Tháa thuËn vÒ hîp t¸c kinh tÕ

§iÒu 1

§iÒu 2

§iÒu 3

§iÒu 4

§iÒu 5

§iÒu 6

§iÒu 7

§iÒu 8

§iÒu 9

§iÒu 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tho¶ thuËn

vÒ hîp t¸c kinh tÕ, khoa häc, kü thuËt gi÷a ChÝnh phñ n­íc céng hoµ Italia vµ ChÝnh phñ n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

ChÝnh phñ n­íc Céng hoµ Italia vµ ChÝnh phñ n­íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam.

Mong muèn t¹o ra mét v¨n b¶n ph¸p lý trong hîp t¸c vÒ kinh tÕ, khoa häc vµ kü thuËt, dùa trªn c¸c nguyªn t¾c b×nh ®¼ng vÒ quyÒn vµ lîi Ých cã ®i cã l¹i vµ nhËn thøc ®­îc nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng cña hai n­íc

Mong muèn x©y dùng v× hßa b×nh vµ hîp t¸c trong khu vùc:

§iÒu 1

C¸c Bªn, t«n träng c¸c cam kÕt Quèc tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho viÖc ph¸t triÓn c¸c quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ, khoa häc kü thuËt gi÷a hai N­íc.

§iÒu 2

C¸c Bªn cam kÕt t¹o ra c¸c ®iÒu kiÖn thÝch hîp cho viÖc thùc hiÖn hîp t¸c vµ c¸c hîp ®ång gi÷a c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c C¬ quan Italia víi c¸c doanh nghiÖp, hîp t¸c x· vµ tæ chøc ViÖt Nam, trong c¸c lÜnh vùc kinh tÕ ®­îc ­u tiªn ph¸t triÓn.

§iÒu 3

C¶ hai bªn, trong khu«n khæ c¸c ®iÒu lÖ t­¬ng øng, sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c¸c hîp t¸c ®a d¹ng, ®Æc biÖt trong viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt, khuyÕn khÝch ®Çu t­ vµ trao ®æi, t¹o ra c¸c doanh nghiÖp hçn hîp, trao ®æi c«ng nghÖ vµ c¸c h×nh thøc hîp t¸c míi vÒ c«ng nghiÖp vµ c«ng nghÖ.

C¸c bªn ®Òu chó träng ®Õn viÖc khuyÕn khÝch hîp t¸c gi÷a c¸c xuÊt hiÖn võa vµ nhá.

§iÒu 4

C¶ hai ChÝnh phñ sÏ tiÕn hµnh trong thêi gian sím nhÊt c¸c cuéc th­¬ng l­îng ®Ó ký kÕt mét b¶n Tho¶ thuËn vÒ chÝnh s¸ch thuÕ quan b¶o hé ®Çu t­ vµ mét b¶n Tho¶ thuËn ®Ó tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn nh»m môc ®Ých t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn hîp t¸c.

§iÒu 5

NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña viÖc tµi trî ®Ó viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n hîp t¸c, hai ChÝnh phñ sÏ cam kÕt lµm sao t¹o c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong chõng mùc cã thÓ, trªn c¬ së xem xÐt tõng tr­êng hîp mét, chó träng ®Õn ®Æc ®iÓm tõng dù ¸n mét vµ trong khu«n khæ ®iÒu lÖ ®ang thùc thi cña hai n­íc.

§iÒu 6

ChÝnh phñ hai n­íc sÏ t¹o ®iÒu kiÖn dÔ dµng trong chõng mùc cã thÓ, tu©n thñ theo c¸c ®iÒu luËt t­¬ng øng vµ c¸c tho¶ thuËn còng nh­ c¸c cam kÕt Quèc tÕ, cho viÖc thùc hiÖn c¸c s¸ng kiÕn vÒ hîp t¸c kü thuËt, c«ng nghiÖp, khoa häc vµ kü thuËt theo Tho¶ thuËn nµy vµ cho viÖc ph¸t triÓn mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a hai n­íc.

§iÒu 7

ChÝnh phñ hai n­íc sÏ t¹o ra Uû ban Hçn hîp Italia - ViÖt Nam, d­íi sù chñ to¹ cña c¸c Bé tr­ëng Ngo¹i giao cña hai n­íc, vµ sÏ häp t¹i thñ ®« hai n­íc. Uû ban nµy mµ c¸c chi phÝ cho nã sÏ lÊy ra tõ ng©n s¸ch th«ng th­êng cña c¸c Bé vµ c¸c c¬ quan Nhµ n­íc hoÆc c¸c c¬ quan t­ nh©n ®­îc gäi ®Õn tham gia, sÏ cã  nhiÖm vô kiÓm tra mét c¸ch ®Þnh kú hay tuú theo sù cÇn thiÕt, t×nh h×nh quan hÖ kinh tÕ, khoa häc vµ kü thuËt gi÷a hai n­íc, ®ång thêi kiÓm tra qu¸ tr×nh tiÕn triÓn cña viÖc tiÕn hµnh c¸c môc tiªu cña b¶n Tho¶ thuËn nµy, ®Þnh ra c¸c h­íng vµ ­u tiªn theo lÜnh vùc cho sù ph¸t triÓn cña c¸c h­íng ®ã vµ cuèi cïng lµ so¹n th¶o c¸c chØ thÞ cÇn thiÕt ®Õn c¸c tæ chøc vµ c¸c c¬ quan cña hai n­íc.

§iÒu 8

C¸c lÜnh vùc hîp t¸c gi÷a c¸c c¬ quan vµ doanh nghiÖp cña hai N­íc cã thÓ ®­îc ph¸t triÓn vµ ®¸p øng c¸c nhu cÇu hiÖn t¹i cña ViÖt Nam lµ:

- Ph¸t triÓn n«ng th«n vµ n«ng s¶n thùc phÈm;

- c«ng nghiÖp nhÑ;

- c¬ së h¹ tÇng vµ n¨ng l­îng;

- viÔn thong vµ tin häc;

- lÜnh vùc y tÕ;

- ®µo t¹o c¸n bé

- b¶o tån di s¶n nghÖ thuËt v¨n ho¸.

Uû ban Hçn hîp sÏ cã nhiÖm vô xem xÐt kh¶ n¨ng cô thÓ trong c¸c lÜnh vùc nãi trªn, trong ®ã cã thÓ t×m c¸c lÜnh vùc míi ®Ó hîp t¸c

§iÒu 9

Tho¶ thuËn nµy sÏ kh«ng lµm tæn h¹i ®Õn c¸c Tho¶ thuËn vµ HiÖp ­íc song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng ®­îc ký gi÷a n­íc Céng hoµ Italia vµ n­íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam.

§iÒu 10

B¶n ghi nhí sÏ cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký vµ sÏ cã hiÖu lùc trong m­êi n¨m. Kh«ng qu¸ s¸u th¸ng kÓ tõ ngµy hÕt h¹n thêi h¹n nªu trªn, hai Bªn tËp trung c¸c biÖn ph¸p nh»m b¶o ®¶m, tr¸nh viÖc hiÓm lÇm, tiÕp tôc hîp t¸c kinh tÕ, khoa häc vµ kü thuËt gi÷a hai N­íc.

Lµm t¹i Hµ Néi ngµy    th¸ng     n¨m 1989, thµnh hai b¶n b»ng tiÕng Italia vµ b»ng tiÕng ViÖt, c¶ hai v¨n b¶n ®Òu cã gi¸ trÞ nh­ nhau

Thay mÆt ChÝnh phñ n­íc Céng hoµ Italia

 

Thay mÆt ChÝnh phñ n­íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam