ANNEX VI

DOMANDA PER SOGGIORNO STUDIO A FAVORE DI RICERCATORI DI RICERCATORI STRANIERI
NELL' AMBITO PROTOCOLLI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI FRA L'ITALIA E IL VIETNAM

(ĐƠN XIN ĐI NGHIÊN CỨU CỦA CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI TRONG KHUÔN KHỔ
CỦA THOẢ THUẬN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT GIỮA ITALIA VÀ VIỆT NAM )

 

 Da compilare a macchina o a stampatello
u cầu điền bằng máy chữ  hoặc viết chữ in hoa

Il sottoscritto:         Cognome…..........…………...........................Nome..............................................

Tôi ký tên dưới đây       Họ                                                                

Sesso:  .................. nato a………………Stato: ...........................…il (gg.mm.aa.)……………............

Giới tính                 sinh tại                      Nước                                  ngày, tháng, năm 

cittadinanza………………........... residente a..........................................................................................................................................................................………..

mang quốc tịch                                Cư trú tại                                                   

professione……………….........................................................................................................................................................................................................................…

nghnghip

 CHIEDE
XIN 

di poter usufruire nel quadro del Protocollo di cooperazione scientifica fra il Governo

della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam...............................................................................................................................................di un

Có thể đi nghiên cứu trong khuôn khổ Thoả thuận Hợp tác Khoa học giữa Chính phủ nước Cộng hoà Italia và Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

 soggiorno di ricerca nel settore………………………………………….........................................da.........................................................................................................

 Về lĩnh vực                                                                                                                                          được 

effettuarsi presso……………………………………….dal…………........………al……………………..........................................................................................................

Tiến hành tại                                                                      từ ngày                    tới ngày

 

per un periodo complessivo di giorni/mesi…............ di cui al progetton………..….del suddetto Protocollo.

Với tổng số thời gian là                              ngày/tháng, thuộc dự án số                         của Thoả thuận nói trên.

 

Coordinatore scientifico italiano: Dr………………………………………..

Cán bộ điều phối khoa học Italia: Ông
 

 Il sottoscritto......................................................nato a.................................il..........................................

Tôi ký tên dưới đây                                         sinh tại                              ngày

 cittadinanza......................................................................

mang quốc tịch

 residente a.........................................................................
cư trú tại

                                                                                                 DICHIARA                                                                                                                    

 sotto la propria responsabilita’
hoàn toàn chịu trach nhiệm khai như sau: 

di rispettare scrupolosamente il periodo indicato per lo svolgimento della ricerca in  questione, impegnandosi ad evitare eventuali variazioni di date e di permanenza;
n trọng thời gian tiến hành hoạt động nghiên cứu đã nêu, cố gắng tránh thay đổi thời gian lưu trú;

- di non percepire alcun compenso da altri Enti o Organizzazioni Internazionali relativamente alla ricerca  in oggetto;

Không hưởng khoản trợ cấp nào từ các Cơ quan khác của Italia hoặc của các Tổ chức quốc tế liên quan đến việc nghiên cứu;

-di non cambiare programma di studi, nonche’ sede della ricerca, impegnandosi  a non allontanarsi dal territorio italiano senza autorizzazione;

Không thay đổi chương trình cũng như nơi nghiên cứu, không rời lãnh thổ italia khi chưa được phép; 

- di presentare al termine della ricerca una relazione circa l’attivita’ svolta con i relativi esiti;

Trình báo cáo về các hoạt động đã tiến hành cùng các kết qủa sau khi kết thúc việc nghiên cứu; 

- di comunicare all’INA Assitalia, Lungotevere Flaminio, 34 – 00196 ROMA -, eventuali  infortuni e/o malattie, per la relativa copertura assicurativa;

Thông báo cho INA-ASSITALIA về những tai nạn rủi ro hoặc ốm đau nếu xảy ra để nhận bảo hiểm theo địa chỉ: Lungotevere Flaminio 34, 00196 Roma.


Data…………………                                                                             (firma ricercatore)............................

Ngày                                                                                                          (chký của cán bộ nghiên cứu)