HiÖp ®Þnh vÒ viÖc tr¸nh ®¸nh thuÕ 2 lÇn ®ù¬c ký kÕt vµo n¨m 1996 vµ cã hiÖu lùc n¨m 1999

 

HiÖp ®Þnh

Gi÷a

ChÝnh phñ

N­íc céng hoµ ITALIA

ChÝnh phñ

N­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

Tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn

§èi víi c¸c lo¹i thuÕ ®¸nh vµo thu nhËp

Vµ ng¨n ngõa viÖc trèn lËu thuÕ

  ChÝnh phñ N­­íc Céng hoµ I-ta-li-a

ChÝnh phñ N­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

 

Mong muèn ký kÕt mét HiÖp ®Þnh vÒ viÖc tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn ®èi víi c¸c lo¹i thuÕ ®¸nhvµo thu nhËp vµ ng¨n ngõa viÖc trèn lËu thuÕ, §· tho¶ thuËn d­íi ®©y:

§iÒu 1: Ph¹m vi ¸p dông

HiÖp ®Þnh nµy ®­îc ¸p dông cho c¸c ®èi t­îng lµ nh÷ng ®èi t­îng c­ tró cña mét hoÆc cña c¶ hai N­íc ký kÕt.

 §iÒu 2: C¸c lo¹i thuÕ bao gåm trong hiÖp ®Þnh

1.      HiÖp ®Þnh nµy sÏ ¸p dông ®èi víi c¸c lo¹i thuÕ do mét N­íc ký kÕt hoÆc c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn c¬ së, hay c¬ quan hµnh chÝnh hay chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cña N­íc ®ã, ®¸nh vµo thu nhËp, bÊt kÓ h×nh thøc ¸p dông cña c¸c lo¹i thuÕ ®ã nh­ thÕ nµo.

2.      TÊt c¶ c¸c lo¹i thuÕ thu trªn tæng thu nhËp, hoÆc nh÷ng phÇn cña thu nhËp, bao gåm c¸c kho¶n thuÕ ®èi víi lîi tøc tõ viÖc chuyÓn nh­îng ®éng s¶n hoÆc bÊt ®éng s¶n, thuÕ ®¸nh vµo tæng sè tiÒn l­¬ng hoÆc tiÒn c«ng do c¸c xÝ nghiÖp tr¶ còng nh­ c¸c lo¹i thuÕ ®¸nh vµo phÇn vèn t¨ng thªm ®Òu ®­îc coi lµ c¸c lo¹i thuÕ ®¸nh vµo thu nhËp.

3.      C¸c lo¹i thuÕ hiÖn hµnh ®­îc ¸p dông trong HiÖp ®Þnh nµy lµ:

a.       Trong tr­êng hîp cña Italia:

(i). ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n;

(ii). ThuÕ thu nhËp c«ng ty; vµ

(iii). ThuÕ thu nhËp ®Þa ph­¬ng; cho dï c¸c lo¹i thuÕ nµy cã ®­îc thu b»ng biÖn ph¸p khÊu trõ t¹i nguån hay kh«ng,

(d­íi ®©y ®­îc gäi lµ "thuÕ Italia");

b.      Trong tr­êng hîp cña ViÖt Nam:

(i). ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n;

(ii). ThuÕ lîi tøc; vµ

(iii). ThuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra n­íc ngoµi.

Cho dï c¸c lo¹i thuÕ nµy cã ®­îc thu b»ng biÖn khÊu trõ t¹i nguån hay kh«ng,

(d­íi ®©y ®­îc gäi lµ "thuÕ ViÖt Nam").

4.      HiÖp ®Þnh nµy còng sÏ ®­îc ¸p dông cho c¸c lo¹i thuÕ cã tÝnh chÊt t­¬ng tù hay vÒ c¨n b¶n gièng nh­ c¸c lo¹i thuÕ ®­îc ban hµnh sau ngµy ký kÕt HiÖp ®Þnh nµy ®Ó bæ sung, hoÆc thay thÕ c¸c lo¹i thuÕ hiÖn hµnh. C¸c nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn cña hai N­íc ký kÕt sÏ th«ng b¸o cho nhau biÕt bÊt kú thay ®æi quan träng nµo trong luËt thuÕ cña tõng N­íc.

 §iÒu 3: C¸c ®Þnh nghÜa chung

1.      Trong HiÖp ®Þnh nµy, trõ tr­êng hîp ng÷ c¶nh ®ßi hái mét sù gi¶i thÝch kh¸c:

a.       Tõ "Italia" cã nghÜa lµ N­íc Céng hoµ Italia vµ bao gåm bÊt kú vïng nµo ë ngoµi l·nh h¶i cña Italia mµ theo c¸c luËt cña Italia vµ luËt ph¸p quèc tÕ vÒ viÖc th¨m dß vµ khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn cã thÓ ®­îc chØ ®Þnh lµ vïng t¹i ®ã Italia cã thÓ thùc hiÖn c¸c quyÒn vÒ ®¸y biÓn, lßng ®Êt d­íi ®¸y biÓn vµ c¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn;

b.      Tõ "ViÖt Nam" cã nghÜa lµ N­íc Céng hßa X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam; khi ®­îc dïng theo nghÜa ®Þa lý, tõ ®ã cã nghÜa lµ toµn bé l·nh thæ quèc gia ViÖt Nam, kÓ c¶ l·nh h¶i, vµ mäi vïng ë ngoµi vµ ®i liÒn víi l·nh h¶i ViÖt Nam mµ t¹i ®ã theo luËt ph¸p ViÖt Nam vµ phï hîp víi LuËt ph¸p quèc tÕ, ViÖt Nam cã quyÒn chñ quyÒn ®èi víi viÖc th¨m dß vµ khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn cña ®¸y biÓn, lßng ®Êt d­íi ®¸y biÓn vµ c¸c khèi n­íc ë trªn.

c.       ThuËt ng÷ "N­íc ký kÕt" vµ "N­íc ký kÕt kia" cã nghÜa lµ Italia hoÆc ViÖt Nam tuú theo ng÷ c¶nh ®ßi hái;

d.      ThuËt ng÷ "®èi t­îng" bao gåm c¸ nh©n, c«ng ty vµ bÊt kú tæ chøc nµo kh¸c;

e.       ThuËt ng÷ "c«ng ty" ®Ó chØ bÊt kú tæ chøc c«ng ty nµo hoÆc bÊt kú mét thùc thÓ nµo ®­îc coi lµ tæ chøc c«ng ty d­íi gi¸c ®é thuÕ;

f.        ThuËt ng÷ "xÝ nghiÖp cña N­íc ký kÕt" vµ "xÝ nghiÖp cña N­íc ký kÕt kia" theo thø tù cã nghÜa lµ mét xÝ nghiÖp ®­îc ®iÒu hµnh bëi ®èi t­îng c­ tró cña mét N­íc ký kÕt vµmét xÝ nghiÖp ®­îc ®iÒu hµnh bëi ®èi t­îng c­ tró cña N­íc ký kÕt kia;

g.      ThuËt ng÷ "vËn t¶i quèc tÕ" cã nghÜa lµ bÊt cø sù vËn chuyÓn nµo b»ng tµu thñy hoÆc m¸y bay ®­îc thùc hiÖn bëi mét xÝ nghiÖp cã trô së ®iÒu hµnh t¹i mét n­íc ký kÕt, trõ tr­êng hîp khu chiÕc tµu thñy hoÆc m¸y bay ®ã chØ ho¹t ®éng gi÷a nh÷ng ®Þa ®iÓm trong N­íc ký kÕt kia;

h.      ThuËt ng÷ "c¸c ®èi t­îng mang quèc tÞch cña mét N­íc" cã nghÜa:

(i). TÊt c¶ c¸c c¸ nh©n mang quèc tÞch cña mét N­íc ký kÕt;

(ii). TÊt c¶ c¸c ph¸p nh©n,tæ chøc hïn vèn vµ c¸c hiÖp héi cã t­ c¸ch ®­îc chÊp nhËn theo c¸c luËt cã hiÖu lùc t¹i mét N­íc ký kÕt;

i.        ThuËt ng÷ "nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn" cã nghÜa:

(i). Trong tr­êng hîp ®èi víi Italia, lµ Bé Tµi chÝnh;

(ii). Trong tr­êng hîp ®èi víi ViÖt Nam, lµ Bé Tµi chÝnh;

2.      Trong khi mét N­íc ký kÕt ¸p dông HiÖp ®Þnh nµy, bÊt kú thuËt ng÷ nµo ch­a ®­îc ®Þnh nghÜa trong HiÖp ®Þnh nµy sÏ cã nghÜa theo nh­ ®Þnh nghÜa trong luËt cña N­íc ®ã ®èi víi c¸c lo¹i thuÕ mµ HiÖp ®Þnh nµy ¸p dông, trõ tr­êng hîp ng÷ c¶nh ®ßi hái cã sù gi¶i thÝch kh¸c. 

 §iÒu 4: §èi t­­îng c­­ tró

1.      Theo mét néi dung cña HiÖp ®Þnh nµy, thuËt ng÷ "®èi t­îng c­ tró cña mét N­íc ký kÕt" cã nghÜa lµ bÊt cø ®èi t­îng nµo, mµ theo luËt cña N­íc ®ã, lµ ®èi t­îng chÞu thuÕ c¨n cø vµo nhµ ë, n¬i c­ tró, trô së ®iÒu hµnh, trô së ®¨ng ký hoÆc bÊt cø tiªu chuÈn nµo kh¸c cã tÝnh chÊt t­¬ng tù. Tuy nhiªn thuËt ng÷ nµy kh«ng bao gåm bÊt kú ®èi t­îng nµo lµ ®èi t­îng chÞu thuÕ t¹i N­íc ®ã chØ ®èi víi thu nhËp tõ c¸c nguån t¹i N­íc ®ã.

2.      Tr­êng hîp theo nh÷ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, khi mét c¸ nh©n lµ ®èi t­îng c­ tró cña c¶ hai N­íc ký kÕt, th× th©n phËn c­ tró cña c¸ nh©n ®ã sÏ ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau:

 C¸ nh©n ®ã ®­îc coi lµ ®èi t­îng c­ tró cña N­íc ký kÕt mµ t¹i ®ã c¸ nh©n ®ã cã nhµ ë th­êng tró; nÕu c¸ nh©n ®ã cã nhµ ë th­êng tró ë c¶ hai N­íc ký kÕt th× c¸ nh©n ®ã sÏ ®­îc coi lµ ®èi t­îng c­ tró cu¶ N­íc mµ c¸ nh©n ®ã cã c¸c quan hÖ c¸ nh©n vµ kinh tÕ chÆt chÏ h¬n (trung t©m cña c¸c quyÒn lîi chñ yÕu);

c.       NÕu nh­ kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®­îc N­íc ký kÕt mµ ë ®ã c¸ nh©n ®ã cã trung t©m c¸c quyÒn lîi chñ yÕu, hoÆc nÕu c¸ nh©n ®ã kh«ng cã nhµ ë th­êng tró ë bÊt kú N­íc nµo th× c¸ nh©n ®ã sÏ ®­îc coi lµ ®èi t­îng c­ tró cña N­íc ký kÕt n¬i c¸ nh©n ®ã th­êng sèng;

d.      NÕu c¸ nh©n ®ã th­êng sèng t¹i c¶ hai N­íc ký kÕt hay kh«ng th­êng sèng t¹i N­íc nµo th× c¸ nh©n ®ã sÏ ®­îc coi lµ ®èi t­îng c­ tró cña N­íc mµ c¸ nh©n ®ã mang quèc tÞch;

e.       NÕu c¸ nh©n ®ã lµ ®èi t­îng mang quèc tÞch cña hai N­íc ký kÕt hoÆc kh«ng mang quèc tÞch cña N­íc nµo th× c¸c nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn cña hai N­íc ký kÕt sÏ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ã b»ng tho¶ thuËn chung.

3.      Tr­êng hîp do nh÷ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, khi mét ®èi t­îng kh«ng ph¶i lµ c¸ nh©n, lµ ®èi t­îng c­ tró cña c¶ hai N­íc ký kÕt, lóc ®ã, ®èi t­îng trªn sÏ ®­îc coi lµ ®èi t­îng c­ tró cña N­íc ký kÕt n¬i ®ãng trô së ®iÒu hµnh thùc tÕ cña ®èi t­îng ®ã.

§iÒu 5: C¬ së th­êng tró

1.      Theo néi dung cña HiÖp ®Þnh nµy, thuËt ng÷ "c¬ së th­êng tró" cã nghÜa lµ mét c¬ së kinh doanh cè ®Þnh mµ qua ®ã xÝ nghiÖp thùc hiÖn toµn bé hay mét phÇn ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh.

2.      ThuËt ng÷ "c¬ së th­êng tró" chñ yÕu bao gåm:

a.       Trô së ®iÒu hµnh;

b.      Chi nh¸nh;

c.       V¨n phßng;

d.      Nhµ m¸y;

e.       X­ëng;

f.        Má, giÕng dÇu hoÆc khÝ, má ®¸ hoÆc bÊt kú ®Þa ®iÓm khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn nµo kh¸c;

g.      Mét ®Þa ®iÓm x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng, dù ¸n, l¾p r¸p hoÆc l¾p ®Æt hay c¸c ho¹t ®éng gi¸m s¸t liªn quan ®Õn ®Þa ®iÓm vµ c«ng tr×nh trªn, nh­ng chØ khi c¸c ®Þa ®iÓm, c«ng tr×nh hay c¸c ho¹t ®éng ®ã kÐo dµi trong giai ®o¹n trªn s¸u th¸ng;

h.      ViÖc cung cÊp c¸c dÞch vô, kÓ c¸c dÞch vô t­ vÊn cña mét xÝ nghiÖp th«ng qua nh÷ng ng­êi lµm c«ng cho xÝ nghiÖp hay ®èi t­îng kh¸c thùc hiÖn viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô trªn, nh­ng chØ trong tr­êng hîp nh÷ng ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt nãi trªn kÐo dµi (trong cïng mét dù ¸n hay mét dù ¸n cã liªn quan) t¹i mét N­íc trong mét thêi gian hay nhiÒu kho¶ng thêi gian gép l¹i h¬n s¸u th¸ng trong bÊt kú kho¶ng thêi gian 12 th¸ng liªn tôc.

3.      MÆc dï cã nh÷ng quy ®Þnh trªn cña §iÒu nµy, thuËt ng÷ "c¬ së th­êng tró" sÏ ®­îc coi lµ kh«ng bao gåm:

a.       ViÖc sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn riªng cho môc ®Ých l­u kho hoÆc tr­ng bµy hµng ho¸ hay tµi s¶n cña xÝ nghiÖp;

b.      ViÖc duy tr× kho hµng ho¸ hoÆc tµi s¶n cña xÝ nghiÖp chØ víi môc ®Ých l­u kho hoÆc tr­ng bµy;

c.       ViÖc duy tr× kho hµng ho¸ hoÆc tµi s¶n cña xÝ nghiÖp chØ víi môc ®Ých ®Ó cho xÝ nghiÖp kh¸c gia c«ng;

d.      ViÖc duy tr× mét c¬ së kinh doanh cè ®Þnh chØ nh»m môc ®Ých mua hµng ho¸ hoÆc tµi s¶n hay ®Ó thu thËp th«ng tin cho xÝ nghiÖp ®ã;

e.       ViÖc duy tr× mét cë kinh doanh cè ®Þnh chØ víi môc ®Ých tiÕn hµnh bÊt kú ho¹t ®éng nµo kh¸c mang tÝnh chÊt phô trî hoÆc chuÈn bÞ cho xÝ nghiÖp.

4.      MÆc dï cã nh÷ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ 2, tr­êng hîp mét ®èi t­îng - trõ ®¹i lý cã t­ c¸ch ®éc lËp ®­îc ®iÒu chØnh t¹i kho¶n 5 -ho¹t ®éng t¹i mét N­íc ký kÕt thay mÆt cho xÝ nghiÖp cña N­íc ký kÕt kia, th× xÝ nghiÖp ®ã sÏ ®­îc coi lµ c¬ së th­êng tró t¹i N­íc ký kÕt thø nhÊt ®èi víi bÊt kú ho¹t ®éng nµo mµ ®èi t­îng nµy thùc hiÖn cho xÝ nghiÖp, nÕu ®èi t­îng ®ã:

a.       Cã vµ th­êng xuyªn thùc hiÖn t¹i N­íc ký kÕt ®ã thÈm quyÒn ký kÕt c¸c hîp ®ång ®øng tªn xÝ nghiÖp, trõ khi c¸c ho¹t ®éng cña ®èi t­îng nµy chØ giíi h¹n trong ph¹m vi c¸c ho¹t ®éng nªu t¹i kho¶n 3 mµ nh÷ng ho¹t ®éng ®ã nÕu thùc hiÖn th«ng qua mét c¬ së kinh doanh cè ®Þnh sÏ kh«ng lµm cho s¬ së kinh doanh cè ®Þnh ®ã trë thµnh mét c¬ së th­êng tró theo nh÷ng quy ®Þnh t¹i kho¶n ®ã; hay

b.      Kh«ng cã thÈm quyÒn trªn, nh­ng th­êng xuyªn duy tr× t¹i N­íc thø nhÊt mét kho hµng ho¸ hay tµi s¶n, tõ ®ã ®èi t­îng trªn th­êng xuyªn thùc hiÖn viÖc giao hµng ho¸ hay tµi s¶n thay mÆt cho xÝ nghiÖp.

5.      Mét xÝ nghiÖp cña mét N­íc ký kÕt sÏ kh«ng ®­îc coi lµ cã c¬ së th­êng tró t¹i N­íc ký kÕt kia nÕu xÝ nghiÖp ®ã chØ thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh t¹i N­íc kia th«ng qua mét ®¹i lý m«i giíi, mét ®¹i lý hoa hång hoÆc bÊt kú mét ®¹i lý nµo kh¸c cã t­ c¸ch ®éc lËp, víi ®iÒu kiÖn nh÷ng ®èi t­îng nµy ho¹t ®éng trong khu«n khæ kinh doanh th«ng th­êng cña hä.

6.      ViÖc mét c«ng ty lµ ®æi t­îng c­ tró cña mét N­íc ký kÕt kiÓm so¸t hoÆc chÞu sù kiÓm so¸t bëi mét c«ng ty lµ ®èi t­îng c­ tró cña N­íc ký kÕt kia hoÆc ®ang tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh t¹i N­íc kia (cã thÓ th«ng qua mét c¬ së th­êng tró hay d­íi h×nh thøc kh¸c) sÏ kh«ng lµm cho bÊt kú c«ng ty nµo trë thµnh cë th­êng tró cña c«ng ty kia.

§iÒu 6: Thu nhËp tõ bÊt ®éng s¶n

1.      Thu nhËp mµ mét ®èi t­îng c­ tró cñamét N­íc ký kÕt thu ®­îc tõ bÊt ®éng s¶n (kÓ c¶ thu nhËp tõ n«ng nghiÖp hoÆc l©m nghiÖp) n»m t¹i N­íc ký kÕt kia th× cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i N­íc kia.

2.      ThuËt ng÷ "bÊt ®éng s¶n" sÏ cã nghÜa theo nh­ luËt cña N­íc ký kÕt n¬i cã bÊt ®éng s¶n. Trong mäi tr­êng hîp, thuËt ng÷ nµy sÏ bao gåm c¶ nh÷ng phÇn tµi s¶n phô kÌm theo bÊt ®éng s¶n, ®µn gia sóc vµ thiÕt bÞ sö dông trong n«ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp, c¸c quyÒn lîi ®­îc ¸p dông theo nh÷ng quy ®Þnh t¹i luËt chung vÒ ®iÒn s¶n. QuyÒn sö dông bÊt ®éng s¶n vµ c¸c quyÒn ®­îc h­ëng c¸c kho¶n thanh to¸n thay ®æi hay cè ®Þnh tr¶ cho viÖc khai th¸c hay quyÒn khai th¸c c¸c má, nguån kho¸ng s¶n vµ c¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn kh¸c còng sÏ ®­îc coi lµ "bÊt ®éng s¶n". C¸c tµu thñy, thuyÒn vµ m¸y bay sÏ kh«ng ®­îc coi lµ bÊt ®éng s¶n.

3.      Nh÷ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 sÏ ¸p dông ®èi víi thu nhËp ph¸t sinh tõ viÖc trùc tiÕp sö dông, cho thuª hay sö dông c¸c lo¹i bÊt ®éng s¶n d­íi bÊt kú h×nh thøc nµo kh¸c.

4.      Nh÷ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ 3 còng sÏ ¸p dông cho thu nhËp tõ bÊt ®éng s¶n cña mét xÝ nghiÖp vµ ®èi víi thu nhËp tõ bÊt ®éng s¶n ®­îc sö dông ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô c¸ nh©n ®éc lËp.

§iÒu 7: Lîi tøc doanh nghiÖp

1.      Lîi tøc cña mét xÝ nghiÖp cña mét N­íc ký kÕt sÏ chØ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i N­íc ®ã, trõ tr­êng hîp xÝ nghiÖp cã tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh t¹i N­íc ký kÕt kia th«ng qua mét c¬ së th­êng tró t¹i N­íc kia. NÕu xÝ nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh theo c¸ch trªn, th× c¸c kho¶nlîi tøc cña xÝ nghiÖp cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ  t¹i N­íc kia, nh­ng chØ trªn phÇn lîi tøc ph©n bæ cho c¬ së th­êng tró ®ã.

2.      ThÓ theo c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 3, khi mét xÝ nghiÖp cña mét N­íc ký kÕt tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh t¹i N­íc ký kÕt kia th«ng qua mét c¬ së th­êng tró t¹i N­íc kia th× t¹i mçi N­íc ký kÕt sÏ cã nh÷ng kho¶n lîi tøc ®­îc ph©n bæ cho c¬ së th­êng tró nãi trªn mµ c¬ së ®ã cã thÓ thu ®­îc, nÕu nã lµ mét xÝ nghiÖp riªng, t¸ch biÖt cïng tham gia c¸c ho¹t ®éng nh­ nhau hay t­¬ng tù trong cïng nh÷ng ®iÒu nh­ nhau hay t­¬ng tù vµ cã quan hÖ hoµn toµn ®éc lËp víi xÝ nghiÖp mµ c¬ së ®ã ®­îc coi lµ c¬ së th­êng tró.

3.      Trong khi x¸c ®Þnh lîi tøc cña mét c¬ së th­êng tró, c¬ së nµy sÏ ®­îc phÐp khÊu trõ c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c¬ së th­êng tró nµy bao gåm c¶ chi phÝ ®iÒu hµnh vµ chi phÝ qu¶n lý chung, cho dï chi phÝ ®ã ph¸t sinh t¹i N­íc n¬i c¬ së th­êng tró ®ã ®ãng hoÆc bÊt kú n¬i nµo kh¸c.

4.      Tr­êng hîp t¹i mét N­íc ký kÕt vÉn th­êng x¸c ®Þnh c¸c kho¶n lîi tøc ph©n bæ cho c¬ së th­êng tró trªn c¬ së ph©n chia tæng lîi tøc cña xÝ nghiÖp thµnh c¸c thµnh phÇn kh¸c nhau, th× kh«ng cã néi dung nµo t¹i kho¶n 2 ng¨n c¶n N­íc ký kÕt ®ã x¸c ®Þnh lîi tøc chÞu thuÕ theo c¸ch ph©n chia theo th«ng lÖ ®ã; tuy nhiªn, ph­¬ng ph¸p ph©n chia ®­îc ¸p dông ph¶i ®­a ra kÕt qu¶ phï hîp víi c¸c nguyªn t¾c ®· nªu t¹i §iÒu nµy.

5.      Kh«ng mét kho¶ng lîi tøc nµo sÏ ®­îc ph©n bæ cho mét c¬ së th­êng tró nÕu c¬ së th­êng tró ®ã chØ ®¬n thuÇn mua hµng ho¸ hoÆc tµi s¶n cho xÝ nghiÖp.

6.      Theo néi dung nh÷ng kho¶n trªn, c¸c kho¶n lîi tøc ®­îc ph©n bæ cho c¬ së th­êng tró sÏ ®­îc x¸c ®Þnh theo cïng mét ph­¬ng ph¸p qua c¸c n¨m khÊu trõ khi cã ®ñ lý do chÝnh ®¸ng ®Ó thay ®æi ph­¬ng ph¸p tÝnh.

7.      Khi lîi tøc bao gåm c¸c kho¶n thu nhËp ®­îc ®Ò cËp riªng t¹i c¸c §iÒu kh¸c cña HiÖp ®Þnh nµy, th× c¸c quy ®Þnh cña c¸c §iÒu ®ã kh«ng bÞ ¶nh h­ëng bëi nh÷ng quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy.

§iÒu 8: VËn t¶i biÓn vµ vËn t¶i hµng kh«ng

1.      Lîi tøc thu ®­îc tõ ho¹t ®éng cña tµu thñy hoÆc m¸y bay trong vËn t¶i quèc tÕ sÏ chØ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i N­íc ký kÕt n¬i cã trô së ®iÒu hµnh thùc tÕ cña xÝ nghiÖp.

2.      NÕu trô së ®iÒu hµnh thùc tÕ cña mét xÝ nghiÖp vËn t¶i biÓn ®Æt trªn mét chiÕc tµu thñy, trô së ®iÒu hµnh thùc tÕ ®ã sÏ ®­îc coi lµ n»m t¹i N­íc ký kÕt n¬i cã c¶ng chÝnh cña chiÕc tµu thñy ®ã, nÕu chiÕc tµu ®ã kh«ng cã c¶ng chÝnh, th× trô së ®iÒu hµnh thùc tÕ ®ã sÏ ®­îc coi lµ n»m t¹i N­íc ký kÕt n¬i ®èi t­îng ®iÒu hµnh chiÕc tµu thñy ®ã lµ ®èi t­îng c­ tró.

3.      Nh÷ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 còng sÏ ¸p dông cho c¸c kho¶n lîi tøc thu ®­îc tõ viÖc tham gia vµo mét tæ hîp, mét liªn doanh hay mét h·ng ho¹t ®éng quèc tÕ. 

§iÒu 9 : Nh÷ng xÝ nghiÖp liªn kÕt

1.      Khi

a.       Mét xÝ nghiÖp cña mét N­íc ký kÕt tham gia trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp vµo viÖc qu¶n lý, kiÓm so¸t hoÆc gãp vèn vµo mét xÝ nghiÖp cña N­íc ký kÕt kia, hoÆc

b.      C¸c ®èi t­îng cïng tham gia trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp vµo viÖc ®iÒu hµnh, kiÓm so¸t hoÆc gãp vèn vµo mét xÝ nghiÖp cña mét N­íc ký kÕt vµ vµo mét xÝ nghiÖp cña N­íc ký kÕt kia,

vµ c¶ trong hai tr­êng hîp, trong mèi quan hÖ tµi chÝnh vµ th­¬ng m¹i gi÷a hai xÝ nghiÖp trªn cã nh÷ng ®iÒu kiÖn ®­îc ®­a ra hoÆc ¸p ®Æt kh¸c víi ®iÒu kiÖn ®­îc ®­a ra gi÷a c¸c xÝ nghiÖp ®éc lËp, lóc ®ã mäi kho¶n lîi tøc mµ mét xÝ nghiÖp cã thÓ thu ®­îc nÕu kh«ng cã nh÷ng ®iÒu kiÖn trªn nh­ng nay v× nh÷ng ®iÒu kiÖn nµy mµ xÝ nghiÖp ®ã kh«ng thu ®­îc, sÏ vÉn ®­îc mét N­íc ký kÕt tÝnh vµo c¸c kho¶n lîi tøc cña xÝ nghiÖp ®ã vµ bÞ ®¸nh thuÕ t­¬ng øng.

2.      Tr­êng hîp mét N­íc ký kÕt tÝnh vµo c¸c kho¶n lîi tøc cña mét xÝ nghiÖp cña N­íc ®ã vµ ®¸nh thuÕ t­¬ng øng c¸c kho¶n lîi tøc mµ mét xÝ nghiÖp cña N­íc kia ®· bÞ ®¸nh thuÕ t¹i N­íc kia vµ c¸c kho¶n lîi tøc ®­îc tÝnh vµo nh­ vËy lµ nh÷ng kho¶n lîi tøc lÏ ra thuéc vÒ xÝ nghiÖp cña N­íc thø nhÊt nÕu nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Æt ra gi÷a hai xÝ nghiÖp trªn lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn lËp ra gi÷a c¸c xÝ nghiÖp ®éc lËp, khi ®ã N­íc ký kÕt kia sÏ ®iÒu chØnh c¸c kho¶n thuÕ ®¸nh t¹i N­íc m×nh ®èi víi nh÷ng kho¶n lîi tøc trªn cho phï hîp. BÊt kú viÖc ®iÒu chØnh nµo nªu trªn sÏ chØ ®­îc thùc hiÖn víi thñ tôc tho¶ thuËn song ph­¬ng ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 25 HiÖp ®Þnh nµy vµ phï hîp víi kho¶n (d) cña NghÞ ®Þnh th­ bæ sung HiÖp ®Þnh.

§iÒu 10: TiÒn l·i cæ phÇn

1.      TiÒn l·i cæ phÇn do mét c«ng ty lµ ®èi t­îng c­ tró cña mét N­íc ký kÕt tr¶ tiÒn cho mét ®èi t­îng c­ tró cña mét N­íc ký kÕt kia cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i N­íc kia.

2.      Tuy nhiªn, nh÷ng kho¶n tiÒn l·i cæ phÇn ®ã còng cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i N­íc ký kÕt n¬i c«ng ty tr¶ tiÒn l·i cæ phÇn lµ ®èi t­îng c­ tró vµ phï hîp víi c¸c luËt cña N­íc ®ã, nh­ng nÕu ®èi t­îng nhËn lµ ®èi t­îng thùc h­ëng tiÒn l·i cæ phÇn thuÕ ®­îc tÝnh khi ®ã sÏ kh«ng v­ît qu¸:

a.       5 phÇn tr¨m tæng sè tiÒn l·i cæ phÇn nÕu ®èi t­îng thùc h­ëng lµ mét c«ng ty (trõ c¸c tæ chøc hïn vèn), trùc tiÕp kiÓm so¸t Ýt nhÊt 70 phÇn tr¨m vèn cña c«ng ty tr¶ l·i cæ phÇn;

b.      10 phÇn tr¨m tæng sè tiÒn l·i cæ phÇn nÕu ®èi t­îng thùc h­ëng lµ mét c«ng ty (trõ c¸c tæ chøc hïn vèn) kiÓm so¸t trùc tiÕp tõ 25 phÇn tr¨m ®Õn 70 phÇn tr¨m vèn cña c«ng ty tr¶ l·i cæ phÇn;

c.       15 phÇn tr¨m tæng sè tiÒn l·i cæ phÇn trong tÊt c¶ c¸c tr­êng hîp kh¸c

Nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn cña hai N­íc ký kÕt sÏ x©y dùng biÖn ph¸p ¸p dông giíi h¹n nµy b»ng tho¶ thuËn chung. 

C¸c qui ®Þnh t¹i kho¶n nµy sÏ kh«ng ¶nh h­ëng tíi viÖc ®¸nh thuÕ c«ng ty ®èi víi kho¶n lîi tøc ®­îc dïng ®Ó chia tiÒn l·i cæ phÇn.

3.      ThuËt ng÷ "tiÒn l·i cæ phÇn" ®­îc sö dông trong §iÒu nµy cã nghÜa lµ thu nhËp tõ c¸c quyÒn lîi c«ng ty kh¸c còng chÞu sù ®iÒu chØnh cña chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi thu nhËp tõ cæ phÇn theo c¸c luËt thuÕ cña N­íc n¬i c«ng ty chia l·i cæ phÇn lµ ®èi t­îng c­ tró.

4.      Nh÷ng qui ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ 2 sÏ kh«ng ¸p dông trong tr­êng hîp ®èi t­îng thùc h­ëng c¸c kho¶n tiÒn l·i cæ phÇn lµ ®èi t­îng c­ tró cña mét N­íc ký kÕt cã tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh t¹i N­íc ký kÕt kia, n¬i c«ng ty tr¶ tiÒn l·i cæ phÇn lµ ®èi t­îng c­ tró, th«ng qua mét c¬ së th­êng tró n»m t¹i N­íc ®ã, hay tiÕn hµnh t¹i n­íc kia c¸c ho¹t ®éng dÞch vô c¸ nh©n ®éc lËp th«ng qua mét c¬ së cè ®Þnh n»m t¹i N­íc kia, vµ quyÒn n¾m gi÷ cæ phÇn nhê ®ã ®­îc h­ëng tiÒn l·i cæ phÇn, cã sù liªn hÖ thùc tÕ ®Õn c¬ së th­êng tró hoÆc c¬ së cè ®Þnh nãi trªn. Trong tr­êng hîp nh­ vËy, tiÒn l·i cæ phÇn cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i N­íc ký kÕt kia theo luËt cña N­íc ®ã.

5.      Khi mét c«ng ty lµ ®èi t­îng c­ tró cña mét N­íc ký kÕt cã lîi tøc hay thu nhËp ph¸t sinh tõ N­íc ký kÕt kia th× N­íc kia cã thÓ kh«ng ®¸nh thuÕ ®èi víi nh÷ng kho¶n tiÒn l·i cæ phÇn do c«ng ty nµy tr¶, trõ tr­êng hîp nh÷ng kho¶n tiÒn l·i cæ phÇn nµy ®­îc tr¶ cho ®èi t­îng c­ tró cña N­íc kia, hoÆc quyÒn n¾m gi÷ cæ phÇn cã c¸c kho¶n tiÒn l·i cæ phÇn ®­îc tr¶ cã sù liªn hÖ thùc tÕ víi mét c¬ së th­êng tró hay mét c¬ së cè ®Þnh t¹i N­íc kia, ®ång thêi N­íc ký kÕt kia còng kh«ng buéc c¸c kho¶n lîi tøc kh«ng chia cña c«ng ty trªn ph¶i chÞu thuÕ ®«Ý víi nh÷ng kho¶n lîi tøc kh«ng chia cña c«ng ty, cho dï nh÷ng kho¶n tiÒn l·i cæ phÇn ®­îc chia hoÆc c¸c kho¶n lîi tøc kh«ng chia bao gåm toµn bé hay mét phÇn c¸c kho¶n lîi tøc hoÆc thu nhËp ph¸t sinh t¹i N­íc kia.

§iÒu 11: L·i tõ tiÒn cho vay

1.      L·i tõ tiÒn cho vay ph¸t sinh t¹i mét N­íc ký kÕt vµ ®­îc tr¶ cho ®èi t­îng c­ tró cña N­íc ký kÕt kia cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i N­íc kia.

2. Tuy nhiªn, kho¶n tiÒn l·i nµy còng cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i N­íc ký kÕt n¬i ph¸t sinh l·i vµ theo c¸c luËt cña N­íc ®ã, nh­ng nÕu ®èi t­îng nhËn lµ ®èi t­îng thùc h­ëng kho¶n tiÒn l·i nµy th× møc thuÕ ®­îc tÝnh sÏ kh«ng v­ît qu¸ 10 phÇn tr¨m tæng sè kho¶n l·i tõ tiÒn cho vay.

Nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn cña hai N­íc ký kÕt sÏ x©y dùng ph­¬ng thøc ¸p dông giíi h¹n nµy b»ng tho¶ thuËn chung.

3.      MÆc dï ®· cã c¸c qui ®Þnh t¹i kho¶n 2, l·i tõ tiÒn cho vay ph¸t sinh t¹i mét N­íc ký kÕt sÏ ®­îc miÔn thuÕ t¹i N­íc ®ã nÕu:

a.       §èi t­îng tr¶ l·i tõ tiÒn cho vay lµ ChÝnh phñ cña N­íc ký kÕt ®ã hay c¬quan chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng t¹i N­íc ®ã; hay

b.      L·i tõ tiÒn cho vay ®­îc tr¶ cho ChÝnh phñ cña N­íc ký kÕt kia hay c¬ quan chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cña N­íc ®ã hay bÊt kú mét c¬ quan hay mét tæ chøc (kÓ c¶ mét tæ chøc tµi chÝnh) do N­íc ký kÕt kia hay c¬ quan chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cña N­íc ®ã së h÷u toµn bé; hay

c.       L·i tõ tiÒn cho vay ®­îc tr¶ cho bÊt kú mét c¬ quan hay tæ chøc nµo kh¸c (kÓ c¶ mét tæ chøc tµi chÝnh) cã liªn quan ®Õn c¸c kho¶n vay ®­îc thùc hiÖn theo mét tho¶ thuËn ®­îc ký kÕt gi÷a hai ChÝnh phñ cña hai N­íc ký kÕt.

4.      ThuËt ng÷ "l·i tõ tiÒn cho vay" dïng ë §iÒu nµy cã nghÜa lµ thu nhËp tõ chøng kho¸n cña ChÝnh phñ, tõ tr¸i phiÕu hoÆc tr¸i phiÕu th«ng th­êng cã hay kh«ng ®­îc ®¶m b¶o b»ng thÕ chÊp vµ cã hay kh«ng cã quyÒn ®­îc h­ëng lîi tøc vµ c¸c kho¶n vay nî d­íi bÊt kú d¹ng nµo còng nh­ lµ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c t­¬ng tù nh­ thu nhËp vÒ tiÒn cho vay theo qui ®Þnh cña luËt thuÕ cña N­íc n¬i thu nhËp ph¸t sinh.

5.      Nh÷ng qui ®Þnh tõ kho¶n 1 ®Õn kho¶n 3 sÏ kh«ng ¸p dông nÕu ng­êi thùc h­ëng c¸c kho¶n l·i tõ tiÒn cho vay lµ ®èi t­îng c­ tró cña mét N­íc ký kÕt, tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh t¹i N­íc ký kÕt kia n¬i ph¸t sinh c¸c kho¶n l·i tõ tiÒn cho vay th«ng qua mét c¬ së th­êng tró t¹i N­íc kia hoÆc thùc hiÖn t¹i N­íc kia c¸c ho¹t ®éng dÞch vô c¸ nh©n ®éc lËp th«ng qua mét c¬ së cè ®Þnh n»m t¹i N­íc kia, vµ kho¶n nî cã c¸c kho¶n tiÒn l·i ®­îc tr¶ cã sù liªn hÖ thùc tÕ víi c¬ së th­êng tró hay c¬ së cè ®Þnh ®ã. Trong tr­êng hîp nh­ vËy kho¶n l·i tõ tiÒn cho vay nµy sÏ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i N­íc ký kÕt kia theo luËt cña N­íc ®ã.

6.      L·i tõ tiÒn cho vay sÏ ®­îc coi lµ ph¸t sinh t¹i mét N­íc ký kÕt khi ®èi t­îng tr¶ chÝnh lµ Nhµ n­íc ®ã, c¬ quan chÝnh quyÒn c¬ së hay c¬ quan hµnh chÝnh, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng hoÆc ®èi t­îng c­ tró cña N­íc ®ã. Tuy nhiªn, khi ®èi t­îng tr¶ l·i cã ë mét N­íc ký kÕt mét c¬ së th­êng tró hay mét cë cè ®Þnh liªn quan ®Õn c¸c kho¶n nî ®· ph¸t sinh c¸c kho¶n l·i nµy, vµ kho¶n tiÒn l·i ®ã do c¬ së th­êng tró hoÆc c¬ së cè ®Þnh ®ã chÞu thï dï ®èi t­îng ®ã cãlµ ®èi t­îng c­ tró cña mét N­íc ký kÕt hay kh«ng, kho¶n tiÒn l·i nµy sÏ vÉn ®­îc coi lµ ph¸t sinh ë N­íc n¬i c¬ së th­êng tró hay c¬ së cè ®Þnh ®ã ®ãng.

7.      Tr­êng hîp do mèi quan hÖ ®Æc biÖt gi÷a ®èi t­îng tr¶ l·i vµ ®èi t­îng thùc h­ëng l·i hoÆc gi÷a c¶ hai ®èi t­îng trªn vµ c¸c ®èi t­îng kh¸c, kho¶n l·i tõ tiÒn cho vay liªn quan ®Õn kho¶n nî ph¶i tr¶ tiÒn l·i, v­ît qu¸ kho¶n tiÒn cã thÓ ®· ®­îc tho¶ thuËn gi÷a ®èi t­îng ®i vay vµ ®èi t­îng thùc h­ëng khi kh«ng cã mèi quan hÖ nµy, th× khi ®ã, c¸c qui ®Þnh cña §iÒu nµy sÏ chØ ¸p dông ®èi víi c¸c kho¶n tiÒn thanh to¸n khi kh«ng cã mèi quan hÖ ®Æc biÖt trªn. Trong tr­êng hîp nµy, phÇn thanh to¸n v­ît sÏ vÉn bÞ ®¸nh theóe theo c¸c luËt cña tõng N­íc ký kÕt cã xem xÐt thÝch ®¸ng tíi c¸c qui ®Þnh kh¸c cña HiÖp ®Þnh nµy.

§iÒu 12: TiÒn b¶n quyÒn vµ phÝ dÞch vô kü thuËt

1.      TiÒn b¶n quyÒn vµ phÝ dÞch vô kü thuËt ph¸t sinh t¹i mét N­íc ký kÕt vµ ®­îc tr¶ cho ®èi t­îng c­ tró cña N­íc ký kÕt kia cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i N­íc kia.

2.      Tuy nhiªn, nh÷ng kho¶n tiÒn b¶n quyÒn vµ phÝ dÞch vô kü thuËt ®ã còng cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i N­íc ký kÕt n¬i ph¸t sinh, vµ theo c¸c luËt cña N­íc nµy, nh­ng nÕu ®èi t­îng nhËn lµ ®èi t­îng thùc h­ëng tiÒn b¶n quyÒn hay phÝ dÞch vô kü thuËt, th× møc thuÕ ®­îc tÝnh sÏ kh«ng v­ît qu¸.

a.       Trong tr­êng hîp tiÒn b¶n quyÒn, 10 phÇn tr¨m tæng sè tiÒn b¶n quyÒn ®ã;

b.      Trong tr­êng hîp phÝ dÞch vô kü thuËt, 7,5 phÇn tr¨m tæng sè tiÒn phÝ dÞch vô ®ã.

3.      ThuËt ng÷ "tiÒn b¶n quyÒn" ®­îc sö dông trong §iÒu nµy cã nghÜa lµ c¸c kho¶n thanh to¸n d­íi bÊt kú d¹ng nµo ®­îc tr¶ cho viÖc sö dông, hoÆc quyÒn sö dông b¶n quyÒn t¸c gi¶ cña mét t¸c phÈm v¨n häc, nghÖ thuËt hay khoa häc, kÓ c¶ phim ®iÖn ¶nh, phim hoÆc b¨ng dïng trong ph¸t thanh hoÆc truyÒn h×nh, b»ng ph¸t minh, nh·n hiÖu th­¬ng m¹i, thiÕt kÕ hoÆc mÉu, ®å ¸n hoÆc qui tr×nh bÝ mËt, hay tr¶ cho viÖc sö dông, quyÒn sö dông c¸c thiÕt bÞ c«ng nghiÖp, th­¬ng m¹i hay khoa häc hoÆc tr¶ cho th«ng tin liªn quan ®Õn c¸c kinh nghiÖm c«ng nghiÖp, th­¬ng m¹i hoÆc khoa häc.

4.      ThuËt ng÷ "phÝ dÞch vô kü thuËt" ®­îc sö dông trong §iÒu nµy cã nghÜa lµ c¸c kho¶n thanh to¸n d­íi bÊt kú d¹ng nµo cho mét ®èi t­îng trõ c¸c kho¶n thanh to¸n cho ng­êi lµm c«ng cña ®èi t­îng tr¶ tiÒn phÝ, cho bÊt kú c¸c dÞch vô nµo mang tÝnh chÊt qu¶n lý, kü thuËt, t­ vÊn ®­îc thùc hiÖn t¹i N­íc ký kÕt mµ ®èi t­îng tr¶ tiÒn phÝ lµ ®èi t­îng c­ tró.

5.      Nh÷ng qui ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ 2 sÏ kh«ng ¸p dông nÕu ®èi t­îng thùc h­ëng c¸c kho¶n tiÒn b¶n quyÒn hay phÝ dÞch vô kü thuËt, lµ ®èi t­îng c­ tró cña mét N­íc ký kÕt, tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh ë N­íc ký kÕt kia n¬i cã kho¶n tiÒn b¶n quyÒn hay phÝ dÞch vô kü thuËt ph¸t sinh, th«ng qua mét c¬ së th­êng tró n»m t¹i N­íc kia, hoÆc tiÕn hµnh t¹i N­íc kia c¸c ho¹t ®éng dÞch vô c¸ nh©n ®éc lËp th«ng qua mét c¬ së cè ®Þnh n»m t¹i N­íc kia, vµ quyÒn hay tµi s¶n cã c¸c kho¶n tiÒn b¶n quyÒn hay phÝ dÞch vô kü thuËt ®­îc tr¶ cã sù liªn hÖ thùc tÕ víi c¬ së th­êng tró hoÆc c¬ së cè ®Þnh ®ã. Trong tr­êng hîp nh­ vËy kho¶n tiÒn b¶n quyÒn hay phÝ dÞch vô kü thuËt ®ã cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i N­íc ký kÕt kia theo luËt cña N­íc ®ã.

6.      TiÒn b¶n quyÒn hay phÝ dÞch vô kü thuËt sÏ ®­îc coi lµ ph¸t sinh t¹i mét N­íc ký kÕt khi ®èi t­îng tr¶ tiÒn b¶n quyÒn hay phÝ dÞch vô kü thuËt chÝnh lµ Nhµ n­íc ®ã, c¬ quan chÝnh quyÒn c¬ së hay c¬ quan hµnh chÝnh, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng hoÆc lµ ®èi t­îng c­ tró cña N­íc ®ã. Tuy nhiªn, khi mét ®èi t­îng tr¶ tiÒn b¶n quyÒn hay phÝ dÞch vô kü thuËt, lµ hay kh«ng lµ ®èi t­îng c­ tró cña mét N­íc ký kÕt, cã ë mét N­íc ký kÕt mét c¬ së th­êng tró hay mét c¬ së cè ®Þnh liªn quan ®Õn tr¸ch nhiÖm tr¶ tiÒn b¶n quyÒn hay phÝ dÞch vô kü thuËt ®· ph¸t sinh vµ tiÒn b¶n quyÒn hay phÝ dÞch vô kü thuËt ®ã do c¬ së th­êng tró hay c¬ së cè ®Þnh ®ã chÞu th× kho¶n tiÒn b¶n quyÒn hay phÝ dÞch vô kü thuËt nµy sÏ vÉn ®­îc coi lµ ph¸t sinh ë N­íc n¬i c¬ së th­êng tró hay c¬ së cè ®Þnh ®ã ®ãng.

7.      Tr­êng hîp v× mèi quan hÖ ®Æc biÖt gi÷a ®èi t­îng tr¶ vµ ®èi t­îng thùc h­ëng hoÆc gi÷a c¶ hai ®èi t­îng trªn víi c¸c ®èi t­îng kh¸c kho¶n tiÒn b¶n quyÒn hay phÝ dÞch vô kü thuËt ®­îc tr¶ cho viÖc sö dông, quyÒn hoÆc th«ng tin v­ît qu¸ kho¶n tiÒn ®­îc tho¶ thuËn gi÷a ®èi t­îng tr¶ tiÒn vµ ®èi t­îng thùc h­ëng khi kh«ng cã mèi quan hÖ ®Æc biÖt nµy, th× c¸c qui ®Þnh cña §iÒu nµy sÏ chØ ¸p dông ®èi víi kho¶n tiÒn thanh to¸n khi kh«ng cã mèi quan hÖ trªn. Trong tr­êng hîp nµy,phÇn thanh to¸n v­ît sÏ bÞ ®¸nh thuÕ theo luËt cña tõng N­íc ký kÕt cã xem xÐt thÝch ®¸ng ®Õn c¸c qui ®Þnh kh¸c cña HiÖp ®Þnh nµy.  

  §iÒu 13: Lîi tøc tõ chuyÓn nh­îng tµi s¶n

1.      Lîi tøc tõ viÖc chuyÓn nh­îng bÊt ®éng s¶n ®­îc ®Þnh nghÜa t¹i kho¶n 2 §iÒu 6 cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i N­íc ký kÕt n¬i cã tµi s¶n ®ã.

2.      Lîi tøc tõ viÖc chuyÓn nh­îng ®éng s¶n lµ mét phÇn cña tµi s¶n kinh doanh cña mét c¬ së th­êng tró mµ mét xÝ nghiÖp cña mét N­íc ký kÕt cã t¹i N­íc ký kÕt kia hoÆc ®éng s¶n thuéc mét c¬ së cè ®Þnh cña mét ®èi t­îng c­ tró cña mét N­íc ký kÕt cã ë N­íc ký kÕt kia ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng dÞch vô c¸ nh©n ®éc lËp kÓ c¶ lîi tøc tõ viÖc chuyÓn nh­îng c¬ së th­êng tró ®ã (riªng c¬ së th­êng tró ®ã hoÆc cïng víi toµn bé xÝ nghiÖp) hoÆc c¬ së cè ®Þnh cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i N­íc kia.

3.      Lîi tøc tõ viÖc chuyÓn nh­îng c¸c tµu thuû hoÆc m¸y bay ho¹t ®éng trong vËn t¶i quèc tÕ, hoÆc ®éng s¶n g¾n liÒn víi ho¹t ®éng cña tµu thuû hay m¸y bay ®ã, sÏ chØ bÞ ®¸nh thuÕ ë N­íc ký kÕt n¬i cã trô së ®iÒu hµnh thùc tÕ cña xÝ nghiÖp.

4.      Lîi tøc tõ viÖc chuyÓn nh­îng c¸c cæ phÇn tham gia gãp vèn tèi thiÓu 25 phÇn tr¨m vèn cæ phÇn cña mét c«ng ty lµ ®èi t­îng c­ tró cña mét N­íc ký kÕt cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i N­íc ®ã.

5.      Lîi tøc tõ viÖc chuyÓn nh­îng bÊt kú tµi s¶n nµo kh¸c víi tµi s¶n ®­îc nªu t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3 vµ 4 sÏ chØ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i N­íc ký kÕt n¬i ®èi t­îng chuyÓn nh­îng lµ ®èi t­îng c­ tró.

  §iÒu 14: Ho¹t ®éng dÞch vô c¸ nh©n ®éc lËp

1.      Thu nhËp do mét ®èi t­îng c­ tró cña mét N­íc ký kÕt nhËn ®­îc tõ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ngµnh nghÒ hay c¸c ho¹t ®éng kh¸c cã tÝnh chÊt ®éc lËp sÏ chØ bÞ ®¸nh theóe t¹i N­íc ®ã trõ khi nÕu ®èi t­îng ®ã th­êng xuyªn cã mét c¬ së cè ®Þnh ë N­íc ký kÕt kia ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng cña m×nh. NÕu ®èi t­îng ®ã cã mét c¬ së cè ®Þnh nh­ vËy, thu nhËp cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i N­íc ký kÕt kia nh­ng chØ ®èi víi phÇn thu nhËp ®­îc ph©n bæ cho c¬ së cè ®Þnh ®ã.

2.      ThuËt ng÷ "dÞch vô ngµnh nghÒ" chñ yÕu bao gåm nh÷ng ho¹t ®éng khoa häc, v¨n häc, nghÖ thuËt, gi¸o dôc hay gi¶ng d¹y mang tÝnh chÊt ®éc lËp còng nh­ c¸c ho¹t ®éng ®éc lËp cña c¸c thÇy thuèc, b¸c sÜ, luËt s­, kiÕn tróc s­, nha sÜ vµ kÕ to¸n viªn.

  §iÒu 15: Ho¹t ®éng dÞch vô c¸ nh©n phô thuéc

1.      ThÓ theo c¸c qui ®Þnh t¹i §iÒu 16, 18, 19, 20 vµ 21 c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n tiÒn thï lao t­¬ng tù kh¸c do mét ®èi t­îng c­ tró cña mét N­íc ký kÕt thu ®­îc tõ lao ®éng lµm c«ng sÏ chØ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i N­íc ®ã, trõ khi c«ng viÖc cña ®èi t­îng ®ã ®­îc thùc hiÖn t¹i N­íc ký kÕt kia. NÕu c«ng viÖc lao ®éng ®­îc thùc hiÖn nh­ vËy, sè tiÒn thu ®­îc tõ lao ®éng ®ã cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i N­íc kia.

2.      MÆc dï cã nh÷ng qui ®Þnh t¹i kho¶n 1, tiÒn c«ng do mét ®èi t­îng c­ tró cña mét N­íc ký kÕt thu ®­îc tõ lao ®éng lµm c«ng t¹i N­íc ký kÕt kia sÏ chØ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i N­íc thø nhÊt nÕu:

a.       Ng­êi nhËn tiÒn cã mÆt t¹i N­íc kia trong mét thêi gian hoÆc nhiÒu thêi gian gép l¹i kh«ng qu¸ 183 ngµy trong n¨m tµi chÝnh cã liªn quan, vµ

b.      Chñ lao ®éng hay ®èi t­îng ®¹i diÖn chñ lao ®éng tr¶ tiÒn c«ng lao ®éng kh«ng ph¶i lµ ®èi t­îng c­ tró t¹i N­íc kia, vµ

c.       Sè tiÒn c«ng kh«ng ph¶i ph¸t sinh t¹i mét c¬ së th­êng tró hoÆc mét c¬ së cè ®Þnh mµ ®èi t­îng chñ lao ®éng cã t¹i N­íc kia.

3.      MÆc dï cã nh÷ng qui ®Þnh trªn cña §iÒu nµy, tiÒn c«ng tõ lao ®éng lµm trªn tµu thuû hoÆc m¸y bay ho¹t ®éng trong vËn t¶i quèc tÕ cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i N­íc ký kÕt n¬i cã trô së ®iÒu hµnh thùc tÕ cña xÝ nghiÖp.

§iÒu 16: Thï lao cho gi¸m ®èc

C¸c kho¶n tiÒn thï lao cho gi¸m ®èc vµ c¸c kho¶n thanh to¸n t­¬ng tù kh¸c do mét ®èi t­îng c­ tró cña mét N­íc ký kÕt nhËn ®­îc víi t­ c¸ch lµ thµnh viªn cña ban gi¸m ®èc cña mét c«ng ty lµ ®èi t­îng c­ tró cña N­íc ký kÕt kia cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i N­íc kia.

§iÒu 17: NghÖ sÜ vµ vËn ®éng viªn

1.      MÆc dï cã nh÷ng qui ®Þnh t¹i §iÒu 14 vµ 15, thu nhËp cña mét ®èi t­îng c­ tró cña mét N­íc ký kÕt thu ®­îc víi t­ c¸ch ng­êi biÓu diÔn nh­ diÔn viªn s©n khÊu, ®iÖn ¶nh, ph¸t thanh hay truyÒn h×nh, hay nh¹c c«ng, hoÆc víi t­ c¸ch lµ vËn ®éng viªn, tõ nh÷ng ho¹t ®éng c¸ nh©n cña m×nh thùc hiÖn t¹i N­íc ký kÕt kia cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ ë N­íc kia.

2.      Tr­êng hîp thu nhËp liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng tr×nh diÔn c¸ nh©n cña ng­êi biÓu diÔn hoÆc vËn ®éng viªn, mµ tr¶ cho mét ®èi t­îng kh¸c th× thu nhËp nµy cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i N­íc ký kÕt n¬i diÔn ra nh÷ng ho¹t ®éng tr×nh diÔn cña ng­êi biÓu diÔn hoÆc vËn ®éng viªn, mÆc dï cã nh÷ng qui ®Þnh t¹i §iÒu 7, 14 vµ 15.

§iÒu 18: TiÒn l­¬ng h­u

ThÓ theo c¸c qui ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 19, tiÒn l­¬ng h­u vµ c¸c kho¶n tiÒn c«ng t­¬ng tù ®­îc tr¶ cho mét ®èi t­îng c­ tró cña mét N­íc ký kÕt do c¸c c«ng viÖc ®· lµm tr­íc ®©y sÏ chØ bÞ ®¸nh thuÕ ë N­íc ®ã.

§iÒu 19: Phôc vô chÝnh phñ

1.       

a.       TiÒn c«ng lao ®éng, trõ tiÒn l­¬ng h­u, do mét N­íc ký kÕt hoÆc mét c¬ quan chÝnh quyÒn c¬ së hoÆc chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cña N­íc ®ã tr¶ cho mét c¸ nh©n ®èi víi c¸c c«ng viÖc phôc vô cho Nhµ n­íc, c¬ quan chÝnh quyÒn c¬ së hoÆc chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®ã sÏ chØ bÞ ®¸nh thuÕ ë N­íc ®ã.

b.      Tuy nhiªn, kho¶n tiÒn c«ng lao ®éng nµy sÏ chØ bÞ ®¸nh thuÕ ë N­íc ký kÕt kia nÕu c«ng viÖc phôc vô nµy ®­îc thùc hiÖn t¹i N­íc kia vµ nÕu c¸ nh©n nµy lµ ®èi t­îng c­ tró cña N­íc kia, ®ång thêi:

(i). Lµ ®èi t­îng mang quèc tÞch cña N­íc kia; hoÆc

(ii) Kh«ng trë thµnh ®èi t­îng c­ tró cña N­íc kia chØ ®¬n thuÇn v× thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc trªn

2.       

a.       BÊt kú kho¶n tiÒn l­¬ng h­u nµo do mét N­íc ký kÕt hoÆc mét c¬ quan chÝnh quyÒn c¬ së, hoÆc c¬ quan hµnh chÝnh, hoÆc chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cña n­íc dã hoÆc do c¸c quü cña nh÷ng c¬ quan nµy lËp ra tr¶ cho mét c¸ nh©n ®èi víi c¸c c«ng viÖc phôc vô cho Nhµ n­íc hoÆc c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn c¬ së hay chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®ã cã thÓ chØ bÞ ®¸nh thuÕ ë N­íc ®ã.

b.      Tuy nhiªn, kho¶n tiÒn l­¬ng h­u nµy sÏ chØ bÞ ®¸nh thuÕ ë N­íc ký kÕt kia nÕu c¸ nh©n nµy lµ ®èi t­îng c­ tró, vµ lµ ®èi t­îng mang quèc tÞch cña N­íc kia.

3.      C¸c qui ®Þnh cña §iÒu 15, 16 vµ 18 sÏ ¸p dông ®èi víi nh÷ng kho¶n tiÒn c«ng lao ®éng vµ l­¬ng h­u ®èi víi c¸c c«ng viÖc phôc vô liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh ®­îc tiÕn hµnh bëi mét N­íc ký kÕt hoÆc c¬ quan chÝnh quyÒn c¬ së hoÆc chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cña N­íc ®ã.

§iÒu 20: Gi¸o viªn vµ gi¸o s­ ­

Mét gi¸o s­  hay gi¸o viªn lµ ng­êi t¹m thêi cã mÆt t¹i mét N­íc ký kÕt trong thêi gian kh«ng qu¸ 2 n¨m ®Ó gi¶ng d¹y hay tiÕn hµnh nghiªn cøu t¹i mét tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng, tr­êng trung häc hay bÊt kú tæ chøc gi¸o dôc nµo kh¸c vµ lµ ng­êi ngay tr­íc khi ®Õn N­íc ký kÕt ®ã ®· lµ ®èi t­îng c­ tró cña N­íc ký kÕt kia sÏ ®­îc miÔn thuÕ t¹i N­íc ký kÕt thø nhÊt ®èi víi kho¶n tiÒn c«ng cho viÖc gi¶ng d¹y hay nghiªn cøu ®ã.

§iÒu 21: Sinh viªn

1.      C¸c kho¶n tiÒn mµ mét sinh viªn hay thùc tËp sinh hiÖn ®ang hay ngay tr­íc khi ®Õn mét N­íc ký kÕt lµ ®èi t­îng c­ tró cña N­íc ký kÕt kia vµ hiÖn cã mÆt t¹i N­íc ký kÕt thø nhÊt chØ víi môc ®Ých häc tËp hay ®µo t¹o, nhËn ®­îc ®Ó trang tr¶i c¸c chi phÝ sinh ho¹t, häc tË hay ®µo t¹o sÏ kh«ng bÞ ®¸nh thuÕ t¹i N­íc ®ã, víi ®iÒu kiÖn lµ c¸c kho¶n ®ã ph¸t sinh tõ c¸c nguån ë ngoµi N­íc ®ã.

2.      Thu nhËp mµ mét sinh viªn, thùc tËp sinh hay ng­êi häc nghÒ nhËn ®­îc liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng ®­îc thùc hiÖn t¹i mét N­íc ký kÕt mµ ng­êi sinh viªn, thùc tËp sinh hay ng­êi häc nghÒ hiÖn ®ang ë chØ víi môc ®Ých häc tËp hay ®µo t¹o sÏ kh«ng bÞ ®¸nh thuÕ t¹i N­íc ®ã trong mét kho¶ng thêi gian thÝch hîp cho viÖc häc tËp hay ®µo t¹o ®ã trõ khi kho¶n thu nhËp nµy v­ît qu¸ kho¶n tiÒn cÇn thiÕt cho viÖc sinh ho¹t, gi¸o dôc hay ®µo t¹o.

§iÒu 22: Thu nhËp kh¸c

1.      Nh÷ng kho¶n thu nhËp cña mét ®èi t­îng c­ tró cña mét N­íc ký kÕt, cho dï ph¸t sinh ë ®©u, ch­a ®­îc ®Ò cËp ®Õn t¹i nh÷ng §iÒu trªn cña HiÖp ®Þnh nµy, sÏ chØ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i N­íc ®ã.

2.      Nh÷ng qui ®Þnh t¹i kho¶n 1 sÏ kh«ng ¸p dông ®èi víi thu nhËp, trõ thu nhËp tõ bÊt ®éng s¶n ®­îc ®Þnh nghÜa t¹i kho¶n 2 §iÒu 6, nÕu ®èi t­îng nhËn thu nhËp lµ ®èi t­îng c­ tró cña mét N­íc ký kÕt, cã tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh t¹i N­íc ký kÕt kia th«ng qua mét c¬ së th­êng tró n»m t¹i N­íc kia hay thùc hiÖn t¹i N­íc kia nh÷ng ho¹t ®éng dÞch vô c¸ nh©n ®éc lËp th«ng qua mét c¬ së cè ®Þnh t¹i N­íc kia, vµ quyÒn hay tµi s¶n liªn quan ®Õn sè thu nhËp ®­îc chi tr¶ cã sù liªn hÖ thùc tÕ víi c¬ së th­êng tró hay c¬ së cè ®Þnh ®ã. Trong tr­êng hîp nh­ vËy, nh÷ng kho¶n thu nhËp nµy sÏ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i N­íc ký kÕt kia theo luËt cña N­íc ®ã.

3.      Tr­êng hîp v× mèi quan hÖ ®Æc biÖt gi÷a c¸c ®èi t­îng tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng cã ph¸t sinh thu nhËp ®­îc nªu t¹i kho¶n 1, kho¶n tiÒn ®­îc tr¶ cho c¸c ho¹t ®éng ®ã v­ît qu¸ sè tiÒn ®­îc tho¶ thuËn gi÷a nh÷ng ®èi t­îng ®éc lËp th× c¸c  qui ®Þnh t¹i kho¶n 1 chØ sÏ ¸p dông ®èi víi kho¶n tiÒn khi kh«ng cã mèi quan hÖ trªn. Trong tr­êng hîp nh­ vËy, phÇn thanh to¸n v­ît sÏ bÞ ®¸nh thuÕ theo c¸c luËt cña tõng N­íc ký kÕt cã xem xÐt thÝch ®¸ng ®Õn c¸c qui ®Þnh kh¸c cña HiÖp ®Þnh nµy.

§iÒu 23: C¸c biÖn ph¸p xo¸ bá viÖc ®¸nh thuÕ hai lÇn

1.      Hai bªn ®· tho¶ thuËn sÏ thùc hiÖn viÖc tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn theoc¸c kho¶n sau cña §iÒu nµy.

2.      Trong tr­êng hîp cña I-ta-li-a: NÕu mét ®èi t­îng c­ tró cña I-ta-li-a së h÷u c¸c kho¶n thu nhËp bÞ ®¸nh thuÕ t¹i ViÖt Nam, trong khi x¸c ®Þnh c¸c lo¹i thuÕ thu nhËp t¹i I-ta-li-a ®­îc nªu t¹i §iÒu 2 cña HiÖp ®Þnh nµy, I-ta-li-a cã thÓ céng t¸c c¸c kho¶n thu nhËp nãi trªn vµo c¬ së tÝnh thuÕ t¹i I-ta-li-a, trõ khi HiÖp ®Þnh nµy cã qui ®Þnh riªng kh¸c.

Trong tr­êng hîp nh­ vËy, I-ta-li-a sÏ trõ sè thuÕ thu nhËp ®· nép t¹i ViÖt Nam vµo c¸c kho¶n thuÕ ®­îc tÝnh nh­ trªn nh­ng sè thuÕ ®­îc trõ kh«ng v­ît qu¸ tû lÖ thuÕ I-ta-li-a nãi trªn mµ c¸c kho¶n thu nhËp ®ã ph¶i chÞu ®èi víi toµn bé thu nhËp.

Tuy nhiªn, I-ta-li-a sÏ kh«ng ¸p dông viÖc trõ thuÕ nÕu ®èi t­îng nhËn c¸c kho¶n thu nhËp nµy ®Ò nghÞ ¸p dông h×nh thøc thuÕ khÊu trõ t¹i I-ta-li-a phï hîp víi luËt I-ta-li-a.

3.      Trong tr­êng hîp cña ViÖt Nam:

Tr­êng hîp mét ®èi t­îng c­ tró cña ViÖt Nam nhËn ®­îc thu nhËp, lîi tøc hay c¸c kho¶n lîi tøc tõ chuyÓn nh­îng tµi s¶n mµ theo luËt cña I-ta-li-a vµ phï hîp víi HiÖp ®Þnh nµy cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i I-ta-li-a,ViÖt nam sÏ cho phÐp trõ vµo sè thuÕ cña ViÖt nam tÝnh trªn thu nhËp, lîi tøc hay lîi tøc tõ chuyÓn nh­îng tµi s¶n ®ã mét kho¶n tiÒn t­¬ng ®­¬ng sè thuÕ ®· nép t¹i I-ta-li-a. Tuy nhiªn, kho¶n thuÕ ®­îc khÊu trõ sÏ kh«ng v­ît qu¸ sè thuÕ ViÖt nam ®­îc tÝnh phï hîp víi c¸c luËt vµ qui ®Þnh vÒ thuÕ cña ViÖt nam trªn kho¶n thu nhËp, lîi tøc hay tõ lîi tøc tõ chuyÓn nh­îng tµi s¶n ®ã.

4.      Theo néi dung khÊu trõ ®­îc nªu t¹i kho¶n 2 vµ 3 §iÒu nµy  tr­êng hîp thuÕ ®¸nh trªn lîi tøc doanh nghiÖp, tiÒn l·i cæ phÇn, l·i tõ tiÒn cho vay hay tiÒn b¶n quyÒn t¹i mét N­íc ký kÕt ®­îc miÔn hay gi¶m thuÕ trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh phï hîp víi c¸c luËt vµ qui ®Þnh vÒ thuÕ t¹i N­íc ®ã ®Ó khuyÕn khÝch ®Çu t­ n­íc ngoµi víi môc ®Ých ph¸t triÓn kinh tÕ, sè thuÕ ®­îc miÔn hay gi¶m nh­ vËy sÏ ®­îc coi lµ ®· nép ë møc:

a.       32,5 phÇn tr¨m sè lîi tøc doanh nghiÖp ®­îc nªu t¹i §iÒu 7;

b.      10 phÇn tr¨m tæng sè tiÒn l·i cæ phÇn ®­îc nªu t¹i §iÒu 10;

c.       10 phÇn tr¨m tæng sè l·i tõ tiÒn cho v¹y ®­îc nªu t¹i §iÒu 11;

d.      10 phÇn tr¨m tæng sè tiÒn b¶n quyÒn ®­îc nªu t¹i §iÒu 12.

C¸c qui ®Þnh t¹i kho¶n nµy sÏ ¸p dông trong giai ®o¹n 10 n¨m ®Çu tiªn HiÖp ®Þnh cã hiÖu lùc thi hµnh.

§iÒu 24: Kh«ng ph©n biÖt ®èi xö

1.      Nh÷ng ®èi t­îng mang quèc tÞch cña mét N­íc ký kÕt sÏ kh«ng ph¶i chÞu t¹i N­íc ký kÕt kia bÊt kú h×nh thøc thuÕ naß hay bÊt kú yªu cÇu nµo liªn quan ®Õn h×nh thøc thuÕ kh¸c víi hay nÆng h¬n h×nh thøc thuÕ vµ c¸c yªu cÇu liªn quan hiÖn ®ang vµ cã thÓ ¸p dông cho c¸c ®èi t­îng mang quèc tÞch cña N­íc ký kÕt kia trong cïng nh÷ng hoµn c¶nh nh­ nhau. MÆc dï ®· cã nh÷ng qui ®Þnh t¹i §iÒu 1, qui ®Þnh nµy còng sÏ ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi t­îng kh«ng lµ ®èi t­îng c­ tró cña mét hay cña hai N­íc ký kÕt.

2.      H×nh thøc thuÕ ¸p dông ®èi víi mét c¬ së th­êng tró cña mét xÝ nghiÖp cña mét N­íc ký kÕt ®Æt t¹i N­íc ký kÕt kia sÏ kh«ng kÐm thuËn lîi h¬n h×nh thøc thuÕ ¸p dông ®èi víi c¸c xÝ nghiÖp cña N­íc kia  cïng thùc hiÖn nh÷ng ho¹t ®éng t­¬ng tù, víi ®iÒu kiÖn dung kho¶n nµy sÏ kh«ng ng¨n c¶n N­íc ký kÕt kia ®¸nh thuÕ ®èi víi c¸c kho¶n lîi tøc ®­îc ph©n bæ cho c¬ së th­êng tró t¹i N­íc ®ã cña c«ng ty lµ ®èi t­îng c­ tró t¹i N­íc thø nhÊt, víi møc thuÕ bæ sung kh«ng v­ît qu¸ 10 phÇn tr¨m c¸c kho¶n lîi tøc ®ã.

Qui ®Þnh nµy sÏ kh«ng ®­îc hiÓu lµ buéc mét N­íc ký kÕt cho c¸c ®èi t­îng c­ tró cña N­íc ký kÕt cho c¸c ®èi t­îng cña N­íc ký kÕt kia ®­îc h­ëng bÊt kú mét kho¶n miÔn thu c¸ nh©n, miÔn thuÕ vµ gi¶m thuÕ khi tÝnh thuÕ cã xem xÐt ®Õn t­ c¸ch d©n sù hay tr¸ch nhiÖm gia ®×nh mµ N­íc ®ã cho ®èi t­îng c­ tró t¹i N­íc m×nh ®­îc h­ëng.

3.      Trõ khi nh÷ng qui ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 9, kho¶n 7 §iÒu 11, hay kho¶n 7 §iÒu 12 ®­îc ¸p dông, l·i tõ tiÒn cho vay, tiÒn b¶n quyÒn vµ c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c do mét xÝ nghiÖp cña mét N­íc ký kÕt tr¶ cho mét ®èi t­îng c­ tró cña mét N­íc ký kÕt kia sÏ ®­îc phÐp trõ, ®Ó x¸c ®Þnh lîi tøc chÞu thuÕ cña mét xÝ nghiÖp ®ã, theo cïng c¸c ®iÒu kiÖn nh­ lµ ®­îc tr¶ cho ®èi t­îng c­ tró t¹i N­íc thø nhÊt.

4.      C¸c xÝ nghiÖp cña mét N­íc ký kÕt, cã toµn bé hay mét phÇn vèn do mét hay nhiÒu ®èi t­îng c­ tró cña N­íc ký kÕt kia kiÓm so¸t hay së h÷u trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp, sÏ kh«ng ph¶i chÞu t¹i N­íc ký kÕt thø nhÊt bÊt kú h×nh thøc thuÕ hay yªu cÇu liªn quan ®Õn h×nh thøc thuÕ ®ã kh¸c víi hay nÆng h¬n h×nh thøc thuÕ vµ nh÷ng yªu cÇu liªn quan ®­îc ¸p dông cho c¸c xÝ nghiÖp t­¬ng tù kh¸c cña N­íc thø nhÊt.

5.      Tuy nhiªn, c¸c qui ®Þnh ®­îc nªu t¹i c¸c kho¶n trªn cña §iÒu nµy sÏ kh«ng ¶nh h­ëng tíi c¸c qui ®Þnh trong n­íc nh»m ng¨n chÆn viÖc trèn thuÕ vµ tr¸nh thuÕ. §Æc biÖt côm tõ "c¸c qui ®Þnh trong n­íc" sÏ bao gåm, trong mäi tr­êng hîp, c¸c qui ®Þnh vÒ giíi h¹n trõ chi phÝ vµ c¸c kho¶n tiÒn ®­îc trõ t­¬ng tù kh¸c tõ c¸c ho¹t ®éng giao dÞch gi÷a c¸c xÝ nghiÖp cña mét N­íc ký kÕt vµ c¸c xÝ nghiÖp ®ãng t¹i N­íc ký kÕt kia.

6.      Nh÷ng qui ®Þnh cña §iÒu nµy sÏ chØ ¸p dông cho c¸c lo¹i thuÕ thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh cña HiÖp ®Þnh nµy.

§iÒu 25: C¸c thñ tôc tho¶ thuËn song ph­¬ng

1. Tr­êng hîp mét ®èi t­îng nh©n thÊy r»ng viÖc gi¶i quyÕt cña mét hay c¶ hai N­íc ký kÕt lµm cho hay sÏ lµm cho ®èi t­îng ®ã ph¶i nép thuÕ kh«ng ®óng theo nh÷ng quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh nµy, lóc ®ã ®èi t­îng nµy cã thÓ gi¶i tr×nh tr­êng hîp cña m×nh víi c¸c nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn cña N­íc ký kÕt n¬i ®èi t­îng ®ã ®ang c­ tró hoÆc nÕu tr­êng hîp cña ®èi t­îng ®ã thuéc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 24 th× ®èi t­îng gi¶i tr×nh víi N­íc mµ ®èi t­îng ®ã mang quèc tÞch, mÆc dï trong c¸c luËt trong n­íc cña hai N­íc ký kÕt ®· quy ®Þnh nh÷ng chÕ ®é xö lý khiÕu n¹i. Tr­êng hîp khiÕu n¹i ®ã ph¶i ®­îc gi¶i tr×nh trong thêi h¹n 2 n¨m kÓ tõ lÇn th«ng b¸o ®Çu tiªn dÉn ®Õn h×nh thøc thuÕ ¸p dông kh«ng phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh.

2. Nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn sÏ cè g¾ng, nÕu nh­ viÖc khiÕu n¹i lµ hîp lý vµ nÕu b¶n th©n nhµ chøc tr¸ch ®ã kh«ng thÓ ®i ®Õn mét gi¶i ph¸p tho¶ ®¸ng, phèi hîp víi nhµ chøc tr¸ch cã thÈmquyÒn cña nhµ N­íc ký kÕt kia ®Ó cïng gi¶i quyÕt tr­êng hîp khiÕu n¹i b»ng tho¶ thuËn chung, nh»m môc ®Ých tr¸nh ®¸nh thuÕ kh«ng phï hîp víi néi dung cña HiÖp ®Þnh nµy.

3. Nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn cña hai N­íc ký kÕt sÏ cè g¾ng gi¶i quyÕt mäi khã kh¨n hay v­íng m¾c n¶y sinh trong qu¸ tr×nh gi¶i thÝch hay ¸p dông HiÖp ®Þnh nµy b»ng tho¶ thuËn chung.

4. Nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn cña hai N­íc ký kÕt cã thÓ trùc tiÕp th«ng b¸o cho nhau víi môc ®Ých nh»m ®¹t ®­îc mét tho¶ thuËn theo néi dung cña nh÷ng kho¶n trªn ®©y. Khi thÊy cÇn thiÕt ph¶i ®èi tho¹i trao ®æi quan ®iÓm th× cã thÓ tæ chøc trao ®æi ý kiÕn th«ng quy mét Uû ban gåm c¸c ®¹i diÖn cho c¸c nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn cña hai N­íc ký kÕt.

§iÒu 26:Trao ®æi th«ng tin

1.      Nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn cña hai N­íc ký kÕt sÏ trao ®æi víi nhau nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc triÓn khai thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh nµy hay cña c¸c luËt trong n­íc cña tõng N­íc ký kÕt liªn quan ®Õn c¸c lo¹i thuÕ mµ HiÖp ®Þnh nµy ¸p dông sao cho viÖc ®¸nh thuÕ theo c¸c luËt trong n­íc sÏ kh«ng tr¸i víi HiÖp ®Þnh nµy còng nh­ nh»m ng¨n chÆn viÖc trèn thuÕ. ViÖc trao ®æi th«ng tin sÏ kh«ng bÞ giíi h¹n bëi §iÒu 1. Mäi th«ng tin do mét N­íc ký kÕt nhËn ®­îc sÏ ®­îc gi÷ bÝ mËt gièng nh­ th«ng tin thu nhËp theo luËt trong n­íc cña N­íc nµy vµ th«ng tin ®ã chØ ®­îc cung cÊp cho c¸c ®èi t­îng hay c¸c c¬quan chøc tr¸ch (bao gåm c¶ toµ ¸n vµ c¶ c¸c c¬ quan hµnh chÝnh) cã liªn quan ®Õn viÖc tÝnh to¸n hoÆc thu, c­ìng chÕ hoÆc truy tè, hoÆc x¸c ®Þnh c¸c khiÕu n¹i liªn quan ®Õn c¸c lo¹i thuÕ mµ HiÖp ®Þnh nµy ¸p dông. C¸c ®èi t­îng hoÆc c¸c c¬ quan chøc tr¸ch nµy sÏ chØ sö dông c¸c th«ng tin ®ã vµo c¸c môc ®Ých nªu trªn. C¸c ®èi t­îng vµ c¸c c¬ quan nµy cã thÓ cung cÊp c¸c th«ng tin ®ã trong qu¸ tr×nh tè tông c«ng khai cña toµ ¸n hay trong c¸c quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n.

2.      Kh«ng cã tr­êng hîp nµo nh÷ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 ®­îc gi¶i thÝch lµ buéc mét N­íc ký kÕt cã nghÜa vô:

a.       Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p hµnh chÝnh kh¸c víi luËt ph¸p hay th«ng lÖ vÒ qu¶n lý hµnh chÝnh cña N­íc ký kÕt ®ã hay cña N­íc ký kÕt kia;

b.      Cung cÊp nh÷ng th«ng tin kh«ng thÓ tiÕt lé ®­îc theo ph¸p luËt hay theo nh­ qu¸ tr×nh qu¶n lý hµnh chÝnh th«ng th­êng cña N­íc ký kÕt ®ã hay cña N­íc ký kÕt kia;

c.       Cung cÊp nh÷ng th«ng tin cã thÓ tiÕt lé bÝ mËt vÒ mËu dÞch, kinh doanh, c«ng nghiÖp, th­¬ng m¹i hay bÝ mËt nghiÖp hoÆc c¸c ph­¬ng thøc kinh doanh, hoÆc cung cÊp nh÷ng th«ng tin mµ viÖc tiÕt lé chóng cã thÓ tr¸i víi chÝnh s¸ch Nhµ n­íc.

 §iÒu 27: C¸c viªn chøc ngo¹i giao vµ l·nh sù

Kh«ng néi dung nµo trong HiÖp ®Þnh nµy sÏ ¶nh h­ëng ®Õn nh÷ng ­u ®·i vÒ thuÕ cña c¸c viªn chøc ngo¹i giao hoÆc viªn chøc l·nh sù theo nh÷ng nguyªn t¾c chung cña luËt ph¸p quèc tÕ hay nh÷ng quy ®Þnh trong c¸c HiÖp ®Þnh ®Æc biÖt.

 §iÒu 28: Hoµn thuÕ

1.      C¸c lo¹i thuÕ khÊu trõ t¹i nguån mét N­íc ký kÕt sÏ ®­îc hoµn tr¶ theo ®Ò nghÞ cña ®èi t­îng nép thuÕ hay cña N­íc n¬i ®èi t­îng nép thuÕ lµ ®èi t­îng c­ tró nÕu quyÒn thu c¸c lo¹i thuÕ nãi trªn ®­îc ®iÒu chØnh bëi c¸c qui ®Þnh cña HiÖp ®Þnh nµy.

2.      §Ò nghÞ hoµn thuÕ ®­îc ®Ö tr×nh trong kho¶ng thêi gian Ên ®Þnh trong luËt cña N­íc ký kÕt cã nghÜa vô thùc hiÖn viÖc hoµn thuÕ ph¶i ®­îc göi kÌm theo giÊy x¸c nhËn chÝnh thøc cña N­íc ký kÕt n¬i ®èi t­îng nép thuÕ lµ ®èi t­îng c­ tró x¸c minh vÒ c¸c ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i theo qui ®Þnh ®Ó ®­îc h­ëng c¸c ­u ®·i ®­îc qui ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh.

3.      C¸c nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn cña hai N­íc ký kÕt sÏ x©y dùng biÖn ph¸p ¸p dông §iÒu nµy b»ng tho¶ thuËn chung, phï hîp víi c¸c qui ®Þnh t¹i §iÒu 25 cña HiÖp ®Þnh nµy.

§iÒu 29: HiÖu lùc

1.      Tõng N­íc ký kÕt sÏ th«ng b¸o cho N­íc kia b»ng v¨n b¶n th«ng qua ®­êng ngo¹i giao viÖc hoµn thµnh c¸c thñ tôc cÇn thiÕt theo néi luËt cña tõng N­íc ®Ó HiÖp ®Þnh cã hiÖu lùc. HiÖp ®Þnh sÏ cã hiÖu lùc vµo ngµy nhËn ®­îc th«ng b¸o sau cïng.

2.      HiÖp ®Þnh sÏ cã hiÖu lùc thi hµnh:

a.       §èi víi c¸c lo¹i thuÕ khÊu trõ t¹i nguån cho c¸c kho¶n thu nhËp nhËn ®­îc vµo ngµyhoÆc sau ngµy 1/1/1996;

b.      §èi víi c¸c lo¹i thuÕ kh¸c tÝnh trªn thu nhËp cho c¸c kho¶n thuÕ tÝnh trong thêi kú thuÕ b¾t ®Çu vµo ngµy hoÆc sau ngµy 1/1/1996.

3.      §Ò nghÞ hoµn thuÕ hay khÊu trõ thuÕ ph¸t sinh phï hîp víi HiÖp ®Þnh nµy ®èi víi c¸c lo¹i thuÕ do c¸c ®èi t­îng c­ tró cña mét trong hai N­íc ký kÕt ph¶i nép liªn quan ®Õn c¸c kú thuÕ b¾t ®Çu vµo ngµy hay sau ngµy 1/1/1996 vµ cho ®Õn khi HiÖp ®Þnh cã hiÖu lùc sÏ ®­îc ®Ö tr×nh trong vßng 2 n¨m kÓ tõ ngµyHiÖp ®Þnh cã hiÖu lùc hoÆc kÓ tõ ngµy bÞ ®¸nh thuÕ, bÊt kÓ thêi ®iÓm nµo diÔn ra sau.

§iÒu 30: KÕt thóc hiÖp ®Þnh

HiÖp ®Þnh nµy sÏ vÉn cßn hiÖu lùc cho tíi khi mét N­íc ký kÕt tuyªn bè kÕt thóc. Tõng N­íc ký kÕt th«ng qua c¸c ®­êng ngo¹i giao cã thÓ kÕt thóc HiÖp ®Þnh b»ng c¸ch göi cho N­íc ký kÕt kia th«ng b¸o kÕt thóc HiÖp ®Þnh Ýt nhÊt s¸u th¸ng tr­íc khi kÕt thóc bÊt kú n¨m d­¬ng lÞch nµo b¾t ®Çu tõ sau thêi h¹n n¨m n¨m kÓ tõ ngµy HiÖp ®Þnh cã hiÖu lùc. Trong tr­êng hîp nh­ vËy, HiÖp ®Þnh sÏ chÊm døt hiÖu lùc thi hµnh.

a.       §èi víi c¸c lo¹i thuÕ khÊu trõ t¹i nguån cho c¸c kho¶n tiÒn nhËn ®­îc vµo ngµy hoÆc sau ngµy 1 th¸ng 1 cña n¨m tiÕp sau n¨m d­¬ng lÞch göi th«ng b¸o kÕt thóc HiÖp ®Þnh.

b.      §èi víi c¸c lo¹i thuÕ kh¸c, liªn quan ®Õn thu nhËp, cho c¸c lo¹i thuÕ tÝnh trong bÊt kú giai ®o¹n tÝnh thuÕ nµo b¾t ®Çu vµo ngµy hoÆc sau ngµy 1 th¸ng 1 n¨m d­¬ng lÞch tiÕp sau n¨m göi th«ng b¸o kÕt thóc HiÖp ®Þnh.

§Ó lµm b»ng nh÷ng ng­êi ®­îc uû quyÒn d­íi ®©y cña tõng ChÝnh phñ ®· ký vµo HiÖp ®Þnh nµy.

HiÖp ®Þnh lµm thµnh hai b¶n t¹i Hµ Néi ngµy 26 th¸ng 11 n¨m mét ngh×n chÝn tr¨m chÝn m­¬i s¸u b»ng tiÕng I-ta-li-a, tiÕng ViÖt vµ tiÕng Anh, ba v¨n b¶n ®Òu cã gi¸ trÞ ngang nhau, trõ tr­êng hîp kh«ng râ rµng, khi ®ã b¶n tiÕng Anh sÏ cã gi¸ trÞ quyÕt ®Þnh.

TM. ChÝnh phñ

TM. ChÝnh phñ

N­­íc céng hoµ I-ta-li-a

N­­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

 

Th­îng nghÞ sÜ Patrizia Toia

Thø tr­ëng Ngo¹i giao

¤ng Vò Méng Giao

Thø tr­ëng Tµi chÝnh

 

 

NghÞ ®Þnh th­ bæ sung

HiÖp ®Þnh gi÷a ChÝnh phñ n­íc Céng hoµ I-ta-li-a vµ ChÝnh phñ n­íc Céng Hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vÒ tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn ®èi víi c¸c lo¹i thuÕ ®¸nh vµo thu nhËp vµ ng¨n ngõa viÖc trèn lËu thuÕ.

H«m nay t¹i thêi ®iÓm ký kÕt HiÖp ®Þnh gi÷a ChÝnh phñ n­íc Céng hoµ I-ta-li-a vµ ChÝnh phñ n­íc Céng Hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vÒ tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn ®èi víi c¸c lo¹i thuÕ ®¸nh vµo thu nhËp vµ ng¨n ngõa viÖc trèn lËu thuÕ, nh÷ng ng­êi ký tªn d­íi ®©y ®· thèng nhÊt nh÷ng quy ®Þnh bæ sung sau ®©y sÏ lµ mét bé phËn hîp thµnh cña HiÖp ®Þnh nãi trªn.

Hai bªn thèng nhÊt:

a.       Liªn quan ®Õn §iÒu 7, kh«ng néi dung nµo t¹i §iÒu nµy sÏ ¶nh h­ëng ®Õn viÖc ¸p dông bÊt kú luËt nµo cñamét N­íc ký kÕt liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh nghÜa vô thuÕ cña mét ®èi t­îng trong c¸c tr­êng hîp khi th«ng tin mµ nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn cña N­íc ®ã cã ®­îc kh«ng ®ñ ®Ó x¸c ®Þnh lîi tøc ®­îc ph©n bæ cho mét c¬ së th­êng tró, víi ®iÒu kiÖn, trong ph¹m vi th«ng tin nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn cã ®­îc cho phÐp, luËt ®ã sÏ ®­îc ¸p dông phï hîp víi c¸c nguyªn t¾c cña §iÒu nµy;

b.      Liªn quan ®Õn §iÒu 7, kho¶n 3, côm tõ "chi phÝ ph¸t sinh cho c¬ së th­êng tró" cã nghÜa lµ c¸c chi phÝ trùc tiÕp g¾n víi ho¹t ®éng cña cë th­êng tró;

c.       liªn quan ®Õn kho¶ng 4 §iÒu 10, kho¶n 5 §iÒu 11, kho¶n 4 §iÒu 12, kho¶n 2 §iÒu 22, c©u cuèi cïng ®­îc ghi t¹i c¸c kho¶n ®ã sÏ kh«ng ®­îc hiÓu lµ tr¸i víi c¸c nguyªn t¾c nªu t¹i §iÒu 7 vµ 14 cña HiÖp ®Þnh nµy;

d.      Liªn quan ®Õn kho¶n 1 §iÒu 25, côm tõ "mÆc dï trong c¸c luËt trong n­íc ®· quy ®Þnh nh÷ng chÕ ®é xö lý khiÕu n¹i" cã nghÜa lµ thñ tôc tho¶ thuËn song ph­¬ng sÏ kh«ng lµm thay ®æi c¸c thñ tôc khiÕu n¹i quèc gia mµ trong mäi tr­êng hîp ngay tõ ®Çu cã tÝnh chÊt ng¨n chÆn khi viÖc khiÕu n¹i cã liªn quan ®Õn viÖc tÝnh c¸c lo¹i thuÕ kh«ng phï hîp víi HiÖp ®Þnh nµy.

e.       Quy ®Þnh cña kho¶n 3 §iÒu 28 sÏ kh«ng ¶nh h­ëng tíi viÖc nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn cña hai N­íc ký kÕt thùc hiÖn, b»ng tho¶ thuËn song ph­¬ng, c¸c biÖn ph¸p kh¸c cho phÐp gi¶m thuÕ ®­îc quy ®Þnh trong HiÖp ®Þnh;

f.        Liªn quan ®Õn §iÒu 10,11 vµ 12 nÕu t¹i bÊt kú HiÖp ®Þnh nµo vÒ tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn ®­îc ViÖt Nam vµ mét N­íc thø ba lµ thµnh viªn cña Liªn minh Ch©u ¢u sau ngµy ký HiÖp ®Þnh nµy, ViÖt Nam sau thêi gian ®ã cã ®ång ý Ên ®Þnh c¸c thuÕ suÊt thÊp h¬n c¸c møc thuÕ suÊt ®· quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 10, 11 vµ 12 nãi trªn hoÆc miÔn thuÕ ViÖt Nam cho c¸c kho¶n,tiÒn b¶n quyÒn ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam, c¸c thuÕ suÊt thÊp hay miÔn thuÕ nh­ vËy sÏ nghiÔm nhiªn ®­îc ¸p dông nh­lµ ®· ®­îc ghi cô thÓ t¹i c¸c kho¶n cã liªn quan t¹i c¸c §iÒu nªu trªn cña HiÖp ®Þnh nµy.

 

NghÞ ®Þnh th­ lµm thµnh hai b¶n t¹i Hµ Néi ngµy 26 th¸ng 11 n¨m mét ngh×n chÝn tr¨m chÝn m­¬i s¸u b»ng tiÕng I-ta-li-a, tiÕng ViÖt vµ tiÕng Anh, ba v¨n b¶n ®Òu cã gi¸ trÞ ngang nhau, trõ tr­êng hîp kh«ng râ rµng, khi ®ã b¶n tiÕng Anh sÏ cã gi¸ trÞ quyÕt ®Þnh. 

TM. ChÝnh phñ

TM. ChÝnh phñ

N­íc Céng hoµ ITALIA

N­íc céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt nam

 

Th­îng nghÞ sÜ Patrizia Toia

Thø tr­ëng Ngo¹i giao

¤ng Vò Méng Giao

Thø tr­ëng Tµi chÝnh