cacdieuluat.jpg (14352 bytes)

1. LuËt ph¸p Céng hßa Italia vÒ quèc tÕ hãa c¸c doanh nghiÖp Italia

H¬n 20 n¨m tr­íc, NghÞ viÖn Céng hßa Italia ®· th«ng qua hµng lo¹t bé luËt nh»m khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp Italia më réng ho¹t ®éng kinh doanh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi, ®Æc biÖt lµ t¹i c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. ChÝnh s¸ch nµy mang l¹i lîi Ých trùc tiÕp cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, còng nh­ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho hä khi tiÕp xóc víi c¸c ®èi t¸c Italia. KiÕn thøc tèi thiÓu vÒ mét sè bé luËt d­íi ®©y sÏ lµ vèn quý ®èi víi giíi kinh doanh ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n th­¬ng m¹i víi c¸c c«ng ty Italia.

Bé luËt sè 1083/1954 vÒ hç trî tµi chÝnh cho c¸c tæ chøc vµ hiÖp héi Italia trong viÖc xóc tiÕn xuÊt khÈu.

Bé luËt sè 143/1998 vµ 227/1977 vÒ cung cÊp tÝn dông xuÊt khÈu cho c¸c doanh nghiÖp Italia b»ng c¸ch h¹ l·i suÊt cho vay.

Bé luËt sè 394/1981 khuyÕn khÝch viÖc cung cÊp c¸c kho¶n vay ­u ®·i cho doanh nghiÖp Italia, ®Æc biÖt lµ nh÷ng doanh nghiÖp võa vµ nhá ®ang tiÕn hµnh ®Çu t­ ë n­íc ngoµi.

Bé luËt sè 49/1987 vµ 100/1990 khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp Italia thµnh lËp liªn doanh t¹i c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn.

Bé luËt sè 83/1989 vÒ viÖc cung cÊp kho¶n ®ãng gãp tµi chÝnh cho nh÷ng c«ng-xoãc-xiom Italia nµo cã môc tiªu duy nhÊt lµ xuÊt khÈu.

Bé luËt sè 304/1990 vÒ viÖc cung cÊp kho¶n vay ­u ®·i cho giíi doanh nghiÖp Italia tham gia vµo c¸c cuéc ®Êu thÇu quèc tÕ do c¸c tæ chøc c¸c n­íc ngoµi EU mêi thÇu.

Ngoµi nh÷ng bé luËt ë cÊp quèc gia, giíi doanh nghiÖp Italia cßn khai th¸c nh÷ng s¾c luËt vµ ®iÒu kho¶n do c¸c vïng ban hµnh mµ néi dung chñ yÕu tËp trung ph¸t triÓn c¸c khu kinh tÕ hoÆc vïng ®Þa lý ®Æc biÖt (vÝ dô: thùc hiÖn s¾c luËt vïng ®­îc gäi lµ "ASSE 4 - Sostegno allInternazionalizzazzione del Sistema Produttivo", h·ng mÑ The Italian Region Emilia Romagna tiÕp tôc hç trî c¸c c«ng ty con Emilia Romagna thiÕt lËp quan hÖ th­¬ng m¹i víi c¸c n­íc ngoµi EU).

Liªn minh ch©u ¢u còng cung cÊp nhiÒu c«ng cô tµi chÝnh quan träng cho c¸c doanh nghiÖp Italia ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. D­íi ®©y lµ nh÷ng ch­¬ng tr×nh do EC tµi trî nh»m hç trî c¸c doanh nghiÖp cña Italia vµ cña c¸c n­íc ch©u ¢u kh¸c:

1. ECIP - §èi t¸c ®Çu t­ cña Céng ®ång Ch©u ¢u - víi môc ®Ých khuyÕn khÝch thµnh lËp liªn doanh t¹i c¸c n­íc Ch©u ¸.

2. Ch­¬ng tr×nh §Çu t­ Ch©u ¸ (Asia Invest) nh»m thóc ®Èy mèi quan hÖ hîp t¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp Ch©u ¸ vµ Ch©u ¢u, vÝ dô nh­ nghiªn cøu thÞ tr­êng, tæ chøc héi th¶o vÒ tiÕp thÞ, hç trî kü thuËt, trao ®æi th«ng tin.

Muèn biÕt thªm chi tiÕt vµ cËp nhËt th«ng tin vÒ nh÷ng s¾c luËt míi nhÊt, ®Ò nghÞ liªn hÖ víi §¹i sø qu¸n Céng hßa Italia t¹i Hµ néi hoÆc V¨n phßng th­¬ng m¹i Italia ICE t¹i TP HCM, hoÆc truy cËp vµo trang WEB theo ®Þa chØ sau:

www.ice.it

www.simest.it

www.isace.it

www.sviluppoitalia.it

HiÖn nay cã nhiÒu ch­¬ng tr×nh dµnh cho c¸c doanh nghiÖp Italia, ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp võa vµ nhá, nh»m hç trî doanh nghiÖp xuÊt khÈu hµng hãa vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®Çu t­ n­íc ngoµi cña m×nh. §ã lµ cung cÊp tÝn dông xuÊt khÈu vµ b¶o hiÓm rñi ro, t¹o ®iÒu kiÖn ®Çu t­ ra n­íc ngoµi, th©m nhËp thÞ tr­êng míi vµ hç trî tham gia vµo ®Êu thÇu quèc tÕ. Ngoµi c¸c bé luËt mang tÝnh quèc gia th× nhiÒu vïng l·nh thæ n­íc Italia còng nh­ EU ®· ®Ò ra nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch cña riªng m×nh nh»m hç trî giíi doanh nghiÖp vµ ®èi t¸c n­íc ngoµi cña hä thµnh lËp liªn doanh. C¸c c«ng ty ViÖt Nam, tuy kh«ng thu ®­îc lîi Ých trùc tiÕp tõ nh÷ng chÝnh s¸ch trªn, nh­ng cã thÓ gi¸n tiÕp ¸p dông c¸c bé luËt khi hä ®µm ph¸n víi ®èi t¸c Italia.

II. ChÕ ®é ­u ®·i thuÕ quan phæ cËp cña Italia

Italia lµ mét n­íc thµnh viªn cña EU, do ®ã qui t¾c xuÊt xø cña Italia còng ph¶i tu©n theo qui ®Þnh cña EU.

HÖ thèng ­u ®·i thuÕ quan phæ cËp, viÕt t¾t tiÕng Anh lµ GSP (Generalized System of Preferences) lµ mét chÝnh s¸ch ®a ph­¬ng cña hÖ thèng th­¬ng m¹i toµn cÇu trong khu«n khæ Liªn Hîp Quèc vÒ th­¬ng m¹i vµ ph¸t triÓn (UNCTAD), trong ®ã c¸c n­íc ph¸t triÓn ®¬n ph­¬ng dµnh cho hµng hãa cña c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn vµ kÐm ph¸t triÓn nh÷ng kho¶n ­u ®·i vÒ thuÕ quan (gåm miÔn hoÆc gi¶m thuÕ nhËp khÈu) khi hµng hãa nµy th©m nhËp vµo c¸c n­íc dµnh ­u ®·i.

* C¸c môc tiªu chÝnh cña GSP lµ:

- T¹o ®iÒu kiÖn cho hµng hãa cña c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn hoÆc kÐm ph¸t triÓn cã kh¶ n¨ng th©m nhËp vµo thÞ tr­êng cña c¸c n­íc ph¸t triÓn th«ng qua chÕ ®é ­u ®·i thuÕ quan.

- T¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¸c n­íc ®­îc h­ëng.

- Thóc ®Èy c«ng nghiÖp hãa cña c¸c n­íc nµy.

- Phæ biÕn th«ng tin vÒ c¸c qui ®Þnh ®Ó gióp cho c¸c n­íc ®­îc h­ëng cã thÓ sö dông chÕ ®é ­u ®·i thuÕ quan nµy mét c¸ch cã hiÖu qu¶.

Tõ n¨m 1971, EU ®· b¾t ®Çu ¸p dông hÖ thèng qui chÕ ­u ®·i phæ cËp (GSP) ®èi víi mét sè chñng lo¹i hµng hãa cña c¸c n­íc khi xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng nµy. Cho ®Õn nay, hÖ thèng qui chÕ GSP cña EU ®· qua 4 thêi kú ¸p dông, ®ã lµ: thêi kú 1971-1980; 1981-1990; 1991-1994 vµ hiÖn nay ®ang ë thêi kú thø 4 tõ 1995-2004.

Trong thêi kú thø 4 nµy l¹i chia thµnh c¸c giai ®o¹n:

1995-1998; 1999-2001; vµ 2002-2004. Th¸ng 12/1998, Héi ®ång

Ch©u ¢u (EC) ®· th«ng qua qui chÕ GSP b¾t ®Çu tõ 1/7/1999 ®Õn 31/12/2001.

* C¸ch sö dông chÕ ®é ­u ®·i thuÕ quan phæ cËp:

1. X¸c ®Þnh chÝnh x¸c h¹ng môc thuÕ quan (m· sè) cña s¶n phÈm dù ®Þnh xuÊt khÈu trong biÓu thuÕ quan cña n­íc nhËp khÈu.

2. X¸c ®Þnh ph¹m vi ­u ®·i cña s¶n phÈm: Ph¹m vi ¸p dông cho c¸c s¶n phÈm ®­îc h­ëng ­u ®·i thuÕ quan cña ViÖt Nam ®­îc ph©n chia thµnh 4 nhãm:

* RÊt nh¹y c¶m: Chuèi t­¬i vµ kh«, døa t­¬i vµ ®ãng hép (kh«ng qu¸ 17% ®­êng), quÇn ¸o: chÞu 85% møc thuÕ tèi huÖ quèc (MFN).

* Nh¹y c¶m: G¹ch l¸t nÒn, b¸t ®Üa vµ bé ®å uèng b»ng sø, giÇy dÐp, vËt trang trÝ b»ng sµnh sø: chÞu 70% møc thuÕ MFN.

* B¸n nh¹y c¶m: T«m, cua vµ mùc ®«ng l¹nh, c¸ t­¬i vµ ®«ng l¹nh: chÞu 35% møc thuÕ MFN.

* Kh«ng nh¹y c¶m: H¹t ®iÒu, dÇu qu¶, dÇu th«, than ®¸, cao su: miÔn thuÕ hoµn toµn.

Còng theo qui ®Þnh míi c¬ chÕ n­íc tr­ëng thµnh vµ hµng tr­ëng thµnh b¾t ®Çu ®­îc ¸p dông.

C¬ chÕ hµng tr­ëng thµnh ®­îc ¸p dông cho nh÷ng n­íc mµ hµng hãa nhËp khÈu cña hä vµo EU v­ît qu¸ 25% l­îng hµng xuÊt khÈu cña tÊt c¶ c¸c n­íc ­u ®·i tíi EU trong cïng ngµnh hµng trong n¨m tµi chÝnh cña chÕ ®é tr­íc.

C¬ chÕ n­íc tr­ëng thµnh ®­îc ¸p dông ®èi víi quèc gia/l·nh thæ cã tæng s¶n phÈm quèc gia tÝnh trªn ®Çu ng­êi h¬n 6000 USD trong n¨m tµi chÝnh 1991 trong ®ã cã: Ba-ranh, Bru-n©y, Hång K«ng, C« - oÐt, Li b¨ng, Nau-ru, ¤ man, Qatar, Hµn Quèc, ¶ rËp Xª-ót, Sing-ga-po, C¸c tiÓu v­¬ng quèc ¶ rËp theo d÷ liÖu ®­îc cung cÊp bëi Ng©n hµng ThÕ giíi, giíi h¹n ­u ®·i sÏ gi¶m xuèng cßn 50% tõ 1/4/1995 vµ ®­îc hñy bá tõ 1/6/1996.

C¬ chÕ n­íc tr­ëng thµnh sÏ lo¹i bá nh÷ng n­íc tiÕn bé ra khái danh s¸ch c¸c n­íc vµ l·nh thæ ®­îc EU cho h­ëng ­u ®·i GSP.

1/ Qui t¾c xuÊt xø trong hÖ thèng GSP :

Môc tiªu cña qui t¾c xuÊt xø lµ ®Ó ®¶m b¶o s¶n phÈm cã xuÊt xø tõ n­íc ®­îc h­ëng ­u ®·i vÒ thuÕ quan trong GSP nhËn ®­îc ­u ®·i ®óng ®èi t­îng. Qui t¾c xuÊt xø ®­îc ban hµnh cïng víi chÕ ®é ­u ®·i thuÕ quan phæ cËp cña mçi n­íc dµnh ­u ®·i trong ®ã qui ®Þnh c¸c tiªu chuÈn vÒ xuÊt xø ph¶i tu©n thñ ®Ó ®­îc h­ëng ­u ®·i .

* Tiªu chuÈn xuÊt xø chØ ra c¸ch ¸p dông xuÊt xø cña s¶n phÈm:

1.1 S¶n phÈm cã xuÊt xø toµn bé: lµ nh÷ng s¶n phÈm kh«ng sö dông nguyªn liÖu nhËp khÈu khi s¶n xuÊt. Tiªu chuÈn "cã xuÊt xø toµn bé" ®­îc hiÓu mét c¸ch chÆt chÏ tuyÖt ®èi. Mét phÇn rÊt nhá nguyªn liÖu, hay c¸c chi tiÕt nhËp khÈu kh«ng râ nguån gèc ®­îc sö dông sÏ lµm cho s¶n phÈm t­¬ng øng thu ®­îc mÊt tÝnh "cã xuÊt xø toµn bé". S¶n phÈm cã xuÊt xø toµn bé bao gåm :

1.2. Kho¸ng s¶n lÊy tõ trong lßng ®Êt hoÆc tõ ®¸y biÓn;

Rau qu¶ thu ho¹ch ë n­íc ®­îc h­ëng;

1.3. §éng vËt sèng sinh tr­ëng ë n­íc ®­îc h­ëng;

1.4. Nh÷ng s¶n phÈm chÕ t¹o ë n­íc ®­îc h­ëng tõ ®éng vËt sèng;

1.5. Nh÷ng s¶n phÈm cã ®­îc do s¨n b¾n hoÆc ®¸nh b¾t ë n­íc ®­îc h­ëng;

1.6. Nh÷ng s¶n phÈm ®¸nh b¾t xa bê hoÆc nh÷ng s¶n phÈm kh¸c lÊy tõ biÓn bëi tµu thuyÒn cña nh÷ng n­íc ®­îc h­ëng;

1.7. Nh÷ng s¶n phÈm ®­îc lµm trªn tÇu chÕ biÕn;

1.8. C¸c hµng ®· sö dông thu thËp t¹i n­íc ®­îc h­ëng chØ dïng cho t¸i chÕ nguyªn liÖu th«;

1.9. PhÕ liÖu vµ phÕ th¶i tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt diÔn ra t¹i n­íc ®­îc h­ëng;

* §èi víi s¶n phÈm cã thµnh phÇn nguyªn phô liÖu nhËp khÈu: c¸c s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt t¹i mét n­íc ®­îc h­ëng toµn bé hay mét phÇn tõ nguyªn liÖu nhËp khÈu hoÆc kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc nguån gèc ®­îc coi lµ cã xuÊt xø tõ n­íc ®ã nÕu nh­ c¸c nguyªn liÖu, bé phËn hay thµnh phÈm ®ã ®· tr¶i qua qu¸ tr×nh gia c«ng chÕ biÕn ®Çy ®ñ. Qu¸ tr×nh gia c«ng chÕ biÕn ®­îc coi lµ ®Çy ®ñ khi nã lµm thay ®æi tÝnh chÊt ®Æc tr­ng hay ®Æc tÝnh cña nguyªn liÖu sö dông ë møc ®é ®¸ng kÓ.

C¸c qui tr×nh c«ng viÖc ®¬n gi¶n mµ hÇu hÕt c¸c n­íc cho h­ëng kh«ng chÊp nhËn ®Ó cho h­ëng qui chÕ vÒ xuÊt xø :

1. C¸c c«ng viÖc b¶o qu¶n hµng hãa trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vµ l­u kho (th«ng giã, tr¶i ra, lµm l¹nh, muèi, l­u hãa hay xö lý dung dÞch, lo¹i bá phÇn háng vµ c¸c c«ng viÖc t­¬ng tù kh¸c).

2. C¸c c«ng viÖc ®¬n gi¶n nh­ lau chïi, sµng läc, ph©n lo¹i, s¬n, c¾t.

3. Thay ®æi bao b× ®ãng gãi vµ th¸o dì hay ghÐp c¸c l« hµng cho vµo chai, tói, cÆp, hép, g¾n thÎ b¶ng.

4. G¾n nh·n m¸c hay ký hiÖu ®Ó ph©n biÖt hµng hãa s¶n phÈm hay bao b× ®ãng gãi cña chóng.

5. C«ng viÖc g¸ r¸p s¶n phÈm cïng hay kh¸c lo¹i, khi mµ mét hay nhiÒu bé phËn cña s¶n phÈm g¸ r¸p kh«ng tháa m·n qui ®Þnh lµm cho chóng cã kh¶ n¨ng ®­îc coi nh­ lµ s¶n phÈm cã xuÊt xø.

6. ViÖc l¾p r¸p ®¬n gi¶n c¸c bé phËn hay s¶n phÈm ®Ó t¹o thµnh mét thµnh phÈm.

7. Sù kÕt hîp cña hai hay nhiÒu c¸c c«ng viÖc tõ 1 ®Õn 6

8. GiÕt thÞt ®éng vËt.

Tiªu chuÈn xuÊt xø ®èi víi c¸c s¶n phÈm cã sö dông nguyªn liÖu bé phËn hay thµnh phÇn nguyªn phô liÖu nhËp khÈu cã hai tiªu chuÈn ®Ó x¸c ®Þnh xuÊt xø: Tiªu chuÈn gia c«ng chÕ biÕn vµ tiªu chuÈn tû lÖ phÇn tr¨m.

* Tiªu chuÈn gia c«ng chÕ biÕn: C¸c nguyªn liÖu, bé phËn hay thµnh phÇn nhËp khÈu ®­îc coi lµ tr¶i qua qu¸ tr×nh gia c«ng chÕ biÕn ®Çy ®ñ khi s¶n phÈm thu ®­îc n»m trong h¹ng môc thuÕ quan HS 4 sè kh¸c víi h¹ng môc thuÕ quan cña c¸c nguyªn phô liÖu, bé phËn hay thµnh phÇn nhËp khÈu ban ®Çu (®­îc gäi t¾t lµ thay ®æi h¹ng môc thuÕ quan). Víi ®iÒu kiÖn c¸c qu¸ tr×nh gia c«ng chÕ biÕn ph¶i v­ît qua c¸c c«ng ®o¹n gia c«ng ®¬n gi¶n nh­ ®· nªu ë trªn.

* Tiªu chuÈn tØ lÖ phÇn tr¨m: Mét tû lÖ phÇn tr¨m ®­îc ®Æt ra cho trÞ gi¸ nguyªn phô liÖu, bé phËn vµ thµnh phÇn nhËp khÈu (hay kh«ng râ xuÊt xø) cã thÓ ®­îc sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm xuÊt khÈu kh«ng v­ît qu¸ gi¸ xuÊt x­ëng cña s¶n phÈm thµnh phÈm khi xuÊt khÈu.

TrÞ gi¸ nguyªn phô liÖu nhËp khÈu: §­îc x¸c ®Þnh b»ng trÞ gi¸ tÝnh thuÕ h¶i quan t¹i thêi ®iÓm nhËp khÈu vµo n­íc ®­îc h­ëng hay, trong tr­êng hîp kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc b»ng ph­¬ng thøc nµy th× ®ã lµ gi¸ mua ®Çu tiªn cña chóng t¹i n­íc ®ã.

Gi¸ xuÊt x­ëng cña s¶n phÈm: lµ gi¸ tr¶ cho ng­êi s¶n xuÊt cã tr¸ch nhiÖm tiÕn hµnh giai ®o¹n s¶n xuÊt hoÆc gia c«ng cuèi cïng, khi gi¸ ®ã bao gåm trÞ gi¸ cña tÊt c¶ c¸c nguyªn phô liÖu sö dông trong s¶n xuÊt, trõ ®i mäi kho¶n thuÕ néi ®­îc hoµn tr¶ hoÆc cã thÓ ®­îc hoµn tr¶ khi s¶n phÈm lµm ra ®­îc ®em xuÊt khÈu.

Ngoµi c¸c tiªu chuÈn trªn EU cßn qui ®Þnh qui t¾c xuÊt xø céng gép khèi khu vùc vµ céng gép EU (qui t¾c xuÊt xø n­íc b¶o trî).

HiÖn t¹i EU cho 3 khèi khu vùc ®­îc h­ëng ­u ®·i tõ hÖ thèng ­u ®·i thuÕ quan phæ cËp: Khèi thÞ tr­êng chung Trung Mü (CACM); Khèi ANDEAN vµ HiÖp héi c¸c quèc gia §«ng Nam ¸ - ASEAN (bao gåm: Bru-n©y; In-®«-nª-xi-a; Lµo; Ma-lay-xi-a; Phi-lip-pin; Sing-ga-po; Th¸i Lan; ViÖt Nam.)

Theo qui ®Þnh nµy th× khi hµng hãa cã xuÊt xø tõ mét n­íc lµ thµnh viªn cña khèi khu vùc ®­îc gia c«ng hay chÕ biÕn t¹i mét n­íc kh¸c trong cïng khèi ®ã, chóng sÏ cã xuÊt xø tõ n­íc trong khèi khu vùc ®ã n¬i tiÕn hµnh giai ®o¹n gia c«ng hay chÕ biÕn cuèi cïng, khi ®· tu©n thñ c¸c qui ®Þnh sau:

- TrÞ gi¸ gia t¨ng ë n­íc ®ã ph¶i lín h¬n trÞ gi¸ tÝnh thuÕ h¶i quan

cao nhÊt cña s¶n phÈm ®­îc sö dông cã xuÊt xø tõ bÊt kú n­íc thµnh viªn nµo trong khèi khu vùc ®ã.

- ViÖc gia c«ng chÕ biÕn ®­îc tiÕn hµnh t¹i n­íc ®ã ph¶i v­ît ra khái viÖc gia c«ng chÕ biÕn nh­ nªu ë môc trªn.

ThuËt ng÷ "trÞ gi¸ gia t¨ng" lµ gi¸ xuÊt x­ëng trõ ®i trÞ gi¸ tÝnh thuÕ h¶i quan cña mçi s¶n phÈm xuÊt xø tõ mét n­íc kh¸c trong khèi khu vùc.

B»ng chøng vÒ xuÊt xø cña s¶n phÈm xuÊt khÈu tõ mét n­íc trong khèi khu vùc sang mét n­íc kh¸c thuéc cïng khèi khu vùc ®­îc sö dông vµo s¶n xuÊt hoÆc gia c«ng tiÕp theo, sÏ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng mét giÊy chøng nhËn xuÊt xø Form A t¹i n­íc cÊp ®Çu tiªn.

S¶n phÈm ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®¸p øng tiªu chuÈn xuÊt xø céng gép khi xuÊt khÈu hµng sang EU trong « sè 4 cña giÊy chøng nhËn xuÊt xø Form A ph¶i ghi râ "ASEAN Cumulation''.

* Qui t¾c xuÊt xø céng gép EU: ChÕ ®é GSP cña EU qui ®Þnh s¶n phÈm cã xuÊt xø t¹i EU mµ ®­îc gia c«ng chÕ biÕn ®Çy ®ñ t¹i n­íc ®­îc h­ëng sÏ ®­îc coi lµ cã xuÊt xø t¹i n­íc ®­îc h­ëng. Sau ®ã s¶n phÈm cuèi cïng ph¶i ®­îc xuÊt khÈu sang EU.

B»ng chøng ®Ó chøng minh c¸c nguyªn liÖu, bé phËn hay thµnh phÇn nhËp khÈu cã xuÊt xø tõ EU lµ giÊy chøng nhËn EUR1 ®­îc cÊp bëi c¬ quan cã thÈm quyÒn t¹i n­íc xuÊt khÈu.

S¶n phÈm ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø Form A cho tr­êng hîp trªn trong « sè 4 cña giÊy chøng nhËn xuÊt xø Form A ph¶i ghi râ "EC Cumulation''.

2/ Qui ®Þnh vÒ vËn chuyÓn th¼ng:

S¶n phÈm ®¸p øng tiªu chuÈn ®­îc h­ëng ­u ®·i thuÕ quan khi xuÊt khÈu hµng sang EU ph¶i ®¸p øng qui ®Þnh vÒ vËn chuyÓn th¼ng tõ n­íc ®­îc h­ëng ®Õn EU. Qui ®Þnh nµy nh»m ®¶m b¶o hµng hãa gi÷ nguyªn ®­îc xuÊt xø vµ chóng kh«ng bÞ gia c«ng hay chÕ biÕn thªm t¹i n­íc thø 3 trong khi vËn chuyÓn. Nh÷ng ph­¬ng thøc sau ®©y ®­îc coi lµ vËn chuyÓn th¼ng tõ n­íc ®­îc h­ëng ­u

®·i ®Õn EU:

- Hµng hãa ®­îc vËn chuyÓn kh«ng ®i qua l·nh thæ cña quèc gia nµo kh¸c, trõ khi lµ l·nh thæ cña mét n­íc kh¸c trong cïng khèi khu vùc.

- Trong tr­êng hîp nÕu qu¸ c¶nh qua l·nh thæ cña mét n­íc kh¸c hay ®­îc l­u kho t¹m thêi ë nh÷ng n­íc nµy, b¾t buéc hµng hãa ®ã ph¶i ®Æt d­íi sù kiÓm so¸t cña c¬ quan h¶i quan n­íc qu¸ c¶nh hay l­u kho vµ kh«ng ®­îc tr¶i qua bÊt kú mét ho¹t ®éng nµo kh¸c trõ bèc xÕp, dì hµng hay mäi ho¹t ®éng ®­îc tiÕn hµnh nh»m b¶o qu¶n chóng ë tr¹ng th¸i tèt.

3/ Qui ®Þnh vÒ chøng tõ:

Ngoµi chøng tõ vÒ vËn chuyÓn th¼ng chøng tõ vÒ giÊy chøng nhËn xuÊt xø Form A ®· ®­îc ®iÒn ®Çy ®ñ vµ cã chøng nhËn bëi c¬ quan cÊp ë n­íc xuÊt khÈu ®­îc h­ëng. GiÊy chøng nhËn xuÊt xø Form A lµ mét trong nh÷ng chøng tõ chÝnh thøc mµ c¬ quan h¶i quan EU c¨n cø vµo ®ã ®Ó cho hµng hãa ®­îc h­ëng ­u ®·i vÒ thuÕ. Theo qui ®Þnh cña EU giÊy chøng nhËn xuÊt xø ph¶i ®­îc xuÊt tr×nh trong vßng 10 th¸ng kÓ tõ ngµy cÊp.

Trong tr­êng hîp bÞ mÊt, thÊt l¹c hay h­ háng giÊy chøng nhËn xuÊt xø Form A, ng­êi xuÊt khÈu cã thÓ yªu cÇu cÊp l¹i giÊy nµy. B¶n cÊp l¹i trong « sè 4 cña Form A ph¶i cã ch÷ "Duplicate". B¶n cÊp l¹i ph¶i mang sè vµ ngµy cÊp gièng nh­ lÇn cÊp ®Çu vµ cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy nµy.

GiÊy chøng nhËn xuÊt xø Form A cã thÓ ®­îc cÊp sau khi hµng ®· xuÊt khÈu, trong tr­êng hîp nµy « sè 4 cña giÊy ph¶i cã ch÷ "isued retrospectively".

*C¸c lo¹i giÊy chøng nhËn xuÊt xø khi xuÊt khÈu hµng cña ViÖt Nam sang thÞ tr­êng Italia nãi riªng vµ EU nãi chung:

- GiÊy chøng nhËn xuÊt xø Form A ®­îc cÊp khi s¶n phÈm xuÊt khÈu ®¸p øng tiªu chuÈn GSP do n­íc cho h­ëng ­u ®·i qui ®Þnh. GiÊy chøng nhËn xuÊt xø Form A cho c¸c s¶n phÈm giÇy dÐp xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng EU ph¶i ®­îc cÊp kÌm giÊy phÐp xuÊt khÈu EC (export certificate).

- GiÊy chøng nhËn xuÊt xø Form th­êng (Form B) ®­îc cÊp khi s¶n phÈm xuÊt khÈu kh«ng ®¸p øng tiªu chuÈn GSP.

- GiÊy chøng nhËn xuÊt xø Form textile dïng cho hµng dÖt may xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng EU theo HiÖp ®Þnh hµng dÖt may ký gi÷a ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ EU. Tr­íc khi ®Ò nghÞ cÊp lo¹i Form nµy nhµ xuÊt khÈu ph¶i cã h¹n ng¹ch cho chñng lo¹i s¶n phÈm nµy vµ ph¶i cã ®­îc giÊy phÐp xuÊt khÈu (export licence) do Bé Th­¬ng m¹i cÊp.

- GiÊy chøng nhËn cho Form hµng dÖt thñ c«ng (Handloom textile) ®­îc cÊp cho c¸c s¶n phÈm hµng dÖt may thñ c«ng (®an, mãc, dÖt b»ng khung...)

- GiÊy chøng nhËn xuÊt xø Form O, X ®­îc cÊp kÌm theo giÊy chøng nhËn Form A hoÆc Form B cho c¸c s¶n phÈm cµ phª xuÊt khÈu (Form O cÊp cho nh÷ng n­íc lµ thµnh viªn cña Tæ chøc cµ phª quèc tÕ, Form X cho nh÷ng n­íc kh«ng ph¶i lµ thµnh viªn cña tæ chøc nµy). V× Italia lµ thµnh viªn cña Tæ chøc cµ phª quèc tÕ nªn xuÊt khÈu hµng cµ phª sang Italia sö dông Form O. Trªn giÊy chøng nhËn xuÊt xø Form O, Form X ph¶i cã x¸c nhËn cña C¬ quan H¶i quan n¬i lµm thñ tôc xuÊt khÈu.

*Qui ®Þnh xuÊt xø ®èi víi mét mÆt hµng ®­îc xuÊt khÈu nhiÒu sang Italia trong thêi gian qua nh­ sau:

- QuÇn ¸o vµ c¸c s¶n phÈm may mÆc s½n, ®an hoÆc mãc thuéc ch­¬ng 61: Ph¶i ®­îc s¶n xuÊt tõ: Sîi x¬ dõa ®· xe; Sîi tù nhiªn ch­a xe; Sîi nh©n t¹o ch­a ch¶i s¹ch hoÆc ch¶i sãng ®Ó xe; Nguyªn liÖu hãa häc hoÆc bét dÖt.

- QuÇn ¸o vµ c¸c s¶n phÈm may mÆc s½n, kh«ng ®an hoÆc mãc thuéc ch­¬ng 62: Ph¶i ®­îc s¶n xuÊt tõ sîi, tøc lµ ph¶i sö dông v¶i ®­îc dÖt trong n­íc tõ sîi (cã thÓ dïng sîi nhËp khÈu), tõ v¶i c¾t may thµnh quÇn ¸o - s¶n phÈm ®¸p øng tiªu chuÈn Form.

+ §èi víi quÇn ¸o cña phô n÷, con g¸i vµ trÎ em vµ c¸c ®å phô trî quÇn ¸o cho trÎ em ®­îc thªu HS 6202: Ph¶i ®­îc s¶n xuÊt tõ sîi hoÆc ®­îc s¶n xuÊt tõ v¶i ch­a thªu nÕu trÞ gi¸ cña v¶i ch­a thªu sö dông kh«ng v­ît qu¸ 40% gi¸ xuÊt x­ëng cña s¶n phÈm.

VÝ dô: ViÖt Nam xuÊt khÈu ¸o trÎ em thªu sang Italia HS 6202, dïng v¶i nhËp cña Trung Quèc.

TrÞ gi¸ sö dông v¶i nhËp tõ Trung Quèc cho 1 chiÕc ¸o lµ 0,4 USD. Cßn l¹i lµ c¸c chi phÝ c¾t, may, thªu... ®Ó hoµn thiÖn thµnh phÈm xuÊt khÈu. Gi¸ thµnh xuÊt x­ëng cña s¶n phÈm lµ 1 USD - S¶n phÈm trªn ®¸p øng tiªu chuÈn xuÊt xø Form A.

- Vá ch¨n, ch¨n du lÞch, kh¨n tr¶i gi­êng vµ t­¬ng tù, mµn che vµ t­¬ng tù; c¸c s¶n phÈm dÖt may kh¸c trang trÝ trong nhµ thuéc HS tõ 6301 ®Õn 6304: Ph¶i ®­îc s¶n xuÊt tõ: Sîi tù nhiªn; sîi xe ®¬n ch­a tÈy tr¾ng hoÆc ®­îc s¶n xuÊt tõ v¶i ch­a thªu (kh«ng ph¶i lµ v¶i ®an hoÆc mãc) nÕu trÞ gi¸ v¶i ch­a thªu sö dông kh«ng v­ît qu¸ 40% gi¸ xuÊt x­ëng cña s¶n phÈm.

- GiÇy, dÐp, ñng vµ c¸c s¶n phÈm t­¬ng tù thuéc ch­¬ng 64 m· sè HS tõ 6401 ®Õn 6405: §­îc s¶n xuÊt tõ nguyªn liÖu thuéc h¹ng môc bÊt kú trõ c¸c bé phËn cÊu thµnh mò giÇy g¾n víi ®Õ trong hoÆc víi bé phËn ®Õ kh¸c thuéc h¹ng môc 6406. Tøc lµ cho phÐp sö dông toµn bé nguyªn phô liÖu ®­îc nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi, kÓ c¶ ®Õ... ®¸p øng tiªu chuÈn xuÊt xø Form A.