng nghiÖp ®­êng,

®å uèng cã cån vµ bét lµm b¸nh

(ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA GLI INDUSTRIALI DELLO ZUCCHERO DELL’ALCOL E DEL LIEVITO)

§Þa chØ: VIA BARTOLOMEO BOSCO, 57/4 -16121 GENOVA

Tel.: +39 010 565491 - 543571

Fax: +39 010 5531267

Email:

Website: www.foodarea.it/associazioni/assozucchero

FEDERVINI - Liªn ®oµn c¸c nhµ s¶n xuÊt, nhËp khÈu/xuÊt

khÈu r­îu vang, r­îu m¹nh, n­íc ngät,

dÊm vµ ®å t­¬ng tù

(FEDERAZIONE ITALIANA INDUSTRIALI PRODUTTORI ESPORTATORI ED IMPORTATORI DI VINI, ACQUAVITI, LIQUORI, SCIROPPI, ACETI ED AFFINI)

§Þa chØ: VIA MENTANA, 2B - 00185 ROMA

Tel.: +39 06 4941630

Fax: +39 06 4941566

10- C«ng nghiÖp ®iÖn, ®iÖn tö vµ

m¸y v¨n phßng

ASSINFORM - HiÖp héi c¸c c«ng ty tin häc viÔn th«ng Italia

(ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI TECNOLOGIA E SERVIZI PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE)

§Þa chØ: VIA GATTAMELATA, 34 - 20149 MILANO

Tel.: +39 02 58304141

Fax: +39 02 58304457

Email:

Website: www.assinform.it

ANIE - HiÖp héi c«ng nghiÖp ®iÖn vµ ®iÖn tö quèc gia

(ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE)

§Þa chØ: VIA ALESSANDRO ALGARDI, 2 - 20148 MILANO

Tel: +39 02 32641

Fax: +39 02 3264212

Email:

Website: www.anie.it

11- C«ng nghiÖp khai th¸c ®¸ vµ má

ASSOMARMI - HiÖp héi khai th¸c ®¸ hoa c­¬ng Italia

(ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA MARMIFERA ITALIANA E DELLE INDUSTRIE AFFINI)

§Þa chØ: VIA ADDA, 87 - 00198 ROMA

Tel.: +39 06 85354571

Fax: +39 06 85354573

Email:

12- c«ng nghiÖp d­îc

AIOP - HiÖp héi c¸c bÖnh viÖn t­ Italia

(ASSOCIAZIONE ITALIANA OSPEDALITA- PRIVATA)

§Þa chØ: VIA LUCREZIO CARO, 67 - 00193 ROMA

Tel: +39 06 3215653

Fax: +39 06 3215703

Email:

Website: www.aiop.it

FARMINDUSTRIA - HiÖp héi c«ng nghiÖp d­îc Italia

(ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA)

* §Þa chØ ë Roma: PIAZZA DI PIETRA, 34 - 00186 ROMA

Tel.: +39 06 675801

Fax: +39 06 679790

* §Þa chØ ë Milan: VIA VITTOR PISANI, 7 - 20124 MILANO

Tel: +39 02 6696636-6696411

Fax: +39 02 6691799

Email:

Website: www.servizi.farmindustria.it

13 - C«ng nghiÖp c¬ khÝ

ACIMIT - HiÖp héi c¸c nhµ chÕ t¹o

m¸y dÖt c«ng nghiÖp Italia

(ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI ITALIANI MACCHINARIO PER L’INDUSTRIA TESSILE)

§Þa chØ: VIA TEVERE, 1 - 20123 MILANO

Tel.: +39 02 4693611

Fax: +39 02 48008342

Email:

Website: www.acimit.it

ACIMAC - hiÖp héi c¸c nhµ s¶n xuÊt m¸y vµ

thiÕt bÞ s¶n xuÊt ®å sø

(ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI ITALIANI MACCHINE, ATTREZZATURE PER CERAMICA)

§Þa chØ: VIA SCAGLIA, 17 - 41100 MODENA

Tel.: +39 059 343404

Fax: +39 059 343622

Email: [email protected]

Website: www.acimac.it

ASSOMAC - HiÖp héi c¸c nhµ s¶n xuÊt m¸y vµ phô tïng

cho c«ng nghiÖp thuéc da Italia

(ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI ITALIANI MACCHINE ED ACCESSORI PER CALZATURE E PELLETTERIA)

§Þa chØ: VIA MATTEOTTI, 4/A - 27029 VIGEVANO (PV)

Tel: +39 0381 78883

Fax: +39 0381 88602

Email: Website: www.assomac.it

ACIMALL - HiÖp héi c¸c nhµ s¶n xuÊt m¸y vµ

dông cô s¶n xuÊt gç Italia

(ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI ITALIANI MACCHINE E ACCESSORI PER LAVORAZIONE DEL LEGNO)

§Þa chØ: CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI - I STRADA - PALAZZO F3 - 20090 ASSAGO (MI)

Tel.: +39 02 89210200

Fax: +39 02 8259009

Email:

Website: www.acimall.com

ACIMM - HiÖp héi c¸c nhµ chÕ t¹o m¸y s¶n xuÊt ®¸ Italia

(ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI ITALIANI MACCHINE PER MARMO ED AFFINI)

§Þa chØ: VIALE F.TESTI, 128 - 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)

Tel.: +39 02 26255254

Fax: +39 02 26255315

ACAI - HiÖp héi c¸c nhµ s¶n xuÊt thÐp Italia

(ASSOCIAZIONE FRA I COSTRUTTORI IN ACCIAIO ITALIANI)

§Þa chØ: VIALE ABRUZZI, 66 - 20131 MILANO

Tel.: +39 02 29513413

Fax: +39 02 29529824

ASSOCOMPLAST - HiÖp héi c¸c nhµ s¶n xuÊt m¸y vµ

khu«n ®óc chÕ biÕn ®å nhùa vµ cao su

(ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI DI MACCHINE PER MATERIE PLASTICHE E GOMMA)

§Þa chØ: CENTRO COMMERCIALE MILANOFIORI – STRADA 1 PAL.F/3 - 20090 - ASSAGO – (MI)

Tel.: +39 02 8228371

Fax: +39 02 57512490

Email:

Website: www.assocomaplast.com

ANIMA - Liªn ®oµn c¸c hiÖp héi c«ng nghiÖp

chÕ t¹o c¬ khÝ italia

(FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE)

§Þa chØ: VIA L. BATTISTOTTI SASSI, 11 - 20133 MILANO

Tel: +39 02 73971

Fax: +39 02 7316

Email:

Website: www.anima.it

ASSISTAL - HiÖp héi c¸c nhµ chÕ t¹o d©y chuyÒn s¶n xuÊt

(ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI DI IMPIANTI)

* §Þa chØ ë Milan: VIA SERBELLONI, 4 - 20122 MILANO

Tel.: +39 02 76002894

Fax: +39 02 76013014

Website: www.assistal.it

* §Þa chØ ë Roma: VIA S. MERCADANTE, 16 - 00198 ROMA

Tel.: +39 06 8554284

Fax: +39 06 8549603

ANFIMA - HiÖp héi c¸c nhµ s¶n xuÊt d©y chuyÒn

®ãng hép kim lo¹i Italia

(ASSOCIAZIONE NAZIONALE FABBRICANTI IMBALLAGGI METALLICI E AFFINI)

§Þa chØ: VIA PIRELLI, 27 (III PIANO) - 20124 MILANO

Tel: + 39 02 66981846/66981877

Fax: + 39 02 6706285

Email:

Website: www.anfima.it

UCIMU - HiÖp héi c¸c nhµ s¶n xuÊt m¸y c«ng cô,

ng­êi m¸y, hÖ thèng tù ®éng vµ linh kiÖn italia

(ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI ITALIANI MACCHINE UTENSILI, ROBOT E AUTOMAZIONI)

§Þa chØ: VIALE FULVIO TESTI, 128 -20092 CINISELLO BALSAMO (MI)

Tel.: + 39 02 262551

Fax: + 39 02 26255349

Email:

Website: www.ucimu.it

ASSOTTICA-ASSOMEP - HiÖp héi c«ng nghiÖp quang häc vµ c¬ khÝ chÝnh x¸c quèc gia

(ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIA OTTICA, MECCANICA FINE E DI PRECISIONE)

§Þa chØ: VIA ELBA, 12 - 20144 MILANO

Tel.: + 39 02 48005014

Fax: + 39 02 48005061

14- C«ng nghiÖp dÇu khÝ

UNIPETROL - Liªn ®oµn dÇu khÝ (Unione Petrolifera)

§Þa chØ: VIA DEL GIORGIONE, 129 - 00147 ROMA

Tel: +39 06 59602939

Fax: +39 06 59602925

Email:

Website: www.unipetrol.it

15 - C«ng nghiÖp dÖt may

SISTEMA MODA ITALIA - HiÖp héi c«ng nghiÖp may mÆc vµ

hµng dÖt kim Italia

(ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIALI ABBIGLIAMENTO E MAGLIERIA)

§Þa chØ: VIALE SARCA, 223 - 20126 MILANO

Tel.: +39 02 66103566

Fax: +39 02 66103667

Email:

Website: www.sistemamodaitalia.it

ATI - HiÖp héi dÖt MAY Italia

(ASSOCIAZIONE TESSILE ITALIANA)

§Þa chØ: VIALE SARCA, 223 - 20126 MILANO

Tel.: +39 02 66103838

Fax: +39 02 66103863/ 65

Email:

TESSILVARI - liªn ®oµn c«ng nghiÖp DÖT may

vµ S¶N XUÊT mò

(federazione ialiana INDUSTRIALI dei tessili vari e del cappello)

§Þa chØ: PIAZA CASTELLO, 24 - 20121 MILANO

Tel.: +39 02 86465011

Fax: +39 02 86465009

Email:

16 - DÞch vô

UNIMA - Liªn ®oµn c«ng nghiÖp

c¬ khÝ n«ng nghiÖp quèc gia

(UNIONE NAZIONALE IMPRESE DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA)

§Þa chØ: VIA SAVOIA, 82 - 00198 ROMA

Tel: +39 06 8549595/6

Fax: +39 06 8549596

Email:

Website: www.unima.it

17 - Giao th«ng

FEDERTRASPORTO - Liªn ®oµn hÖ thèng giao th«ng ®­êng bé Italia

(FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SISTEMI DI TRASPORTO DI TERRA)

§Þa chØ: VIA GIOBERTI 60, I - 00185 ROMA

Tel.: +39 06 4440169

Fax: +39 06 4440514

Email: ;

Website: www.federtrasporto.it

18 - C¸c ngµnh kh¸c

FAI - Liªn ®oµn c¸c hiÖp héi c«ng nghiÖp

(FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI)

§Þa chØ: VIA PETITTI, 16 - 20149 MILANO

Tel.: +39 02 324846

Fax: +39 02 33003819

Email:

Website: www.fai.it