Thong tin chung.jpg (18696 bytes)

1. VÞ trÝ ®Þa lý

Italia n»m ë biªn giíi phÝa nam b¸n ®¶o ch©u ©u víi nhiÒu ®¶o v©y quanh, tiÕp gi¸p gÇn víi bê biÓn ch©u Phi. Víi vÞ trÝ ®Þa lý nµy, Italia cã mèi bang giao trùc tiÕp víi c¸c d©n téc lín vµ nÒn v¨n hãa cña c¸c n­íc ®«ng b¸n cÇu (c¸c d©n téc thuéc nÒn v¨n hãa La tinh, §øc vµ Xla-v¬, Ban c¨ng) còng nh­ c¸c n­íc B¾c Phi vµ nÒn v¨n minh ¶ rËp - Håi gi¸o.

Tuy vÉn g¾n chÆt víi nÒn v¨n minh ph­¬ng T©y hay ch©u ¢u nh­ng Italia vÉn thõa h­ëng trùc tiÕp nÒn v¨n hãa Hy L¹p - La m· ®· tõng ph¸t triÓn vµ h­ng thÞnh trªn chÝnh b¸n ®¶o nµy h¬n mét thiªn niªn kû qua. Italia d­êng nh­ v­¬n tíi bê kia cña biÓn §Þa Trung H¶i, chia nã thµnh vÞnh phÝa t©y vµ vÞnh phÝa ®«ng. Italia cã thÓ ®­îc xem lµ cÇu nèi hîp lý nhÊt gi÷a ch©u ¢u víi c¸c n­íc ch©u Phi, ch©u ¸ v× cïng chung biÓn vµ trong nhiÒu thÕ kû cïng chÞu t¸c ®éng cña c¸c sù kiÖn lÞch sö vµ v¨n hãa.

Ngµy nay còng vËy, víi t×nh h×nh quèc tÕ cã xung ®ét kh«ng ngõng vµ më réng ë mét sè vïng thuéc §Þa Trung H¶i, nh­ng Italia víi søc s¶n xuÊt míi vµ chÝnh s¸ch chung sèng hßa b×nh víi tÊt c¶ c¸c n­íc nªn ®· t¹o ®­îc sù æn ®Þnh vµ ®iÒu hßa vÒ chÝnh trÞ ë khu vùc nµy cña ®«ng b¸n cÇu.

2. Con ng­êi vµ lÞch sö

ë Italia hÇu nh­ ®ång nhÊt vÒ ng«n ng÷ vµ t«n gi¸o, nh­ng ®a d¹ng vÒ v¨n hãa, kinh tÕ vµ chÝnh trÞ. Italia cã mËt ®é d©n c­ cao, ®øng thø n¨m ë ch©u ¢u víi kho¶ng 200 ng­êi/km2 (490 ng­êi/dÆm vu«ng). C¸c nhãm d©n téc thiÓu sè chiÕm rÊt Ýt, trong ®ã lín nhÊt lµ céng ®ång nãi tiÕng §øc ë tØnh Bolzano vµ ng­êi Slovene ë Trieste. Nh÷ng nhãm kh¸c lµ nh÷ng céng ®ång nhá ng­êi gèc Anbani, Hy L¹p, Ladino vµ Ph¸p. MÆc dï Thiªn chóa gi¸o lµ t«n gi¸o lín, tíi 99% d©n sè trªn danh nghÜa lµ theo ®¹o Thiªn chóa gi¸o, nh­ng theo quy ®Þnh cña hiÕn ph¸p th× mäi t«n gi¸o ®Òu b×nh ®¼ng tr­íc ph¸p luËt.

Sù h­ng thÞnh vÒ th­¬ng m¹i cña c¸c thµnh phè miÒn b¾c vµ trung Italia b¾t ®Çu tõ thÕ kû 11, cïng víi ¶nh h­ëng cña thêi kú Phôc h­ng ®· lµm dÞu bít phÇn nµo vÒ sù thï ®Þch chÝnh trÞ thêi Trung cæ. MÆc dï Italia suy yÕu sau thÕ kû 16, nh­ng thêi kú Phôc h­ng ®· khuyÕn khÝch ý t­ëng vÒ mét quèc gia Italia. Vµo ®Çu thÕ kû 19, phong trµo d©n téc chñ nghÜa ph¸t triÓn dÉn ®Õn viÖc t¸i thèng nhÊt Italia (trõ R«m) vµo nh÷ng n¨m 1860. N¨m 1861, Victor Emmanuel ®Ö nhÞ cña ViÖn Nguyªn l·o ®­îc c«ng bè lµ Vua Italia. R«m ®­îc hîp nhÊt vµo n¨m 1870. Tõ n¨m 1870 ®Õn n¨m 1922, Italia lµ n­íc qu©n chñ lËp hiÕn víi Quèc héi ®­îc bÇu ra th«ng qua bá phiÕu.

LÞch sö thÕ kû 20

Trong chiÕn tranh ThÕ giíi Thø nhÊt, Italia tõ chèi liªn minh víi §øc, ¸o-Hung, n¨m 1915, tham gia vµo chiÕn tranh víi t­ c¸ch qu©n §ång minh. Theo ph©n xö sau chiÕn tranh, Italia ®­îc nhËn mét sè vïng l·nh thæ cña ¸o däc theo biªn giíi ®«ng b¾c. N¨m 1922, Bento Mussolini lªn n¾m quyÒn vµ trong vßng vµi n¨m sau ®ã ®· lo¹i bá c¸c ®¶ng ph¸i chÝnh trÞ, h¹n chÕ tù do c¸ nh©n ®ång thêi thiÕt lËp mét Nhµ n­íc ®éc tµi ph¸t xÝt. Nhµ vua gÇn nh­ kh«ng cã quyÒn lùc g× vµ chØ cßn lµ Quèc tr­ëng trªn danh nghÜa.

Italia liªn minh víi §øc vµ tuyªn chiÕn víi Anh vµ Ph¸p vµo n¨m 1940. N¨m 1941, Italia cïng víi nh÷ng c­êng quèc kh¸c trong liªn minh - §øc vµ NhËt tuyªn chiÕn víi Mü vµ Liªn X«. Sau khi qu©n §ång minh chiÕm Sicily n¨m 1943, Nhµ vua c¸ch chøc Mussolini vµ cö Thèng chÕ Pietro Badoglio lµm Thñ t­íng. ChÝnh phñ Badoglio tuyªn chiÕn víi §øc vµ bÞ §øc nhanh chãng x©m chiÕm phÇn lín Italia vµ gi¶i tho¸t Mussolini - ng­êi cÇm quyÒn trong mét thêi gian ng¾n ë miÒn b¾c. Phong trµo chèng ph¸t xÝt lan réng trong 2 n¨m cuèi cña chiÕn tranh ®· quÊy rèi qu©n §øc tr­íc khi chóng bÞ ®Èy ra khái Italia vµo th¸ng 4 n¨m 1945. ChÕ ®é qu©n chñ chÊm døt sau cuéc bá phiÕu toµn d©n vµo n¨m 1946 vµ Héi ®ång lËp hiÕn ®­îc bÇu ra ®Ó x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch cho Nhµ n­íc Céng hßa.

KÓ tõ sau khi quyÒn thÕ tôc ë Nhµ thê bÞ chÊm døt vµo n¨m 1870, ®Þa vÞ Nhµ thê Thiªn chóa gi¸o ë Italia ®­îc x¸c ®Þnh bëi mét lo¹t tháa ­íc víi ChÝnh phñ Italia. Theo HiÖp ­íc Lateran n¨m 1929, ®· ®­îc HiÕn ph¸p hiÖn hµnh kh¼ng ®Þnh, thµnh phè Vatican ®­îc Italia c«ng nhËn lµ mét nhµ n­íc ®éc lËp vµ cã chñ quyÒn. N¨m 1984, trong khi vÉn c«ng nhËn Nhµ n­íc Vatican, Italia vµ Vatican ®· ®iÒu chØnh mét vµi ®iÒu kho¶n cña tháa ­íc n¨m 1929, trong ®ã bao gåm viÖc chÊm døt coi Thiªn chóa gi¸o lµ t«n gi¸o chÝnh thèng cña Italia.

Nh÷ng ®ãng gãp vÒ v¨n hãa cña Italia

Thêi kú Phôc h­ng cña ch©u ¢u b¾t ®Çu ë Italia vµo thÕ kû 14 vµ 15. Nh÷ng thµnh tùu vÒ v¨n häc - ch¼ng h¹n c¸c thÓ th¬ cña Petrarch, Tasso, Ariosto vµ c¸c thÓ v¨n cña Boccaccio, Machiavelli vµ Castiglione ®· cã ¶nh h­ëng lín vµ l©u dµi ®èi víi sù ph¸t triÓn sau nµy cña nÒn v¨n minh ph­¬ng T©y. VÒ héi häa, ®iªu kh¾c vµ kiÕn tróc còng vËy, ®­îc ®ãng gãp bëi nh÷ng danh nh©n nh­ Leonado Vinci, Raffaello, Botticelli, Fra Angelico vµ Michelangel. ¦u thÕ vÒ ©m nh¹c cña c¸c t¸c gi¶ ng­êi Italia nh­ Monteverdi, Palestrina vµ Vivaldi ®· vang bãng mét thêi. Vµo thÕ kû 19, thÓ lo¹i opera l·ng m¹n cña Italia ph¸t triÓn m¹nh víi c¸c t¸c gi¶ Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi vµ Giacomo Puccini. C¸c nghÖ sÜ, nhµ viÕt kÞch, nhµ lµm phim, kiÕn tróc s­, nhµ so¹n nh¹c vµ nhµ thiÕt kÕ ®­¬ng ®¹i cña Italia ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo nÒn v¨n hãa ph­¬ng T©y.

3. §ång Euro - ®ång tiÒn cña Ch©u ¢u vµ Italia

Euro lµ ®ång tiÒn chung duy nhÊt cña Liªn minh TiÒn tÖ ch©u ¢u ®· ®­îc 11 quèc gia thµnh viªn th«ng qua tõ ngµy 1/1/1999. 11 quèc gia thµnh viªn lµ: BØ, §øc, T©y Ban Nha, Ph¸p, Ai-len, Italia, Lóc-x¨m-bua, Hµ Lan, ¸o, Bå §µo Nha vµ PhÇn Lan.

Hy L¹p tham gia ®ång euro vµo ngµy 1/1/2001. C¸i tªn "euro " ®­îc c¸c vÞ ®øng ®Çu quèc gia vµ chÝnh phñ c¸c n­íc ch©u ¢u lùa chän t¹i cuéc häp cña Héi ®ång ch©u ¢u diÔn ra vµo th¸ng 12/1995 t¹i Madrid, T©y Ban Nha.

Trong thêi kú chuyÓn ®æi, sÏ kÕt thóc vµo 31/12/2001, c¸c quèc gia thµnh viªn vÉn tiÕp tôc sö dông ®¬n vÞ tiÒn tÖ cña n­íc m×nh (ë Italia lµ ®ång lia). Tuy nh÷ng ®ång tiÒn nµy sÏ kh«ng cßn lµ ®ång tiÒn ®éc lËp n÷a nh­ng nã vÉn thÓ hiÖn mét gi¸ trÞ nµo ®ã tÝnh theo ®ång euro. §iÒu nµy cã nghÜa lµ trÞ gi¸ cña nã so víi ®ång euro ®­îc x¸c ®Þnh bÊt di bÊt dÞch, kh«ng thay ®æi, vÝ dô nãi 1 euro còng t­¬ng tù nh­ nãi 1,936.27 lia. B¾t ®Çu tõ 1/1/2002, nh÷ng tê tiÒn giÊy vµ tiÒn xu euro sÏ ®ång lo¹t thay thÕ tiÒn giÊy vµ tiÒn xu cña c¸c quèc gia thµnh viªn. C¸c lo¹i tiÒn quèc gia nµy sÏ ®­îc thu håi trong vßng 2 th¸ng víi h¹n cuèi cïng lµ ngµy 28/2/2002. KÓ tõ ngµy nµy, ®ång lia cña Italia sÏ kh«ng ®­îc sö dông trong giao dÞch hµng ngµy n÷a, tuy vËy mäi ng­êi cã thÓ ®æi tiÒn lia sang tiÒn euro t¹i Ng©n hµng Trung ­¬ng Italia (Banca dItalia).

TiÒn Italia ®ang l­u hµnh hiÖn nay gåm cã tiÒn xu trÞ gi¸ 5, 10, 20, 50, 100, 200 vµ 500 lia; tiÒn giÊy trÞ gi¸ 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000 vµ 100.000 lia.

Mét ®ång euro ®­îc chia thµnh 100 xen. Tõ viÕt t¾t chÝnh thøc cña ®ång euro lµ "EUR", ®· ®­îc ®¨ng ký víi Tæ chøc tiªu chuÈn quèc tÕ (ISO) vµ sÏ ®­îc sö dông cho mäi môc ®Ých th­¬ng m¹i, kinh doanh vµ tµi chÝnh, t­¬ng tù nh­ tõ LIT (tøc lµ ®ång lia Italia) ®ang ®­îc sö dông hiÖn nay.

Ký hiÖu cña ®ång euro tr«ng gièng nh­ ch÷ c¸i E víi 2 ®­êng kÎ râ nÐt n»m c¾t ngang song song víi nhau. Nã ®­îc m« pháng theo ch÷ c¸i Hy L¹p vµ cã mèi liªn quan víi nguån gèc v¨n minh ch©u ¢u vµ ch÷ c¸i ®Çu tiªn cña tõ "Europe". Hai ®­êng kÎ song song thÓ hiÖn tÝnh æn ®Þnh cña ®ång euro. Ký hiÖu ®ång euro rÊt dÔ nhËn biÕt vµ chØ sau vµi n¨m n÷a nã sÏ næi tiÕng nh­ ký hiÖu ®ång ®«-la Mü. Lµ ch÷ viÕt t¾t, ký hiÖu nµy rÊt thuËn tiÖn trong sö dông vµ xuÊt hiÖn

ngµy cµng nhiÒu trªn c¸c bµn phÝm m¸y tÝnh vµ m¸y ch÷.

SÏ cã 7 lo¹i tiÒn giÊy euro vµ 8 lo¹i tiÒn xu euro. TiÒn giÊy sÏ cã c¸c mÖnh gi¸ lµ 500, 200, 100, 50, 20, 10 vµ 5 euro. TiÒn xu sÏ cã c¸c mÖnh gi¸ lµ 2 euro, 1 euro, 50 xen, 20 xen, 10 xen, 5 xen, 2 xen vµ 1 xen euro. §ång tiÒn chung ch©u ¢u sÏ chØ cã mét tªn t¹i tÊt c¶ c¸c quèc gia thµnh viªn cho dï nã cã thÓ ®­îc ph¸t ©m kh¸c nhau.

NÕu doanh nghiÖp ViÖt Nam ®Õn bÊt kú mét n­íc ch©u ¢u nµo cã sö dông ®ång euro th× hä kh«ng cÇn ph¶i ®æi tiÒn n÷a - tøc lµ kh«ng mÊt phÝ ®æi tiÒn, kh«ng mÊt thêi gian tÝnh to¸n vµ so s¸nh gi¸ c¶, vµ kh«ng mÊt thêi gian ®i loanh quanh t×m n¬i ®æi tiÒn víi gi¸ hîp lý nhÊt.

4. ChÝnh phñ

Italia trë thµnh n­íc d©n chñ céng hßa tõ ngµy 2/6/1946, khi chÕ ®é qu©n chñ bÞ hñy bá bëi mét cuéc tr­ng cÇu d©n ý. HiÕn ph¸p ®­îc ban hµnh ngµy 1/1/1948.

Nhµ n­íc Italia lµ Nhµ n­íc tËp quyÒn trung ­¬ng. TØnh tr­ëng cña mçi tØnh ®­îc bæ nhiÖm vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ChÝnh phñ Trung ­¬ng. Ngoµi c¸c tØnh ra, HiÕn ph¸p cßn quy ®Þnh 20 vïng cã mét sè quyÒn hµnh ®­îc giíi h¹n trong khu«n khæ nhÊt ®Þnh. 5 vïng: Sardinia, Sicily, Trentino-Alto Adige, Valle dAosta vµ Friuli-Venezia Giulia cã quyÒn tù trÞ ®Æc biÖt. 15 vïng cßn l¹i ®­îc thµnh lËp vµo n¨m 1970 víi "héi ®ång" vïng ®­îc bÇu cö. ViÖc thiÕt lËp c¸c chÝnh phñ vïng ë Italia ®· phÇn nµo t¹o ra sù ph©n quyÒn ®èi víi bé m¸y ChÝnh phñ quèc gia.

HiÕn ph¸p n¨m 1948 quy ®Þnh Quèc héi cã hai nghÞ viÖn (H¹ nghÞ viÖn vµ Th­îng nghÞ viÖn), c¬ quan t­ ph¸p ®éc lËp vµ bé m¸y hµnh ph¸p bao gåm Héi ®ång Bé tr­ëng (néi c¸c) do Chñ tÞch Héi ®ång (Thñ t­íng) ®øng ®Çu. Tæng thèng N­íc Céng hßa cã nhiÖm kú 7 n¨m do Quèc héi cïng víi mét sè ®¹i biÓu vïng bÇu ra. Tæng thèng ®Ò cö Thñ t­íng, Thñ t­íng sÏ lùa chän c¸c bé tr­ëng. Héi

®ång Bé tr­ëng, thùc tÕ bao gåm phÇn lín thµnh viªn Quèc héi vµ ph¶i ®¹t ®­îc sù tin t­ëng cña c¶ hai nghÞ viÖn.

Hai nghÞ viÖn cña Quèc héi ®­îc bÇu trùc tiÕp vµ phæ th«ng theo ph­¬ng thøc hçn hîp gi÷a ®a sè phiÕu vµ ®¹i diÖn theo tû lÖ. Theo luËt n¨m 1993, c¸c tØnh cña Italia chiÕm 75% sè ghÕ Quèc héi; 25% sè ghÕ cßn l¹i ®­îc ph©n theo tû lÖ. H¹ nghÞ viÖn cã 630 ghÕ. Ngoµi 315 ®¹i biÓu ®­îc bÇu ra, Th­îng nghÞ viÖn cßn bao gåm c¸c cùu Tæng thèng vµ mét sè ng­êi ®­îc chØ ®Þnh lµm Th­îng nghÞ sÜ suèt ®êi theo nh÷ng quy ®Þnh ®Æc biÖt cña HiÕn ph¸p. C¶ hai nghÞ viÖn cã nhiÖm kú tèi ®a lµ 5 n¨m, nh­ng nghÞ viÖn nµo còng cã thÓ bÞ gi¶i thÓ tr­íc khi hÕt nhiÖm kú. C¸c ®¹o luËt cã thÓ do c¸c viÖn ®Ò ra nh­ng ph¶i ®­îc ®a sè thµnh viªn cña c¶ hai viÖn th«ng qua.

5. C¸c thµnh phè lín

Thñ ®«: R«m (2.775.000 d©n)

C¸c thµnh phè quan träng kh¸c:

Milano (1.369.000 d©n)

Napoli (1.067.000 d©n)

Torino (963.000 d©n)

Palermo (699.000 d©n)

Genova (679.000 d©n)

Bologna (404.000 d©n)

Firenze (403.000 d©n)

Bari (342.000 d©n)

Catania (333.000 d©n)

Venezia (309.000 d©n)

Verona (256.000 d©n)

Taranto (232.000 d©n)

Messina (231.000 d©n)

Trieste (231.000 d©n)

Padova (215.000 d©n)

Cagliari (204.000 d©n)

Brescia (195.000 d©n)

6. Mói giê

Italia thuéc vÒ mói giê

Trung ¢u.Thêi gian chuyÓn giê sím h¬n (+1 giê) b¾t ®Çu tõ cuèi th¸ng 3 ®Õn cuèi th¸ng 9 còng gièng nh­ phÇn lín c¸c n­íc ch©u ¢u kh¸c.

7. Quy ®Þnh vÒ H¶i quan vµ tiÒn tÖ

Kh«ng h¹n chÕ sè l­îng ®ång lia hoÆc c¸c ngo¹i tÖ kh¸c mang vµo Italia. Sè l­îng tèi ®a ®­îc tù do mang ra khái Italia lµ 20 triÖu lia hoÆc t­¬ng ®­¬ng b»ng ngo¹i tÖ kho¶ng 10.000 euro. Víi sè tiÒn nhiÒu h¬n, cÇn ph¶i cã giÊy phÐp cña h¶i quan.

H¶i quan Italia cho phÐp nhËp khÈu miÔn thuÕ nh÷ng mÆt hµng sau (cho môc ®Ých phi mËu dÞch vµ ph¶i kª khai t¹i cöa khÈu): 200 ®iÕu thuèc hoÆc 100 ®iÕu x× gµ cì nhá hoÆc 50 ®iÕu x× gµ hoÆc 250 gam thuèc l¸ sîi; 1 lÝt r­îu trªn 22 ®é hoÆc 2 lÝt r­îu d­íi 22 ®é; 2 lÝt r­îu vang; 50 cc n­íc hoa; 500 gram cµ phª.Du kh¸ch tõ c¸c n­íc thuéc Liªn minh ch©u ¢u (EU) cã thÓ nhËp khÈu hµng miÔn thuÕ víi sè l­îng lín h¬n (ph¶i kª khai t¹i h¶i quan).Ngoµi ®å dïng c¸ nh©n, du kh¸ch cßn ®­îc phÐp mang vµo ®å trang søc, 2 m¸y ¶nh, 1 m¸y quay video, 1 ®µi, 1 tivi, 1 m¸y ghi ©m, 1 xe ®¹p, 1 thuyÒn (cã hoÆc kh«ng cã ®éng c¬), 2 ®«i giÇy tr­ît tuyÕt, 2 vît tennis, 1 xuång, 1 v¸n l­ít sãng. Nh÷ng giíi h¹n nµy chØ ¸p dông ®èi víi c«ng d©n kh«ng thuéc EU.

8. C¸c qui ®Þnh vÒ visa xuÊt nhËp c¶nh

§¹i sø qu¸n Céng hßa Italia t¹i ViÖt nam

9 Lª Phông HiÓu, Hµ Néi, ViÖt Nam

Tel.: 84-4-8256256/ 84-4-8256246

Fax:84-4-8267602

Thêi gian lµm viÖc: Tõ thø Hai ®Õn thø S¸u

Tõ 9h00 12h00

(L­u ý: Mçi th¸ng 1 lÇn, vµo ngµy thø S¸u, bé phËn L·nh sù sÏ më cöa tõ 10h00 ®Õn 15h00 (nghØ tr­a tõ 13h00- 14h00) t¹i V¨n phßng th­¬ng m¹i Italia (ICE) ë Central Plaza Office Building -17 Lª DuÈn, QuËn 1, TP. Hå ChÝ Minh (Tel.: 84-8-8298721/722 ; Fax: 84-8-8298723)

Th«ng tin vÒ Visa

Xin l­u ý: Hé chiÕu ph¶i cßn cã gi¸ trÞ sö dông Ýt nhÊt lµ 90 ngµy kÓ tõ ngµy hÕt h¹n Visa sÏ ®­îc cÊp.

§¹i sø qu¸n Céng hßa Italia cÊp hai lo¹i Visa sau:

a/ Visa Schengen (VSU): Ng­êi mang hé chiÕu cã lo¹i Visa nµy ®­îc phÐp ®i l¹i trong vïng l·nh thæ Schengen (bao gåm c¸c n­íc ¸o, BØ, §an M¹ch, PhÇn Lan, Ph¸p, §øc, Hy L¹p, Italia, Ai-x¬-len, Lóc-x¨m-bua, Hµ Lan, Na Uy, Bå §µo Nha, T©y Ban Nha vµ Thôy §iÓn). Visa ®­îc cÊp sÏ cã hiÖu lùc tèi ®a lµ 90 ngµy. Visa Schengen cã thÓ ®­îc cÊp cho nh÷ng lý do sau: qu¸ c¶nh (lo¹i "B"), th­¬ng m¹i, du lÞch, ®i häc, môc ®Ých t«n gi¸o, theo th­ mêi, ®i theo ®oµn, ®i lao ®éng, ®i lµm viÖc, thi ®Êu thÓ thao, ch÷a bÖnh, giao th«ng vËn t¶i (tÊt c¶ thuéc lo¹i "C"). §èi t­îng xin Visa ph¶i nép ®¬n xin Visa vµo §¹i sø qu¸n cña n­íc mµ hä sÏ l­u tró l©u nhÊt (tïy thuéc vµo môc ®Ých vµ thêi h¹n chuyÕn ®i).

b/ Visa quèc gia ("VN"): chØ cã gi¸ trÞ vµo n­íc Italia. Lo¹i Visa nµy cã thÓ cã gi¸ trÞ h¬n 90 ngµy. Visa quèc gia ®­îc cÊp cho c¸c lý do sau: ®i lµm con nu«i, ®i häc, ®oµn tô gia ®×nh, ®i cïng ng­êi nhµ, môc ®Ých t«n gi¸o, ch÷a bÖnh, ®i lao ®éng, ®i lµm viÖc, tuyÓn dông nh©n c«ng, nhiÖm kú c«ng t¸c ngo¹i giao, ®i theo ®oµn, ®Þnh c­, t¸i nhËp, ®i lµm theo thêi vô (tÊt c¶ thuéc lo¹i "D").

Thêi gian xÐt duyÖt cÊp Visa: tèi thiÓu mÊt 10 ngµy ®èi víi Visa Schengen (hiÖu lùc Visa tèi ®a lµ 90 ngµy) vµ 25 ngµy ®èi víi Visa quèc gia (hiÖu lùc Visa h¬n 90 ngµy).

PhÝ Visa ®­îc x¸c ®Þnh 3 th¸ng mét lÇn theo quyÕt ®Þnh cña §¹i sø qu¸n vµ ®­îc c«ng bè trªn B¶ng th«ng b¸o t¹i Bé phËn cÊp Visa cña §¹i sø qu¸n vµ t¹i V¨n phßng th­¬ng m¹i Italia ë TP HCM.

§Ó xin cÊp Visa lo¹i "VSU" hoÆc "VN", ng­êi xin cÊp thÞ thùc ph¶i trùc tiÕp tíi nép c¸c lo¹i hå s¬ sau. §èi víi ng­êi mang hé chiÕu ngo¹i giao vµ c«ng vô th× cÇn ph¶i cã c«ng hµm. ThÞ thùc ®­îc cÊp miÔn phÝ cho hé chiÕu ngo¹i giao.

Visa th­¬ng m¹i (lo¹i "C")

a) §¬n xin cÊp Visa ®­îc ®iÒn ®Çy ®ñ vµ cã ch÷ ký cña ®­¬ng sù. §¬n nµy cã t¹i §¹i sø qu¸n vµ ®­îc cÊp miÔn phÝ.

b) 01 ¶nh hé chiÕu d¸n vµo ®¬n.

c) Th­ mêi cña c«ng ty Italia vµ 1 b¶n dÞch th­ mêi ra tiÕng Italia (göi trùc tiÕp ®Õn §¹i sø qu¸n), trong ®ã cã nªu râ tªn cña nh÷ng ng­êi ®­îc mêi, môc ®Ých vµ thêi h¹n cña chuyÕn ®i, tªn tæ chøc/ c¸ nh©n sÏ tr¶ chi phÝ cho chuyÕn ®i.

d) Chøng thùc vÒ kh¶ n¨ng tµi chÝnh, thÎ tÝn dông...

d) GiÊy x¸c nhËn cña chñ lao ®éng vÒ t­ c¸ch, phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cña ®­¬ng sù, môc ®Ých chuyÕn ®i vµ giÊy phÐp nghØ lµm hoÆc

®¬n ®¨ng ký ho¹t ®éng c«ng ty.

e) B¶o hiÓm y tÕ vµ b¶o hiÓm tai n¹n, cã gi¸ trÞ trªn l·nh thæ Italia (nÕu phÝa tµi trî cung cÊp lo¹i h×nh b¶o hiÓm nµy th× ph¶i ®­îc ghi râ trong th­ mêi hoÆc fax PhiÕu mua b¶o hiÓm cho §¹i sø qu¸n).

f) GiÊy x¸c nhËn ®· ®Æt vÐ m¸y bay (vÐ m¸y bay khø håi vµ 1 copy cña vÐ ph¶i ®­îc xuÊt tr×nh vµo thêi ®iÓm cÊp Visa).

g) B¶n x¸c nhËn ®· ®Æt phßng t¹i kh¸ch s¹n hoÆc cã n¬i ®ãn tiÕp t¹i Italia.

h) C¸c lo¹i giÊy tê kh¸c bæ sung cho viÖc xin cÊp thÞ thùc.

Chó ý:

a) Thêi gian l­u tró tèi ®a kh«ng qu¸ 90 ngµy mét nhiÖm kú 6 th¸ng cho dï thÞ thùc ®­îc cÊp cã thêi h¹n tõ 1 ®Õn 5 n¨m.

b) Trong tr­êng hîp tham dù héi chî triÓn l·m t¹i Italia th× ph¶i nép kÌm theo biªn lai tr¶ tiÒn thuª gian hµng còng nh­ hãa ®¬n vËn chuyÓn c¸c s¶n phÈm sÏ ®­îc tr­ng bµy t¹i héi chî.

Nh÷ng ®iÓm l­u ý quan träng:

- TÊt c¶ c¸c hå s¬ trªn sÏ ®­îc l­u gi÷ t¹i §¹i sø qu¸n, v× vËy kh«ng nép bÊt kú hå s¬ gèc quan träng nµo. §èi víi mét sè tr­êng hîp, §¹i sø qu¸n cã thÓ yªu cÇu bæ sung thªm giÊy tê kh¸c hoÆc tiÕn hµnh pháng vÊn c¸ nh©n vµ cã quyÒn ra quyÕt ®Þnh cuèi cïng. ViÖc xuÊt tr×nh mäi hå s¬ theo yªu cÇu kh«ng nhÊt thiÕt cã nghÜa lµ Visa sÏ ®­îc cÊp.

- §¹i sø qu¸n ®Æc biÖt l­u ý r»ng thÞ thùc ®· ®­îc cÊp kh«ng cã nghÜa lµ ®­¬ng nhiªn ®¶m b¶o cho ®­¬ng sù ®­îc phÐp nhËp c¶nh vµo l·nh thæ Italia. Tæ chøc nhËp c­ Italia míi chÝnh lµ c¬ quan cã ®ñ thÈm quyÒn cho phÐp ®­¬ng sù lµm c¸c thñ tôc nhËp c¶nh khi tíi cöa khÈu.

- §­¬ng sù kh«ng ®­îc phÐp ®i lµm trõ khi cã giÊy phÐp lao ®éng.

- §­¬ng sù kh«ng ®­îc phÐp nhËp c¶nh vµo l·nh thæ Italia sím h¬n ngµy ®­îc ghi trong thÞ thùc.

- CÇn l­u ý rêi khái Italia trong thêi h¹n cña Visa.

- C«ng d©n n­íc ngoµi ph¶i khai b¸o t¹m tró víi ®ån c¶nh s¸t gÇn nhÊt trong vßng 8 ngµy kÓ tõ ngµy nhËp c¶nh vµo Italia (nÕu ë kh¸ch s¹n th× kh¸ch s¹n sÏ yªu cÇu xuÊt tr×nh hé chiÕu vµ ®¨ng ký t¹m tró cho kh¸ch).

- Sinh viªn ph¶i khai b¸o t¹m tró víi ®ån c¶nh s¸t gÇn nhÊt trong vßng 8 ngµy kÓ tõ ngµy nhËp c¶nh vµo Italia, ®ång thêi ph¶i xuÊt tr×nh PhiÕu nhËp häc do nhµ tr­êng cÊp.

- C«ng d©n n­íc ngoµi, víi hé chiÕu hoÆc GiÊy phÐp ®i l¹i cßn cã gi¸ trÞ, nÕu cã GiÊy t¹m tró do Së c¶nh s¸t Italia cÊp nh­ mét lÇn gia h¹n Visa, sÏ ®­îc phÐp tù do ®i l¹i trong l·nh thæ c¸c n­íc Schengen tèi ®a trong vßng 90 ngµy mét nhiÖm kú 6 th¸ng. C«ng d©n n­íc ngoµi ph¶i tr×nh diÖn víi c¶nh s¸t së t¹i trong vßng 3 ngµy khi nhËp c¶nh l·nh thæ mét n­íc Schengen kh¸c.

- LÖ phÝ cÊp thÞ thùc mµ ®­¬ng sù tr¶ trªn thùc tÕ cã thÓ cao h¬n con sè ghi trªn biªn lai theo nguyªn t¾c lµm trßn sè thËp ph©n.

- Kh«ng cã bÊt kú mét kho¶n phô phÝ nµo kh¸c kÓ c¶ phÝ xin Visa khÈn. NÕu cã ai ë trong hay ngoµi Sø qu¸n ®­îc mêi chµo lo¹i h×nh dÞch vô lµm Visa cã tr¶ thªm phô phÝ, ®Ò nghÞ h·y tõ chèi vµ th«ng b¸o ngay cho ng­êi cã tr¸ch nhiÖm b»ng v¨n b¶n.

9. B¶o hiÓm

C«ng d©n c¸c n­íc EC cã giÊy tê hîp lÖ cña c¸c c¬ quan y tÕ n­íc hä ®­îc quyÒn sö dông c¸c dÞch vô y tÕ quèc gia.

C«ng d©n cña c¸c n­íc kh¸c nªn mua b¶o hiÓm tr­íc chuyÕn ®i ®Ó trang tr¶i nh÷ng chi phÝ y tÕ vµ bÖnh viÖn cã thÓ x¶y ra.

10. Ph­¬ng tiÖn giao th«ng

Italia n»m ë vÞ trÝ giao nhau cña c¸c tuyÕn bay §Þa Trung H¶i. Alitalia vµ c¸c h·ng hµng kh«ng néi ®Þa kh¸c cung cÊp c¸c chuyÕn bay hµng ngµy gi÷a c¸c s©n bay cña Italia.

HÖ thèng ®­êng s¾t ®· ph¸t triÓn réng kh¾p, nhÊt lµ gi÷a c¸c trung

t©m ®« thÞ lín vµ c¸c khu du lÞch. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, giao th«ng b»ng tµu háa ®· cã nhiÒu c¶i tiÕn vÒ kü thuËt dÉn ®Õn n¨ng suÊt vµ tèc ®é ®· cao h¬n.

Cã dÞch vô chuyªn chë b»ng phµ vµ ca n« xuÊt ph¸t tõ Civitavecchia (R«m) vµ Villa San Giovanni (Reggio di Calabria) ®i ®Õn Sicily vµ Sardinia. Du kh¸ch cã thÓ ®­îc h­ëng gi¸ ®Æc biÖt (th«ng tin s½n cã ë c¸c ®¹i lý du lÞch vµ nhµ ga). L­u ý r»ng tr­íc khi khëi hµnh, vÐ tµu ph¶i ®­îc ®ãng dÊu b»ng m¸y ®Æc biÖt ë trong nhµ ga.

Phµ vµ tµu c¸nh ngÇm lµ ph­¬ng tiÖn giao th«ng nèi gi÷a ®Êt liÒn víi 2 ®¶o chÝnh, quÇn ®¶o Tuscan vµ Campania, ®¶o Aeolian, Ustica, ®¶o Egadi, ®¶o Pelagie vµ Pantelleria. DÞch vô vËn chuyÓn b»ng tµu thñy ho¹t ®éng ®Òu ®Æn trªn c¸c hå tr­íc d·y An-p¬ (Maggiore, Como, Garda, Iseo).

DÞch vô xe kh¸ch c«ng céng vµ t­ nh©n nèi c¸c thµnh phè víi hÇu hÕt c¸c trung t©m d©n c­. Trong c¸c thµnh phè cßn cã dÞch vô xe buýt, tµu ®iÖn, xe ®iÖn vµ taxi. ë R«m, Milan, Naples vµ Genoa cßn cã tµu ®iÖn ngÇm. C¸c c«ng ty cho thuª xe quèc tÕ lín ®Òu cã chi nh¸nh trªn kh¾p ®Êt n­íc.

11. Sè ®iÖn tho¹i h÷u Ých

DÞch vô cøu trî khÈn cÊp: 113

C¶nh s¸t: 112

Cøu háa : 115

DÞch vô söa xe khÈn cÊp cña C©u l¹c bé ¤ t« Italia (ACI): 116

Trung t©m hç trî ACI cã thÓ liªn hÖ qua sè: (06) 4477

T×nh h×nh giao th«ng trªn ®­êng cao tèc cã thÓ biÕt ®­îc qua sè: (055) 2697

Nh÷ng sè ®iÖn tho¹i h÷u Ých kh¸c:

T×nh h×nh ®i tÇu thuyÒn: 144 66 1906

Dù b¸o thêi tiÕt: 144 66 1911

T×nh h×nh tuyÕt: 144 66 1902

Tin tøc: 144 22 1900

Th«ng tin vÒ gi¶i trÝ: 144 66 1908

12. Ng©n hµng, Phßng thu ®æi ngo¹i tÖ

Ng©n hµng më cöa tõ 8h00/8h30 s¸ng ®Õn 1h30 chiÒu vµ tõ 2h30/3h00 ®Õn 4h00 chiÒu, tõ thø hai ®Õn thø s¸u.

Phßng thu ®æi ngo¹i tÖ phôc vô du kh¸ch t¹i s©n bay, nhµ ga, c¸c kh¸ch s¹n lín vµ c¸c ®iÓm du lÞch næi tiÕng kh«ng h¹n chÕ vÒ thêi gian.

13. Cöa hiÖu, mua s¾m

Giê më cöa cña c¸c cöa hiÖu kh¸c nhau theo tõng vïng. Nh×n chung, cöa hiÖu më cöa tõ 8h30 s¸ng ®Õn 12h30 tr­a vµ tõ 3h30/4h00 chiÒu ®Õn 7h00/7h30 tèi, tõ thø hai ®Õn thø b¶y. C¸c cöa hiÖu th­êng ®ãng cöa vµo s¸ng thø hai. C¸c siªu thÞ lín ë nh÷ng trung t©m du lÞch cã thÓ më cöa c¶ ngµy vµ ®«i khi c¶ buæi tèi.

C¸c cöa hiÖu b¸n ®å ®Æc tr­ng cã m¸c "made in Italy" (s¶n xuÊt t¹i Italia) (quÇn ¸o, ®å da, giÇy dÐp, trang søc, hµng mü thuËt) th­êng n»m ë c¸c trung t©m lÞch sö cña thµnh phè. Via Montenapoleone vµ Via della Spiga ë Milan, Via del Corso vµ Via Condotti ë R«m, Via Toledo ë Naples vµ c¸c cöa hiÖu trªn phè Ponte Vecchio ë Florence lµ nh÷ng cöa hiÖu næi tiÕng trªn kh¾p thÕ giíi.

Gi¸ c¶ th­êng rÎ h¬n khi mua trong siªu thÞ lín ë c¸c thµnh phè vµ trong c¸c cöa hµng cña nh÷ng c«ng ty may mÆc lín.