quychethuongmai.jpg (14517 bytes)

1. ThuÕ quan

Tr­íc khi ký hîp ®ång dµi h¹n hoÆc giao hµng cã gi¸ trÞ lín, nhµ xuÊt khÈu ViÖt Nam nªn thËn träng b»ng c¸ch tr­íc hÕt ph¶i cã ®­îc quy ®Þnh chÝnh thøc vÒ viÖc ph©n lo¹i hµng, thuÕ suÊt vµ thuÕ quan. Nh÷ng quy ®Þnh nµy cã thÓ ®Ò nghÞ xin Bé Tµi ChÝnh, R«m, Italia. Trong ®¬n ®Ò nghÞ nµy nªn m« t¶ s¶n phÈm, nguyªn liÖu s¶n xuÊt vµ nh÷ng chi tiÕt kh¸c mµ h¶i quan cÇn ®Ó ph©n lo¹i s¶n phÈm mét c¸ch chÝnh x¸c. Khi h¶i quan ch­a cã quyÕt ®Þnh rµng buéc th× b¶n quy ®Þnh tr­íc th­êng sÏ ®­îc chÊp nhËn nÕu hµng nhËp khÈu gièng hÖt nh­ miªu t¶ khi ®Ò nghÞ b¶n quy ®Þnh.

2. GiÊy phÐp NhËp khÈu

Lo¹i trõ mét sè Ýt c¸c mÆt hµng n«ng nghiÖp, trªn thùc tÕ tÊt c¶ nh÷ng hµng hãa xuÊt xø tõ hÇu hÕt c¸c n­íc kh¸c thuéc thÕ giíi tù do cã thÓ nhËp khÈu mµ kh«ng cÇn giÊy phÐp nhËp khÈu vµ kh«ng h¹n chÕ vÒ sè l­îng. Tuy nhiªn vÉn cã mét sè biÖn ph¸p kiÓm so¸t ¸p dông ®èi víi viÖc nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng nh¹y c¶m. BiÖn ph¸p quan träng nhÊt trong sè nµy lµ viÖc cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu tù ®éng ®èi víi hµng dÖt. GiÊy phÐp nµy ®­îc cÊp cho c¸c nhµ nhËp khÈu Italia khi hä nép ®¬n ®Ò nghÞ theo mÉu.

C¸c s¶n phÈm dÖt may vµ nh÷ng mÆt hµng chÞu kiÓm so¸t nh­ vò khÝ vµ ®¹n d­îc lµ nh÷ng mÆt hµng ®­îc quy ®Þnh th­êng xuyªn nhÊt. GiÊy phÐp nhËp khÈu nh×n chung ®­îc cÊp nhanh chãng cho hµng hãa xuÊt xø tõ ViÖt Nam vµ viÖc chËm trÔ th­êng do thiÕu tµi liÖu hoÆc th«ng tin cÇn thiÕt.

GiÊy phÐp nµy kh«ng chuyÓn nh­îng ®­îc vµ cã thÓ ®­îc dïng cho vµi ®ît nhËp hµng theo tæng sè l­îng hµng ®· ®­îc phÐp. Nh×n chung, hµng hãa nhËp khÈu ®­îc nªu trªn giÊy phÐp b»ng m· sè ph©n lo¹i cña HÖ thèng Hµi hßa vµ viÖc tÝnh thuÕ t­¬ng øng víi vÞ trÝ trong biÓu thuÕ.

3. T¹m nhËp

T¹m nhËp

Nguyªn liÖu cã thÓ t¹m nhËp vµo Italia kh«ng ph¶i chÞu thuÕ nÕu nguyªn liÖu nµy ®­îc dïng ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. Nhµ nhËp khÈu ph¶i cã ®¶m b¶o, th­êng d­íi d¹ng th­ b¶o l·nh cña ng©n hµng hoÆc c«ng ty b¶o hiÓm cho sè thuÕ th«ng th­êng ph¶i nép. Khi xuÊt khÈu thµnh phÈm, th­ b¶o l·nh ®­îc gi¶i táa hoÆc tiÒn ®Æt cäc ®­îc tr¶ l¹i.

ViÖc t¹m nhËp hµng hãa ®Ó t¸i xuÊt khÈu víi nguyªn tr¹ng ®­îc phÐp miÔn thuÕ sau khi H¶i quan Italia chÊp thuËn ®¬n xin.

Hµng mÉu kh«ng cã gi¸ trÞ th­¬ng m¹i ®­îc phÐp nhËp miÔn thuÕ. Tµi liÖu vÒ s¶n phÈm cÇn ghi "Tµi liÖu vÒ s¶n phÈm - kh«ng cã gi¸ trÞ th­¬ng m¹i". Hµng mÉu cã gi¸ trÞ th­¬ng m¹i còng ®­îc phÐp nhËp miÔn thuÕ víi nh÷ng ®iÒu kiÖn sau:

(a) Hµng mÉu do ®¹i diÖn cña mét c«ng ty ViÖt Nam mang vµo víi giÊy tê, cã c«ng chøng cña L·nh sù Italia, x¸c nhËn ng­êi ®¹i diÖn th­¬ng m¹i nµy vµ chøng thùc ý ®Þnh nhËp hµng mÉu vµo Italia ®Ó tr­ng bµy vµ sÏ t¸i xuÊt hµng nµy ®óng thêi h¹n.

(b) Nép giÊy chøng nhËn xuÊt xø do Phßng th­¬ng m¹i ®­îc c«ng nhËn cÊp ®Ó x¸c ®Þnh nguån gèc cña hµng hãa.

(c) Nép tiÒn ®Æt cäc hoÆc b¶o chøng víi sè tiÒn t­¬ng ®­¬ng víi thuÕ ¸p dông t¹i cöa khÈu nhËp hµng. Sè tiÒn nµy sÏ ®­îc hoµn tr¶ khi t¸i xuÊt.

(d) Nép danh s¸ch (gåm 2 b¶n) trong ®ã cã miªu t¶ ®Çy ®ñ tõng mÉu hµng, bao gåm c¶ träng l­îng vµ gi¸ trÞ. Mét danh s¸ch nh­ vËy sÏ rÊt h÷u Ých ë Italia.

C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn biÕt thªm mét thñ tôc kh¸c ®¬n gi¶n h¬n d­íi d¹ng GiÊy phÐp t¹m nhËp cña h¶i quan cho t¹m nhËp hµng mÉu mµ kh«ng cÇn cã b¶o l·nh. Xem phÇn "GiÊy phÐp t¹m nhËp cña h¶i quan" trong ch­¬ng nµy (trong môc Quy ®Þnh ®Æc biÖt vÒ nhËp khÈu).

Thùc tÕ, hµng mÉu trÞ gi¸ h¬n 1 triÖu lia (hoÆc kho¶ng 1.250USD) khã cã thÓ lµm thñ tôc qua H¶i quan Italia, trong tr­êng hîp nµy nªn sö dông dÞch vô cña ®¹i lý vËn t¶i ®Þa ph­¬ng.

Hµng qu¸ c¶nh

Hµng hãa cã thÓ th«ng quan theo thñ tôc qu¸ c¶nh cña EU nghÜa lµ ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn qu¸ c¶nh, theo ®ã hµng hãa cã thÓ dÔ dµng vËn chuyÓn qua biªn giíi cña c¸c n­íc thµnh viªn EU. C¸c ®¹i lý vËn t¶i ë Italia sÏ lo liÖu giÊy chøng nhËn qu¸ c¶nh nµy cho nhµ nhËp khÈu. GiÊy chøng nhËn qu¸ c¶nh EU lµ c¬ së cho thñ tôc qu¸ c¶nh mét lÇn, chän gãi ®èi víi hµng hãa trong Céng ®ång Ch©u ¢u. Do giÊy chøng nhËn qu¸ c¶nh lµ thñ tôc cña EU nªn nhµ nhËp khÈu ch©u ¢u, m«i giíi h¶i quan, ®¹i lý vËn t¶i ph¶i chuÈn bÞ s½n giÊy tê t¹i cöa khÈu.

Gia c«ng hµng ë trong vµ ngoµi n­íc

Gia c«ng hµng ë trong n­íc nghÜa lµ t¹m nhËp nguyªn vËt liÖu hoÆc s¶n phÈm ®Ó s¶n xuÊt hoÆc gia c«ng thªm. Hµng hãa nhËp vµo ®Ó gia c«ng thªm vµ cuèi cïng t¸i xuÊt ra khái EU ®­îc miÔn thuÕ.

Hµng hãa t¸i xuÊt cã thÓ ®­îc gia c«ng mét phÇn hoÆc toµn bé. ThuÕ chØ ®­îc ®¸nh vµo nh÷ng hµng hãa kh«ng t¸i xuÊt vµ b¸n ë EU.

§Ó ®­îc xem lµ gia c«ng hµng ë trong n­íc, c«ng ty Italia (hoÆc EU) ph¶i chøng minh víi h¶i quan tÝnh cÇn thiÕt cña viÖc dïng hµng nhËp thay v× hµng cña EU; nªu râ ý ®Þnh xuÊt s¶n phÈm gia c«ng tõ hµng nhËp khÈu (hoÆc hµng t­¬ng ®­¬ng s½n cã trong EU); vµ ®¶m b¶o r»ng khi t¸i xuÊt nh÷ng ®iÒu kiÖn nªu trong giÊy phÐp ®­îc tháa m·n, s¶n phÈm xuÊt khÈu ph¶i chøng minh ®­îc viÖc nhËp hµng ®Ó gia c«ng vµ hµng nhËp ph¶i ®ång nhÊt vµ liªn quan víi c¸c ®ît nhËp khÈu cô thÓ.

§èi víi gia c«ng hµng ë ngoµi n­íc, c«ng ty Italia cã thÓ xuÊt khÈu hµng ®Ó s¶n xuÊt hoÆc gia c«ng thªm ë ngoµi khu vùc EU vµ sau ®ã t¸i nhËp s¶n phÈm cuèi cïng. ThuÕ sÏ chØ ®­îc tÝnh trªn phÇn gi¸ trÞ gia t¨ng do s¶n xuÊt vµ gia c«ng thªm khi hµng quay trë l¹i Italia vµ kh«ng tÝnh trªn tæng gi¸ trÞ hµng hãa. ChØ cã c¸c c«ng ty ë Italia hoÆc mét n­íc EU kh¸c cã thÓ ¸p dông ph­¬ng ¸n nµy nh­ng tr­íc hÕt c¸c c«ng ty nµy ph¶i cã ®­îc chÊp thuËn cña H¶i quan.

4. Yªu cÇu vÒ Nh·n, m¸c

Kh«ng cã quy ®Þnh chung vÒ viÖc hµng nhËp khÈu ph¶i chØ râ n­íc xuÊt xø. Theo luËt Italia, xuÊt xø cña hµng nhËp khÈu ®­îc x¸c minh qua chøng tõ ®i kÌm c¸c chuyÕn hµng tíi Italia chø kh«ng ph¶i qua nh·n cña s¶n phÈm hoÆc c«ng-ten-n¬. Tuy vËy, mét sè lo¹i hµng hãa nhÊt ®Þnh ph¶i cã nh·n hoÆc m¸c nªu râ thµnh phÇn, tªn, ®Þa chØ cña nhµ s¶n xuÊt phï hîp víi mét sè luËt vµ quy ®Þnh. Nh÷ng mÆt hµng sau ®©y ph¶i tu©n thñ quy chÕ vÒ nh·n hoÆc m¸c ®Æc biÖt: v«i, xi m¨ng vµ chÊt g¾n kÕt t­¬ng tù; ®µn piano, ®µn piano tù ®éng, kÌn acm«nica vµ nh÷ng nh¹c cô t­¬ng tù; cÆp nhiÖt ®é; thuèc b¸n theo ®¬n; mü phÈm. MÆt hµng vµng vµ b¹c tr­íc khi chµo b¸n ph¶i cã dÊu x¸c nhËn chuÈn ®é vµng, b¹c. ChØ cho phÐp dung sai nhá do lçi s¶n xuÊt. DÊu x¸c nhËn chuÈn ®é vµng, b¹c cã thÓ do v¨n phßng x¸c nhËn chuÈn ®é vµng, b¹c ®ãng sau khi nhËp khÈu.

ViÖc nhËp khÈu mét sè mÆt hµng (nh­ thøc ¨n ®ãng gãi, r­îu m¹nh ch­ng cÊt, bia, r­îu vang, dÊm vµ thùc phÈm) ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh ®Æc biÖt, theo ®ã nh÷ng mÆt hµng nµy ph¶i cã nh·n thÓ hiÖn nhµ s¶n xuÊt, thµnh phÇn, dung tÝch/khèi l­îng (theo hÖ ®o l­êng mÐt), n­íc xuÊt xø. Do tÝnh phøc t¹p cña quy ®Þnh nµy vµ viÖc thay ®æi yªu cÇu vÒ nh·n m¸c nªn cÇn ph¶i n¾m ®­îc th«ng tin tõ nhµ nhËp khÈu tr­íc khi chuyÓn hµng. Trong tr­êng hîp nhµ nhËp khÈu kh«ng ®¸p øng ®­îc th× th«ng tin cã thÓ lÊy trùc tiÕp tõ c¬ quan liªn quan cña ChÝnh phñ Italia nªu ë cuèi Ên phÈm nµy, hoÆc ®èi víi s¶n phÈm n«ng nghiÖp vµ thùc phÈm, xem phÇn "Quy chÕ vµ Tiªu chuÈn Th­¬ng m¹i ®èi víi N«ng nghiÖp" d­íi ®©y.

5. Hµng cÊm nhËp

Cã mét sè quy ®Þnh cña Italia vµ chØ thÞ cña Céng ®ång ch©u ¢u vÒ viÖc cÊm nhËp mét sè lo¹i thùc phÈm, phÈm mµu thùc phÈm, thuèc

vµ thuèc ngñ, s¶n phÈm gia sóc, c©y trång, h¹t gièng, r­îu, mü phÈm vµ ®å vÖ sinh, v.v... V× vËy, c¸c nhµ xuÊt khÈu nªn liªn hÖ víi nhµ nhËp khÈu Italia tr­íc mçi chuyÕn hµng hoÆc dïng ®¹i lý vËn t¶i cña m×nh ®Ó x¸c ®Þnh vÊn ®Ò nµy.

6. Tiªu chuÈn hµng hãa

Lµ mét thµnh viªn cña EU, Italia ¸p dông tiªu chuÈn h¸ng hãa vµ qu¸ tr×nh xÐt duyÖt chøng nhËn do Céng ®ång Ch©u ¢u triÓn khai. HiÖp ­íc R«m yªu cÇu Italia ph¶i bæ sung c¸c chØ thÞ ®­îc EU ®· phª chuÈn vµo luËt quèc gia cña m×nh. Tuy vËy viÖc thùc hiÖn nh÷ng chØ thÞ nµy ë cÊp quèc gia th­êng cã sù chËm trÔ h¬i l©u. Ngoµi ra, trong mét sè lÜnh vùc nh­ kiÓm so¸t « nhiÔm, viÖc ¸p dông c¸c tiªu chuÈn cã thÓ kh¸c nhau theo vïng cµng lµm phøc t¹p thªm qu¸ tr×nh cÊp chøng nhËn. Italia th­êng chËm trÔ trong viÖc chÊp nhËn c¸c d÷ liÖu kiÓm tra tõ nguån n­íc ngoµi, nh­ng muèn ¸p dông tiªu chuÈn EU trong lÜnh vùc nµy.

VÒ ch­¬ng tr×nh thèng nhÊt x©y dùng tiªu chuÈn chung cho tÊt c¶ c¸c n­íc thµnh viªn, Céng ®ång Ch©u ¢u ®· ®ang ®Ò ra quy ®Þnh cho c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt s¶n phÈm chñ chèt. Nh÷ng yªu cÇu b¾t buéc nh»m b¶o vÖ søc kháe vµ an toµn cña ng­êi tiªu dïng còng nh­ m«i tr­êng ®· ®ang triÓn khai vµ thùc hiÖn. §Ó chØ ra viÖc tu©n thñ nh÷ng yªu cÇu b¾t buéc cña EU, m¸c CE ph¶i ®­îc nhµ s¶n xuÊt hoÆc nhµ ®¹i diÖn ®¸nh dÊu lªn tÊt c¶ nh÷ng s¶n phÈm quy ®Þnh tr­íc khi b¸n trªn thÞ tr­êng EU. Yªu cÇu kiÓm tra vµ chøng nhËn s¶n phÈm thÝch hîp ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm ®­îc quy ®Þnh cô thÓ trong mét sè chØ thÞ cña EU. M¸c CE chØ liªn quan ®Õn yªu cÇu b¾t buéc ®èi víi søc khoÎ, an toµn vµ m«i tr­êng do EU ®Ò ra; nã kh«ng chØ ra viÖc chÊp hµnh c¸c tiªu chuÈn hµng hãa cña EU. Nh­ vËy, nh÷ng m¸c quèc gia vÒ viÖc tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn hµng hãa hîp víi m¸c CE vµ c¶ hai lo¹i m¸c cã thÓ cïng ¸p dông ®èi víi s¶n phÈm. Tuy vËy, cÇn l­u ý r»ng m¸c CE thay thÕ cho tÊt c¶ c¸c m¸c quèc gia vÒ an toµn ®èi víi s¶n phÈm quy ®Þnh.

C¸c c«ng ty xuÊt khÈu sang Italia ph¶i ®­¬ng ®Çu víi c¶ tiªu chuÈn hµng hãa cña quèc gia vµ cña EU. H¬n n÷a, nh÷ng quy ®Þnh nµy th­êng thay ®æi ®Ó ®¸p øng c«ng nghÖ míi vµ c¸c nhu cÇu rµng buéc h¬n. C¸c nhµ xuÊt khÈu cã thÓ cã ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ nh÷ng ho¹t ®éng tiªu chuÈn kü thuËt míi nhÊt cña EU b»ng c¸ch liªn hÖ víi c¸c c¬ quan tiªu chuÈn cña ch©u ¢u, ®©y lµ c¸c c¬ quan cã nhiÖm vô x©y dùng tiªu chuÈn cña EU - ñy ban Tiªu chuÈn ch©u ¢u (CEN) vµ Uû ban ch©u ¢u vÒ Tiªu chuÈn hãa Kü thuËt §iÖn tö (CENELEC).

Italia dïng hÖ ®o l­êng mÐt gäi lµ HÖ ®¬n vÞ ®o l­êng Quèc tÕ (SI). Céng ®ång Ch©u ¢u ®· ®Ò ra c¸c ®¬n vÞ bao b× chuÈn hãa cho nhiÒu s¶n phÈm mµ c¸c nhµ xuÊt khÈu ViÖt Nam cÇn tham kh¶o. Nh·n m¸c ph¶i theo ®¬n vÞ mÐt ®èi víi tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm nhËp khÈu ®­îc b¸n t¹i Italia. S¶n phÈm ®­îc phÐp nhËp khÈu vµ sau ®ã, d¸n nh·n theo ®¬n vÞ mÐt (SI) tr­íc khi b¸n. Th«ng tin trªn nh·n theo hai hÖ ®o l­êng còng ®­îc chÊp nhËn, nh­ng th«ng tin kh«ng theo hÖ mÐt kh«ng ®­îc chiÕm ­u thÕ. Nhµ xuÊt khÈu ViÖt Nam tr­íc hÕt nªn kiÓm tra víi nhµ nhËp khÈu Italia nh»m ®¶m b¶o kÝch cì bao b× vµ nh·n m¸c ®¸p øng tÊt c¶ c¸c yªu cÇu tr­íc khi chuyÓn hµng.

7. Khu mËu dÞch tù do / kho hµng

ë Italia cã hai khu mËu dÞch tù do n»m ë Trieste vµ Venice. Hµng hãa cã xuÊt xø n­íc ngoµi cã thÓ nhËp khÈu kh«ng ph¶i tr¶ thuÕ víi ®iÒu kiÖn lµ nguyªn vËt liÖu nµy ®­îc dïng ®Ó s¶n xuÊt hoÆc l¾p r¸p s¶n phÈm xuÊt khÈu.

Lîi Ých cña khu mËu dÞch tù do lµ:

- ThuÕ quan ®­îc tr¶ chËm 180 ngµy kÓ tõ khi hµng rêi khu mËu dÞch ®Ó vµo mét n­íc EU.

- Hµng ho¸ cã thÓ tr¶i qua chÕ biÕn mµ kh«ng chÞu bÊt kú c¶n trë nµo cña h¶i quan.

- S¶n phÈm ®Õn tõ n­íc thø ba ®­îc miÔn hoµn toµn c¸c lo¹i thuÕ.

LuËt vÒ khu mËu dÞch tù do cßn cho phÐp mét c«ng ty cña bÊt kú quèc gia nµo thuª nh©n c«ng cña n­íc ®ã theo luËt lao ®éng vµ b¶o hiÓm x· héi cña n­íc ®ã.

Ngoµi ra, Italia cã nhiÒu kho n»m trªn kh¾p ®Êt n­íc t¹i tÊt c¶ c¸c thµnh phè vµ khu vùc c¶ng. Kh«ng h¹n chÕ vÒ lo¹i hoÆc xuÊt xø cña hµng hãa ®­îc göi trong khu mËu dÞch tù do hoÆc kho ngo¹i quan. Thêi h¹n göi tèi ®a lµ 5 n¨m. Hµng hãa h­ háng trong qu¸ tr×nh göi cã thÓ bÞ hñy mµ kh«ng ph¶i chÞu thuÕ.

Lîi thÕ cña khu mËu dÞch tù do hoÆc kho ngo¹i quan ®èi víi c¸c c«ng ty n­íc ngoµi lµ hä cã c¬ së cung øng ë Ch©u ¢u ®Ó ®¶m b¶o viÖc giao hµng vµ dÞch vô kÞp thêi cho kh¸ch hµng. Cã thÓ gi÷ hµng tån kho víi chi phÝ thÊp cïng víi thñ tôc h¶i quan tèi thiÓu còng lµ mét lîi thÕ râ rµng.

8. Quy ®Þnh ®Æc biÖt vÒ NhËp khÈu

Italia tham gia C«ng ­íc Quèc tÕ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc nhËp khÈu hµng mÉu th­¬ng m¹i vµ vËt liÖu qu¶ng c¸o. Hµng mÉu trÞ gi¸ kh«ng ®¸ng kÓ nhËp khÈu nh»m thóc ®Èy b¸n hµng th× ®­îc miÔn thuÕ, kh«ng cÇn ph¶i xin phÐp tr­íc. §Ó x¸c ®Þnh liÖu hµng mÉu trÞ gi¸ kh«ng ®¸ng kÓ hay ®¸ng kÓ, gi¸ trÞ cña hµng ®­îc so s¸nh víi mét chuyÕn hµng th­¬ng m¹i cña s¶n phÈm t­¬ng tù. ViÖc cho phÐp miÔn thuÕ ®ßi hái hµng mÉu kh«ng thÓ dïng ®Ó b¸n trong t­¬ng lai b»ng c¸ch ®¸nh dÊu, ®ôc lç, c¾t nhá hoÆc c¸c biÖn ph¸p kh¸c.

Hµng mÉu nhËp khÈu cã gi¸ trÞ th­¬ng m¹i cã thÓ ®­îc phÐp t¹m nhËp vµ miÔn thuÕ h¶i quan. Tuy nhiªn, cÇn cã b¶o chøng hoÆc tiÒn mÆt ký quü ®Ó b¶o ®¶m r»ng hµng hãa sÏ ®­îc ®­a ra khái Italia. B¶o ®¶m nµy bao gåm thuÕ th­êng ¸p dông céng thªm 10%. Hµng mÉu cã thÓ ®Ó ë Italia tèi ®a 1 n¨m. Hµng kh«ng ®­îc phÐp b¸n, hay dïng nh­ b×nh th­êng (trõ tr­êng hîp ®Ó tr­ng bµy), hoÆc ®­îc sö dông ®Ó lÊy tiÒn thï lao. Hµng hãa nhËp ®Ó lµm mÉu cã thÓ ®­îc nhËp khÈu chØ víi sè l­îng ®ñ ®Ó lµm mÉu so víi sö dông th­¬ng m¹i th«ng th­êng.

GiÊy phÐp t¹m nhËp cña h¶i quan

Theo c¸c tháa thuËn h¶i quan, ®· cã thñ tôc ®­îc ®¬n gi¶n hãa ®èi víi th­¬ng gia trong viÖc t¹m nhËp hµng mÉu th­¬ng m¹i vµ thiÕt bÞ chuyªn m«n. GiÊy phÐp t¹m nhËp lµ giÊy h¶i quan t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó hoµn tÊt thñ tôc h¶i quan khi t¹m nhËp mÉu hµng hoÆc thiÕt bÞ. Víi giÊy phÐp nµy, hµng hãa cã thÓ t¹m nhËp kh«ng ph¶i chÞu thuÕ hoÆc b¶o ®¶m bæ sung nµo. GiÊy phÐp nµy còng gióp tiÕt kiÖm thêi gian v× toµn bé c¸c thñ tôc ®­îc tiÕn hµnh tr­íc khi xuÊt hµng. GiÊy phÐp th­êng cã hiÖu lùc 1 n¨m kÓ tõ ngµy cÊp vµ phÝ tæn cho viÖc cÊp giÊy phÐp còng ph¶i ch¨ng. CÇn ph¶i cã b¶o chøng hoÆc tiÒn ký quü t­¬ng ®­¬ng 40% gi¸ trÞ hµng hãa nªu trong giÊy phÐp. Sè tiÒn nµy sÏ bÞ thu trong tr­êng hîp kh«ng t¸i xuÊt hµng vµ kh«ng tr¶ thuÕ.

9. Quy ®Þnh vµ tiªu chuÈn th­¬ng m¹i ®èi víi n«ng nghiÖp

Do Italia lµ mét thµnh viªn cña Liªn minh Ch©u ¢u (EU), gÇn nh­ toµn bé lÜnh vùc n«ng nghiÖp cña n­íc nµy chÞu sù chi phèi cña ChÝnh s¸ch N«ng nghiÖp Chung (CAP). T­¬ng tù, Italia ¸p dông cïng møc thuÕ vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña EU gièng nh­ 14 thµnh viªn kh¸c. VÝ dô, Italia ¸p dông c¸c thuÕ suÊt (®èi víi s¶n phÈm ngò cèc) vµ c«-ta (®èi víi thÞt, pho m¸t, chuèi) kh¸c nhau theo yªu cÇu cña Liªn minh ch©u ¢u. Italia cßn ¸p dông thuÕ trÞ gi¸ gi¸ t¨ng ®èi víi hÇu hÕt c¸c mÆt hµng thùc phÈm/n«ng s¶n (thuÕ suÊt tõ 4% ®èi víi b¸n thµnh phÈm ®Õn 19% ®èi víi mÆt hµng thùc phÈm cã gi¸ trÞ cao "xa xØ").

Nh×n chung, nÕu s¶n phÈm thùc phÈm ®· nhËp vµo mét n­íc thµnh viªn EU th× cã thÓ chuyÓn vµo Italia víi ®iÒu kiÖn cã nh·n b»ng tiÕng Italia vµ s¶n phÈm kh«ng ph­¬ng h¹i ®Õn søc kháe céng ®ång hoÆc gia sóc/c©y trång. Tuy nhiªn, nÕu hµng ®­îc nhËp trùc tiÕp vµo Italia th× ph¶i ®¸p øng mäi tiªu chuÈn vÒ chÊt l­îng vµ an toµn thùc phÈm còng nh­ quy ®Þnh vÒ nh·n, m¸c cña Italia. NhiÒu tiªu chuÈn vµ quy ®Þnh trong sè nµy thèng nhÊt víi Liªn minh Ch©u ¢u. Ch¼ng h¹n, EU ®· ¸p dông mét sè quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn hµng hãa, ®Æc ®iÓm cã ph©n tÝch, quy c¸ch phÈm chÊt hµng hãa, c¸c chÊt phô gia ®­îc phÐp vµ nh·n m¸c. EU cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ ®èi víi s¶n phÈm ca-cao vµ s«-c«-la, ®­êng, n­íc qu¶, møt vµ th¹ch qu¶, s¶n phÈm s÷a vµ cazein.

Tuy vËy, trong tr­êng hîp EU kh«ng quy ®Þnh tiªu chuÈn, Italia cã thÓ ®Ò ra c¸c quy ®Þnh cña riªng m×nh, ®­îc biÕt mét vµi quy ®Þnh ®· c¶n trë viÖc nhËp khÈu thÞt thó hoang d·, s¶n phÈm thÞt ®· chÕ biÕn, thùc phÈm ®«ng l¹nh, ®å uèng cã cån vµ ®å ¨n nhanh/s¶n phÈm b¸nh kÑo.

LuËt cña Italia ®Ò ra trËt tù, nghÜa vô vµ h×nh ph¹t ®èi víi mäi vi ph¹m. LuËt vÒ thùc phÈm ®­îc chia thµnh 2 lo¹i c¬ b¶n: c¸c quy ®Þnh vÒ vÊn ®Ò vÖ sinh vµ c¸c quy ®Þnh vÒ nh·n m¸c vµ bao b×. TÊt c¶ luËt ¸p dông b×nh ®¼ng ®èi víi hµng s¶n xuÊt trong n­íc vµ hµng nhËp khÈu.

Italia vÉn ®ang xem xÐt nh÷ng lÜnh vùc cô thÓ cña luËt thùc phÈm nh»m cËp nhËt c¸c quy ®Þnh mét c¸ch khoa häc vÒ ®iÒu kiÖn vÖ sinh.

Nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n vÒ nh·n ë EU/Italia:

* Tªn s¶n phÈm (®iÒu kiÖn vËt chÊt hoÆc c¸ch xö lý cô thÓ)

* Tªn/®Þa chØ cña nhµ s¶n xuÊt, ®ãng bao, ng­êi b¸n hoÆc nhËp khÈu b»ng ng«n ng÷ ®Þa ph­¬ng cña EU

* N­íc xuÊt xø

* Thµnh phÇn theo thø tù gi¶m dÇn vÒ träng l­îng

* Träng l­îng vµ khèi l­îng theo hÖ ®o l­êng mÐt

* ChÊt phô gia theo tªn c¸c lo¹i

* §iÒu kiÖn b¶o qu¶n ®Æc biÖt

* Thêi gian sö dông

* H­íng dÉn c¸ch sö dông ®Æc biÖt

C¸c nhµ nhËp khÈu ViÖt Nam cÇn biÕt r»ng bÊt cø s¶n phÈm thùc phÈm hoÆc n«ng nghiÖp nµo vËn chuyÓn qua l·nh thæ Italia ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña Italia, thËm chÝ dï s¶n phÈm ®ã ®­îc vËn chuyÓn trong c¸c c«ng-ten-n¬ cã niªm phong vµ b¶o chøng vµ kh«ng dù ®Þnh b¸n ë Italia.